Entydig signal fra Høyres medlemsmøte i Tønsberg: Et tredje jernbanealternativ må også utredes- Jarlsberg-korridoren

Bane NOR må også utrede et tredje alternativ, en korridor over Jarlsbergjordene! Slik lyder det entydige signalet fra det godt besøkte medlemsmøte til Høyre i Tønsberg i går kveld. Forsamlingen som talte snaut 60 medlemmer, var klare i sine innlegg om at skadevirkningene i de to foreliggende alternativene er for store. I tillegg ble det pekt på at utredning av et tredje alternativ vil gi legitimitet til en fremtidig beslutning. Og, møtet var samlet om betydningen av at Høyres folkevalgte i kommunene og i fylkeskommunen må stå sammen om høringsuttalelsene.


Møtet om bane og tverrforbindelse ble arrangert av Høyre-foreningene i Tønsberg og på Færder sammen med Vestfold Høyre. Prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug fra Bane Nor innledet om planene og hvorfor korridorer over Jarlsberg ikke var utredet. Hun minnet forsamlingen om at prosjektet må svare på kravene til nytte som Stortinget har satt. «Tid må kuttes på alle strekningene», understreket Solhaug og fremholdt at kommunene ikke kan se sin del løsrevet fra hele systemet.

Solhaug høstet både ris og ros fra den engasjerte salen. Flere av Høyres folkevalgte understreket den store betydningen en ny intercityløsning fra Tønsberg til Larvik vil få for vår region. Men samtidig viste de til at skadevirkningene på så vel materielle som immaterielle verdier, er for store slik de to forslagene ligger i dag.

Behersket optimist

Fylkesordfører Rune Hogsnes var behersket optimist i forhold til å få en utredning av et tredje alternativ. «Slik jeg ser situasjonen, vil det være vanskelig å komme utenom», sa Hogsnes som minnet om at kommunene og fylkeskommunen er invitert til å komme med innspill til Bane NOR gjennom en høringsrunde. Hogsnes fikk støtte av ordfører Roar Jonstang på Nøtterøy. Han var opptatt av å skille mellom ulempene ved at hus må rives og de som vil vare evig. «Boliger som må fjernes, er ubehagelig for de som rammes, men det er et engangstilfelle», sa ordføreren og minnet om at det er de varige skadene som må ha politikernes fokus. Også ordfører Petter Berg i Tønsberg understreket nødvendigheten av et tredje alternativ inn i høringsuttalelsen som kommunestyrene og fylkestinget skal vedta.

Tønsbergs historiske havn

Ordførerne på Nøtterøy og i Tønsberg var enige om betydningen av å ta vare på havna i Tønsberg. Roar Jonstang minnet om den historiske arven de folkevalgte må ta vare på og viste til at det er 200 år siden havna ble åpnet for trafikk.

«Vi må ta vare på havna, vi kan ikke stenge for båttrafikken. Havna har stor betydning for Tønsberg, sa ordfører Petter Berg og brukte Færderseilasen som et fersk eksempel. «Legges det en jernbanebro her, kan ikke båtene seile», sa ordfører Petter Berg og advarte mot at politikerne tar lett på disse beslutningene.

Generasjonsperspektiv

«Vi må se dem i et generasjonsperspektiv, tenke på hvordan våre barnebarn kan få et best mulig lokalsamfunn», sa Berg og minnet om at hele Tønsberg-distriktet er i støpeskjeen og betryggelsen de flinke fagfolkene i Bane NOR representerer.

«Vi kan være uenige i de foreslåtte løsningene, men grundigheten i dokumentasjonen vi legger til grunn for våre vedtak, er avgjørende viktig», sa Berg.

Ordføreren minnet partimedlemmene om at Tønsberg og kommende Færder kommuner er av de mest attraktive i landet. «For meg er det et overordnet mål at vi overleverer området i bedre stand enn vi overtok det», sa Petter Berg og henviste til de sterke reaksjonene forslagene til korridorene har vekket. Han minnet spesielt om den store betydningen en fjerning av jernbanesløyfa i Tønsberg sentrum vil få. Han viste til at togavgangene minst vil fordobles. «Det blir ulevelig for alle om jernbanesløyfa ikke fjernes», sa Berg.

Fremtidens stasjon

Forsamlingen var også opptatt av hvor den fremtidige stasjonen i Tønsberg bør legges. Konklusjonen ble at den må ligge sentralt i sentrum, slik Stortinget har bestemt. Men de var åpne for at den kan trekkes noe mot Statens Park. Viktigheten av å samarbeide med de øvrige partiene i fylket, ble også understreket. Administrasjonene i Tønsberg og på Nøtterøy arbeider nå sammen om saksfremleggingen for høringsuttalelsen.

Megling ved uenighet

Hvis Bane NOR og kommunene ikke blir enige om løsning, vil saken først gå til megling hos Fylkesmannen. Siste instans vil være Stortinget.

Behandling i Tønsberg:

Tønsberg bystyre behandler høringsuttalelsen 19.april. Mandag 27. mars behandler Høyres bystyregruppe saken. Deretter vil Bane NOR fortsette sitt utredningsarbeid. Saken kommer tilbake til ny politisk behandling lokalt til høsten.