Håndheving av gratisprinsippet i skoler og barnehager skal utredes

Ole Sverre Lund, (H) leder for Utvalg for oppvekst og opplæring.

Hvordan skal gratisprinsippet i barnehager og skoler håndheves i Tønsberg kommune? Dette skal nå utredes av administrasjonen, etter et forslag fra Høyres utvalgsleder Ole Sverre Lund. Når forslaget til en kommunal veileder med retningslinjer, foreligger, skal det ut på høring før det kommer tilbake til UOO, Utvalg for oppvekst og opplæring.


Dette ble besluttet i kveldens bystyremøte.

Her er innlegget til Ole Sverre Lund:

Bystyret 05.12.18 – Sak 142/18 – Statusrapport barnefattigdomsbekjempelse og satsing i 2019

Strategiplan for barnefattigdomsbekjempelse ble vedtatt i bystyret i 2016. Denne statusrapporten inneholder oppdatert faktagrunnlag, en oppsummering av arbeidet med planen og hvilke satsningsområder rådmannen anbefaler at det skal fokuseres på i 2019. Ambisjonsnivået til den eksisterende strategiplanen har vært høyere enn de økonomiske ressursene tilsier. Videre satsing legges derfor på et nivå som er i tråd med tilgjengelige ressurser.

Ved behandlingen i UOO ble statusrapporten og anbefalte satsninger i 2019 tatt til orientering. To forhold ble drøftet spesielt:

  • Arbeiderpartiet ved Anne Moen fremmet forslag vedrørende SFO. Jeg regner med at Anne Moen kommenterer dette selv.
  • Jeg fremmet på vegne av posisjonen forslag vedrørende utarbeidelse av kommunal veileder med retningslinjer for praktisering av gratisprinsippet i skoler og barnehager.

Gratisprinsippet i grunnskolen er regulert i opplæringsloven §2-15. Kommunen kan ikke kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen. Det gjelder både undervisningsmateriell og faglige og sosiale aktiviteter som skolen arrangerer som del av opplæringen. Skolen og kommunen kan heller ikke kreve egenbetaling for aktiviteter som er en del av opplæringen, men som foregår utenfor skoletiden.

Fylkesmannen i Vestfold har på sin hjemmeside problematisert og tilkjennegitt sine synspunkter vedrørende praktisering av gratisprinsippet.

Barnehageloven har ikke tilsvarende bestemmelse, men det er sentrale eller lokale bestemmelser om foreldrebetaling, inntektsgradering, søskenmoderasjon og kostpenger.

Gratisprinsippet i barnehager og skoler må ses i sammenheng med prinsippene om likeverd og inkludering, slik det er nedfelt i formålsparagrafene i både barnehageloven og opplæringsloven.

Barnehager og skoler i Tønsberg kommune har et høyt bevissthetsnivå i forhold til etterlevelse av gratisprinsippet. I stor grad avgjør hver enkelt barnehage og skole hvordan gratisprinsippet skal håndheves.

Det er etterspurt klarere retningslinjer fra oss folkevalgte som barnehageeier og skoleeier om hvordan gratisprinsippet skal håndheves i Tønsberg kommune som helhet.

Av den grunn fremmet jeg forslaget i UOO om at det utarbeides en kommunal veileder med retningslinjer. Når forslaget foreligger fra administrasjonen skal det ut på høring før behandling i UOO.

 

Ole Sverre Lund (H)