Ole Sverre Lund (H): Høyre vil vurdere alle gamle og nye tiltak under ett ved behandling av budsjett 2019

Ole Sverre Lund, (H), leder av Utvalg for oppvekst og opplæring

-Det skal ikke være noen tvil om at Høyre ønsker et utvidet mattilbud i kommunale barnehager i Tønsberg når forholdene ligger til rette for det. Dette understreket Ole Sverre Lund i kveldens bystyremøte i forbindelse med behandlingen av saken om utredning av kostnader og konsekvenser for innføring av mat i barnehage.

Men samtidig understreket han at bystyret ikke behandler budsjettet i kveld. -Ethvert nytt tiltak vil forsterke økonomiske utfordringer, og Høyre vil vurdere alle gamle og nye tiltak under ett ved behandling av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.  


Her er Ole Sverre Lunds innlegg i bystyret 07.11.2018 – Bystyresak 127/18 – Utredning av kostnader og konsekvenser for innføring av mat i barnehage. Han er leder av Utvalg for oppvekst og opplæring «

«Ordfører!

Jeg takker administrasjonen for et godt saksframlegg. Det skal ikke være noen tvil om at Høyre ønsker et utvidet mattilbud i kommunale barnehager i Tønsberg når forholdene ligger til rette for det. Det forutsetter:

  • Økt bemanning
  • Tilstrekkelig areal
  • Tilstrekkelige kjøkkenfasiiliteter
  • Nødvendig utstyr
  • Økte kostpriser

Rådmannen har nå framlagt forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Han har prioritert å videreføre dagens tjenestenivå og innarbeidet noen få nye nødvendige tiltak. For å kunne framlegge et budsjett og økonomiplan i balanse, har han innarbeidet diverse kostnadsreduserende tiltak som brukerne vil merke. Når det ses bort fra en økonomisk buffer på 12,5 mill. kroner til kostnadsøkninger, er det ikke budsjettert med overskudd i 2019.

Innenfor oppvekst- og opplæringssektoren har han på grunn av inntektssvikt foreslått å redusere kostnadene innenfor virksomhet barn og unge med 8 mill. kroner, hvorav 4 stillinger fordelt på barnevern, helsesøstertjeneste, PPT og tjeneste til barn med nedsatt funksjonsevne. Dette er et stort kuttforslag som vil berøre sårbare grupper som virkelig har behov for kommunale tjenester.

I tillegg mangler skolene 3 mill. kroner for å oppfylle ressursfordelingsmodellen. Det betyr at skolene må effektivisere driften med 3 mill. kroner.

Et enstemmig kommunestyret besluttet ved behandling av kommuneplanens handlingsdel i juni at det fra 2019 skal innføres en ordning som gjør at de enkelte skolene får økonomisk tilskudd til å forvalte et antall friplasser på 1. trinn. Rådmannen har ikke lagt inn midler til tiltaket i 2019.

Det blir ingen økonomisk krise i Tønsberg kommune i 2019, men jeg ser svært mørke skyer i horisonten. Rent økonomisk får nye Tønsberg kommune store utfordringer allerede i 2020.

Vi behandler ikke budsjettet i kveld. Jeg har nevnt disse forholdene nå fordi ethvert nytt tiltak vil forsterke økonomiske utfordringer.

Jeg håper bystyret har merket seg at administrasjonen, foreldreutvalget for barnehager og utdanningsforbundet ikke vil prioritere utvidelse av mattilbudet i barnehagene før grunnbemanningen blir økt og fasiliteter er på plass. Utdanningsforbundet og administrasjonen har vært tydelige på prioriterer tilbakeføring av midler til virksomhet barn og unge før mattilbudet utvides.

Når det gjelder denne saken vil Høyre følge opp vår stemmegivning fra UOO og formannskapet ved å ta saken til orientering i denne omgang.

Ved behandling av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 vil Høyre vurdere alle gamle og nye tiltak under ett".

 Ole Sverre Lund (H)