Ole Sverre Lund (H): "Kvalitet og tidlig innsats videreføres i budsjettet"

-Kvalitet og tidlig innsats har vært satsningsområder i kommunen gjennom flere år. Disse videreføres, opplyste Høyres Ole Sverre Lunds i sitt budsjettinnlegg i kveldens bystyremøte.

Lund fokuserte spesielt på helsesøsterdekning, leirskole, åpen barnehage og midler til styrket innsats mot barnefattigdom.  I tillegg vektla han satsingen på IKT.

Her kan du lese hele innlegget til lederen for Utvalg for Oppvekst og opplæring, Ole Sverre Lund:

"Ordfører!

Jeg vil rette oppmerksomheten på sektor for oppvekst og opplæring.

Jeg vil takke alle medarbeiderne innenfor sektoren for arbeidet som er nedlagt og for de resultater som er oppnådd i sektoren i 2017. Mye er veldig bra, men det er store utfordringer framover.

Det er et vedvarende stort press på tjenester innenfor oppvekstsektoren. Det er svært utfordrende å levere tilstrekkelige lovpålagte tjenester innenfor de rammer som stilles til disposisjon.

Kvalitet og tidlig innsats har vært satsningsområder i kommunen gjennom flere år. Disse videreføres.

Som følge av begrenset taletid vil representanten Anna N. Martin fra Høyre i et etterfølgende innlegg si litt om de største utfordringene innenfor oppvekstsektoren.

Selv vil jeg framheve:

Budsjettframlegget og budsjettforliket i Stortinget gjør det tilnærmet mulig å opprettholde helsesøsterdekningen. Det er gledelig at det er innarbeidet midler til leirskole og åpen barnehage.

Det er positivt at driftsrammen oppvekstsektoren økes med 1 mill. kroner.

I forrige bystyremøte behandlet vi utredning vedrørende digitalisering i barnehager og skoler. For å oppfylle lovpålagte krav om digitale ferdigheter kreves 24,3 mill. kroner i investeringer til nettbrett og PC`er og 10,4 mill. kroner til kompetanseheving. Investeringsutgiftene kan fordeles over 4 år. I tillegg kreves kr 850.000,- pr. år til pedagogiske programmer og applikasjoner.

I rådmannens budsjettforslag er det innarbeidet 4 mill. kroner til investeringer i 2018 og ingen ekstra midler til IKT-drift.

Det er gledelig at det i formannskapets innstilling er innarbeidet ytterligere 2 mill. kroner til datamaskiner i skolene. Vi ønsker å prioritere PC`er til elever på ungdomstrinnet. Det er også innarbeidet kr 750.000 til IKT-drift i skolen.

Når vi ser dette i sammenheng med at rammetilskuddet fra staten til Tønsberg kommune økes med kr 395.000 til IKT i grunnopplæringen kan vi trygt si at vi får en god start som skal sikre at barn og unge gis mulighet til å tilegne seg tilstrekkelig digital kompetanse for å kvalifisere seg for videre skolegang og senere for oppgaver i arbeidslivet.

Det er også positivt at innstillingen innebærer at det avsettes kr 250.000,- i 2018 som skal brukes til tiltak som kan motvirke barnefattigdom. I tekstforslag anmoder vi rådmannen om å framlegge sak for UOO (Utvalg for oppvekst og opplæring) med konkrete forslag til hvordan midlene best kan anvendes".

 Ole Sverre Lund (H)