Erna varsler tøffere krav til kommunene om inkludering, Ole Sverre fremmet forslag i siste bystyremøte

Ole Sverre Lund (H).

-Lykkes vi i Tønsberg med integrerings- og inkluderingsarbeidet?  Dette ba Høyres Ole Sverre Lund rådmannen om å vurdere i bystyret onsdag. I dag fikk han bekreftelse på nødvendigheten, i Ernas åpningstale på Høyres landsmøte.For statsministeren varslet blant annet tøffere krav til kommunene som får bosette, -Vi kommer til å stille krav til bedre resultater og reell kvalifisering i introduksjonsprogrammet, sa Erna.

35 flyktninger

Høyres forslag i bystyre på vegne av posisjonen,  ble fremmet i forbindelse med at bystyret sa ja til å bosette 35 flyktninger, alle voksne eller familier.

- Statsministerens tale bekrefter betydningen av forslaget Høyre fremmet på vegne av opposisjonen. Vårt ansvar som kommunepolitikere er å legge til rette for at flyktningene blir økonomiske selvhjulpne etter introduksjonsperioden. Og som Erna sa i sin tale, spriker resultatet spriker kraftig i kommunene.

Dette er en av våre viktigste oppgaver. Og skal vi innfri, må vi vite hvor vi står, hvordan det går med dem som går gjennom introduksjonsprogrammet. Først da kan vi vite om vi er gode nok. Eller om vi må forsterke innsatsen, sier Ole Sverre.

Her er det viktigste av hva statsminister sa om dette i sin tale:

-Norge går godt og vi har en unik mulighet til å inkludere flere i arbeidslivet. Derfor har regjeringen tatt initiativ til inkluderingsdugnaden. For å sikre velferdssamfunnets bærekraft, er vi nødt til å få flere i jobb. På Høyres landsmøte er det mange ordførerkandidater:
- Der hvor Høyre vinner makten i valget til høsten, bør dere lage inkluderingsprosjekter. Fremover vil regjeringen rulle ut det nye integreringsløftet. Her vil kunnskap være hovedsatsingen, sier Erna Solberg.
- Vi er i gang med å reformere introduksjonsordningen. Vi stiller nå tøffere krav til kommunene som får bosette, og vi kommer til å stille krav til bedre resultater og reell kvalifisering i introduksjonsprogrammet, sa

Her er innlegget som Ole Sverre Lund (H) fremmet på vegne av H/FRP/KRF/MDG.

Innlegg i bystyret 13.03.2019 (sak 21/19)  - IMDI – Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019

Ordfører!

Vi er heldige og lever i en del av verden hvor de fleste av oss har det svært godt. Dessverre er det slik at i mange deler av verden er det kriger, katastrofer og andre samfunnsforhold som gjør at mennesker i nød må eller velger å flykte fra hjemlandet.

I Norge vil det i 2019 være behov for å bosette 5350 flyktninger, hvorav 150 enslige mindreårige. Tønsberg kommune er anmodet om å bosette 35 av disse, alle voksne eller familier.

Bystyret har tillit til at rådmannen tilrår bystyret til å si ja til det antall som kommunen som helhet har evne til å bosette og integrere på fullverdig måte. Av den grunn har bystyrets flertall tradisjon for å vedta rådmannens innstilling når bystyret tar stilling til årlige anmodninger fra IMDI. Jeg håper derfor at bystyret også i kveld følger dette opp ved å vedta formannskapets innstilling.

Ved behandlingen i UOO ble det reist spørsmål om i hvilken grad kommunen evner å integrere flyktningene på en fullverdig måte og om flytningene blir økonomisk selvhjulpne etter introduksjonsperioden. Det ble ikke trukket konklusjoner i møtet.

Integreringstilskuddet som kommunen mottar skal bidra til rask bosetting og gi en rimelig dekning av kommunens gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene

For å integreres og bli inkludert på fullverdig måte i det norske samfunnet kreves at flyktningene gjennomfører et toårig introduksjonsprogram.

For å bli fullverdig integrert og inkludert i det norske samfunnet forutsettes at flyktningene lærer seg å beherske norsk muntlig og skrift på akseptabel måte, at de får kunnskaper om norsk samfunnsliv, at de tar del i samfunnslivet på ulike måter, at de kommer i inntektsgivende arbeid eller videre utdanning og at de blir økonomisk selvhjulpne.

Medlemmene i UOO mener at vi folkevalgte ikke har tilstrekkelige opplysninger som tilsier at vi kan svare godt på spørsmål om Tønsberg kommune lykkes eller ikke i integrerings- og inkluderingsarbeidet.

Jeg fremmer tilleggsforslag som nytt punkt 3 på vegne av posisjonens medlemmer i UOO slik det ble vedtatt i UOO.

Administrasjonen anmodes om å framlegge sak med opplysninger om hvordan integreringsarbeidet i Tønsberg kommune er lagt opp og resultater som oppnås i forhold til at flyktningene blir økonomisk selvhjulpne etter introduksjonsperioden.

Det er svært ønskelig at slik sak også gir opplysninger om rådmannens vurderinger hvorvidt Tønsberg kommune lykkes eller ikke i integrerings- og inkluderingsarbeidet.

 Ole Sverre Lund (H)

På vegne av H/FRP/KRF/MDG