Høyres Ole Sverre Lund lyttet til foreldrene- i går vedtok bystyret å endre kretsgrensene slik FAU ønsker

Ole Sverre Lund. Leder for utvalg for oppvekst og opplæring, bystyremedlem og listekandidat for Høyre ved kommende kommunevalg.

Vallø og Søndre og Nordre del av Bogen innlemmes i Husvik skoles opptaksområde. Endringen skjer med virkning for skolebegynnere fra 01.08.2019. Med dette vedtaket tok bystyret FAU ved Husvik skole på alvor. Administrasjonen ville det egentlig anderledes. Men en telefon fra FAU til utvalgsleder Ole Sverre Lund, førte til at saken kom opp på nytt.


Og i går kveld sa Ole Sverre Lund blant dette fra bystyrets talerstol:

"Endring av skolekretsgrenser er viktig for nærmiljøene og skaper engasjement. Det er forståelig og positivt.I dette tilfellet har både administrasjonen og vi politikere lyttet til og hensyntatt foreldrenes ønsker. Det fører ofte til gode løsninger."

Her kan du lese innlegget hans fra bystyrets talerstol i sin helhet:

Ordfører!

Antall innbyggere og antall barn øker i årene framover i Tønsberg kommune. Det er positivt. Veksten medfører utfordringer for barnehager og skoler, spesielt i deler av Søndre Slagen.

Det er store kapasitetsutfordringer ved barneskolene Sandeåsen, Presterød og Ringshaug. Det er i dag god skolekapasitet på Volden og noe ledig kapasitet på Husvik. Barnehage- og skolekapasitet må hensyntas når kommunen framover skal si ja eller nei til utvikling av nye boligområder.

Situasjonen vil endre seg når Presterød barneskole er utvidet og tilpasset 3 paralleller. En utvidet Presterød skole vil tidligst være ferdig mot slutten av skoleåret 2022/2023. Det er nå helt nødvendig å justere opptaksområdet mellom Husvik og Presterød skole.

Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller på den skolen de sokner til. Tønsberg kommune bestemmer i lokal forskrift om kretsgrenser hvilke skole de ulike områdene sokner til.

Denne saken ble behandlet første gang i UOO i november i fjor. På det tidspunkt syntes saken å være grei fordi rådsorganene ved Husvik og Presterød skole ikke hadde noen innvendinger mot at Vallø og Søndre del av Bogen ble innlemmet i opptaksområdet til Husvik skole.

Umiddelbart før utvalgsmøtet ble jeg som utvalgsleder kontaktet av representant for FAU ved Husvik skole der vedkommende opplyste at det var et ønske fra foreldrene om at også Nordre del av Bogen blir overført til Husvik. Representanten begrunnet ønsket og mente at det var tilstrekkelig kapasitet på Husvik skole til å etterkomme ønsket.

Saken ble derfor utsatt i UOO-møtet i november. Administrasjonen vurderte saken på nytt og endret innstillingen da saken ble behandlet i UOO-møtet i januar.

Innstillingen fra formannskapet innebærer at Vallø og Søndre og Nordre del av Bogen innlemmes i Husvik skoles opptaksområde. Endringen skjer med virkning for skolebegynnere fra 01.08.2019.

 Rådmannen vil fremme ny sak om endrede opptaksområder i denne delen av Slagen-området før utbyggingen av Presterød skole er ferdig.

Endring av skolekretsgrenser er viktig for nærmiljøene og skaper engasjement. Det er forståelig og positivt.

I dette tilfellet har både administrasjonen og vi politikere lyttet til og hensyntatt foreldrenes ønsker. Det fører ofte til gode løsninger.

 Ole Sverre Lund (H)