Flere barn og ungdommer kan få gleden av å drive idrett på alle nivå.

Bystyremedlem Frank Pedersen om statsbudsjettet. Han leder Tønsberg/Re Høyres programarbeid innen områdene kultur, idrett og frivillighet.

 Regjeringen fortsetter å stimulere til fysisk aktivitet. I tillegg styrkes de lokale idrettsmiljøene, og ikke minst betyr økningen i tilskuddsposten mot barnefattigdom at flere barn og ungdommer kan få gleden av å drive idrett på alle nivå. Dette er gledelig og skaper muligheter.

Slik oppsummerer bystyremedlem Frank Pedersen forslaget til statsbudsjett. Han leder Høyres programarbeid innen områdene kultur, idrett og frivillighet.


-For Tønsberg blir det veldig interessant å følge pilotprosjektet som skal dekke utgifter ved deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier, understreker Frank. Han viser til at tilskuddsposten til tiltak mot barnefattigdom (ordning som idrettslag kan søke midler fra) økes med over 22 millioner kroner.  

-Av disse midlene avsettes 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for å dekke utgifter ved deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier. Pilotprosjektet skal blant annet gi mer kunnskap om hvordan en ordning for å dekke slike utgifter, kan administreres lokalt. For Tønsberg vil det være veldig interessant å følge med på dette prosjektet.  Dette kan gi oss mulighet for en bedret folkehelse gjennom fysisk aktivitet.

Frank peker videre på at lokale klubber og foreninger i 2019 vil oppleve at grasrotandelen øker fra fem til sju prosent. – Dette vil for mange bety et kjærkommet bidrag inn forenings – og klubbkassen. Økt momskompensasjon på varer og tjenester kan bety en bedring i rammebetingelser for klubber som drives godt, fortsetter Frank som også har merket seg stimulansen for kommunene for  å jobbe frem strategisk anleggsplan. Dette gjøres ved å øke merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

-Og, avslutter Frank: -Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år prisjusteres. Det betyr at også voksne bør starte og fortsette med fysisk aktivitet. Med andre ord er det flere muligheter i tiden fremover for å styrke tilbudet til alle, både barn/ungdom og voksne, gjennom en god organisert idrett og samarbeid mellom kommune og idretten lokalt.