Anna N. Martin om Tønsberg-skolen: Ga både ros og pekte på utfordringer

Anna N. Martin

-Det er godt å gå på skole i Tønsberg. Dette sa Høyres Anna N. Martin under bystyrets behandling av tilstandsrapporten for Tønsberg-skolen i kveld. Hun benyttet  anledningen til å rose de ansatte for å levere resultater selv om det har vært mange økonomiske kutt. Samtidig pekte hun på flere utfordringer skolen står overfor.

Her kan du lese hennes innlegg i sin helhet:

Jeg vil takke rådmannen for en godt gjennomarbeidet og opplysende Kvalitetsmelding for Tønsberg skole. I vårt siste utvalgsmøte, med skole som hovedfokus, fikk vi i oppgave å forstå og reflektere over Kvalitetsmeldingen. Hvilke refleksjoner kom fram etter gruppearbeidet vi hadde sammen med skolerektorene? 

Det er godt å gå på skole i Tønsberg. Vi har Elevundersøkelsen, som bekrefter dette og utviklingen er veldig positiv. Lærerne får videreutdanning og øker kompetansen. Mange spennende prosjekter foregår på skolene. Leirskole ble gjeninnført i vinter 2018. Tønsberg sine skoler leverer resultater selv om det var mange økonomiske kutt og det skal de ansatte få ros for.

Mange viktige tema som trivsel, elevenes engasjement og ikke minst mobbing tas opp i kvalitetsmeldingen.  Kommunen har to langsiktige overordnede mål: 

  • likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge
  • forebygging og tidlig innsats

Foreldrenes utdanningsnivå har betydning for elevenes skolefaglige prestasjoner og videre utdanningsløp. I Tønsberg kommune er det stor spredning mellom kommunens skoler, når det gjelder foreldrenes utdanningsnivå. Samtidig, viktig å merke seg at nyere norsk forskning også peker på foreldrenes engasjement, som også bedrer barnas skoleprestasjoner. 

Mange barn i Tønsberg går på private barnehager og skoler. Viktig at overgang barnehage/barneskole, barneskole/ungdomsskole og ungdomsskole/videregående også involverer private barnehager og skoler. Barn skal ha en trygg overgang gjennom hele barnehage- og skoleløpet uavhengig om de skal gå videre på kommunal eller privat barnehage eller skole.

Vi hadde mye fokus på effektivisering av prosesser i skolen i de senere årene. Effektivisering ga veldig gode resultater og nå er det på tide å gå videre til neste fase - oppgradering av skolene, slik at innholdet skal passe med utseende. Det er veldig positivt at Presterød ungdomsskole bygges ut. Dessverre flere gamle skolebygg har store rehabiliterings- og vedlikeholdsbehov, for eksempel Sem skole og det kan vi ikke glemme

Det trenges mot og vilje til å prioritere, og ikke ha for mange satsingsområder samtidig.

Vi har en handlingsplan som skal revurderes i juni. IKT-satsing er et av områdene som trenger et solid løft og vi i Høyre ønsker å oppfylle handlingsplanen om IKT i skolen.

Samtidig skal vi ikke glemme å jobbe aktivt med å redusere barnefattigdom.

Vi vil komme tilbake til dette når vi behandler handlingsplanen i juni".