Ordfører Petter Berg (H) vil fylle kampen mot rasisme med innhold, ikke drive symbolpolitikk

Ordfører Petter Berg under en tale til innbyggerne under en antirastisk markering på Tønsberg torg.

-Både nasjonalt og internasjonalt ser vi at ytringsfriheten er under press. Nasjonalt ved tilløpene til fremvekst av miljøer som åpent flørter med rasistiske og antisemittiske holdninger, i tillegg til angrep på minoriteter og rettigheter som er opparbeidet i et moderne samfunn. Det er disse kreftene som har vist seg frem på gatene både her i Tønsberg og andre norske byer.


Dette sa ordfører Petter Berg /H) i sitt svar på en interpellasjon fra SV i kveldens bystyremøte. Han fremholdt videre at SV's ønske om å erklære Tønsberg som rasismefri sone, er å innsnevre denne samfunnsutfordringen, og fortsatte:

-Jeg er mer opptatt av å fylle det arbeidet med innhold enn å bedrive symbolpolitikk. For det tredje er det jo ikke ende på de mange temaer av negativ art som kunne legges inn i et sonefritt begrep.

Samtidig oppfordret ordføreren de politiske partiene til å være oppmerksomme på temaer som ytringsfrihetens og (lokal)demokratiets vilkår i sine programmer for neste valgperiode. Og minnet bystyrets medlemmer om viktigheten av å ta temaer som ytringsfrihet, demokratiets vilkår og negative utslag som rasisme og diskriminering, inn i Nye Tønsbergs kommuneplanens samfunnsdel

Her er ordfører Petter Bergs svar i sin helhet i bystyret 13.03.2019:

Interpellant

Jeg takker for anledningen, som denne interpellasjonen gir meg, til å kommentere et samfunnstema som dessverre blir stadig mere aktuelt. Jeg vil ikke begrense svaret til kun å omhandle rasisme, men heller utvide perspektivet til å gjelde ytringsfrihetens vilkår og rammer i vår tid, og hvordan vi som lokalsamfunn kan møte disse utfordringene.

Både nasjonalt og internasjonalt ser vi at ytringsfriheten er under press. Nasjonalt ved tilløpene til fremvekst av miljøer som åpent flørter med rasistiske og antisemittiske holdninger, i tillegg til angrep på minoriteter og rettigheter som er opparbeidet i et moderne samfunn. Det er disse kreftene som har vist seg frem på gatene både her i Tønsberg og andre norske byer.

Et annet utslag av antidemokratiske krefter ser vi i trakasseringen og de fysiske angrepene på vår justisminister, hans hjem og hans familie. Jeg er svært glad for å registrere den tverrpolitiske fordømmelsen av disse nedrige angrepene på vårt åpne og frie demokrati. Det viser hvor sterkt vårt demokratiske styresett er forankret.

Internasjonalt er det skremmende å observere fremveksten av populistiske og antidemokratiske holdninger i en del europeiske land, særlig i Ungarn og Polen hvor regjeringene springer ut av disse miljøene. Personlig er jeg svært urolig over den politiske utviklingen i USA med åpenlyse angrep på ytringsfrihetens fremste forsvarere –  frie og uavhengige medier. Heldigvis ser det ut til at den negative utviklingen i USA bremses av robuste institusjonelle motkrefter og brede folkelige motreaksjoner.

Så til interpellantens oppfordring om å fremme en sak om å erklære Tønsberg som rasismefri sone. For det første mener jeg at det er å innsnevre den samfunnsutfordringen jeg har beskrevet ovenfor, for det andre er jeg mer opptatt av å fylle det arbeidet med innhold enn å bedrive symbolpolitikk. For det tredje er det jo ikke ende på de mange temaer av negativ art som kunne legges inn i et sonefritt begrep.

Når det gjelder interpellantens oppfordring om å igangsette en handlingsplan mot rasisme, ønsker jeg heller å legge til rette for en bredere og mer utvidende prosess hvor perspektivet utvides slik jeg har beskrevet i innledningen. Nåværende Tønsberg kommune er inne i sitt siste år, og vi er i ferd med å modellere en ny kommune med utspring i nåværende Re og Tønsberg kommuner. Utarbeidelse av en ny kommuneplan vil være noe av det første den nye kommunen skal i gang med, både politisk og administrativt. De temaer som er omtalt ovenfor som ytringsfrihet, demokratiets vilkår og negative utslag som rasisme og diskriminering vil være hyperaktuelle temaer for kommuneplanens samfunnsdel. Det igangsettes nå et arbeid med planstrategien hvor temaer i kommeplanens samfunnsdel skal belyses. Jeg vil derfor be rådmannen ta med disse temaene i oppstarten av planstrategien, og be de politiske partiene ta med seg temaene når planstrategien kommer til politisk behandling.

Jeg vil også oppfordre de politiske partiene til å være oppmerksomme på temaer som ytringsfrihetens og (lokal)demokratiets vilkår i sine programmer for neste valgperiode.

Når det gjelder interpellantens oppfordring til å engasjere Politirådet i arbeidet mot ekstremisme, kan jeg forsikre at det har vært en gjenganger på Politirådets dagsorden i lang tid, og vil nok dessverre også være det i fremtiden.

Petter Berg

Ordfører