Utvalgsleder for oppvekst og opplæring Ole Sverre Lund (H): "Skolekretsgrenser vekker sterke følelser"

Som en konsekvens av at Vear er blitt en del av Tønsberg kommune, behandlet bystyre et forslag til lokal forskrift om kretsgrenser. Lederen for Utvalg for oppvekst og opplæring, Ole Sverre Lund (H) minnet bystyret om  at slike saker skaper stort engasjement  i lokalsamfunnene fordi tilgang til skoler og barnehager i nærheten av der folk bor er avgjørende for hvor barnefamilier velger å bosette seg. Og som selv bosatt på Sem, redegjorde Lund for sterke følelser hos mange på sitt hjemsted. 

-Løsningen som foreslås i denne saken er ikke optimal. Ungdomsskoleelver fra Sem må etter hvert bytte skole fra Byskogen til Vear som blir den nye nærskolen, og Vear skole fortsetter som 1-10 skole. Søsken og venner vil i en overgangsperiode komme til å gå på forskjellige ungdomsskoler, sa Lund blant annet.

 

Her er innlegget til Ole Sverre Lund i sin helhet:

"Ordfører!

Jeg vil takke rådmannen og administrasjonen for et godt saksframlegg og en god saksprosess.

Saker som vedrører skolestruktur og skolekretsgrenser medfører naturlig nok stort engasjement i lokalsamfunnene fordi tilgang til skoler og barnehager i nærheten av der folk bor er avgjørende for hvor barnefamilier velger å bosette seg.

Uttalelser fra rådsorganene ved skolene på Sem, Vear, andre skoler og ungdomsrådet viser at denne saken er svært viktig for folk på Sem og Vear.

Saken er en følge av grensejusteringen mellom Tønsberg og Stokke der Vear ble del av Tønsberg kommune. Alle er enige om å beholde og videreutvikle Vear skole.

Jeg bor på Sem og der vekker den sterke følelser hos mange. Mange på Sem gir fortsatt uttrykk for at de opplever å bo i en utkant av Tønsberg selv om vi folkevalgte sier at nå står Sem for tur og det nå satses på Sem. Det er ikke nok at gamle E-18 omsider er omgjort til en miljøgate, at kommunen har påbegynt arbeidet med områdeplan, at det er avsatt områder til framtidige boligområder i arealplanen, at det legges til rette for at private investorer bygger leiligheter og videreutvikler forretningseiendommer eller at idrettsforeningen har nedlagt enormt arbeid og nå kan tilby fantastiske muligheter i Sem Idrettspark.

Hvorfor er ikke dette godt nok?

Viktigst er at de opplever at kommunen nå nedprioriterer Sem skole.

Sem skole var i mange år 1-10 skole, Hoksnes skole ble nedlagt, Sem fikk elever fra Hogsnesåsen, Bjellandåsen og Smørberg. Ungdomstrinnet på Sem ble nedlagt og overført til Byskogen skole. Antall elever på barnetrinnet på Sem reduseres som følge av at elever fra Hogsnesåsen, Bjellandåsen og Smørberg nå skal gå på sin nærskole som etter grensejusteringen er Vear skole.

Dette er utfordrende for Sem og Sem skole.

Kommunen har begrenset skolekapasitet i Søndre Slagen-området, mens kommunen har ledig kapasitet på Sem og noen andre skoler. Jeg mener at Tønsberg kommune bør i større grad framover vurdere skole- og barnehagekapasitet når kommunen sier ja eller nei til utvikling av nye boligområder. Det tilsier økt boligbygging i Tønsberg Vest.

I Tønsberg er det politisk enighet om at vi foretrekker rene barneskoler og rene ungdomsskoler. Skolene bør være robuste, dvs. min. 2 paralleller på barnetrinnet og 4 paralleller på ungdomstrinnet.

Løsningen som foreslås i denne saken er ikke optimal. Ungdomsskoleelver fra Sem må etter hvert bytte skole fra Byskogen til Vear som blir den nye nærskolen, og Vear skole fortsetter som 1-10 skole. Søsken og venner vil i en overgangsperiode komme til å gå på forskjellige ungdomsskoler.

På sikt vil det bli behov for å bygge ny ungdomsskole for Tønsberg Vest. Lokaliseringsspørsmålet vil bli viktig for både Sem og Vear når dette blir aktuelt.

Høyre støtter på grunn av økonomiske og skolefaglige vurderinger rådmannens innstilling. UOO vedtok i tillegg enstemmig at elever som har startet på Byskogen skole gis rett til å fullføre skoleløpet der med skoleskyss og tilsvarende at elever som har startet på Sem skole gis rett til å fullføre skoleløpet der med skoleskyss".

 Ole Sverre Lund (H)