Ole Sverre (H) talte varmt i bystyret for en rehabilitert stasjonsbygning for Sem

Ole Sverre Lund, på Sem gamle stasjon sammen med vår ordførerkandidat Lise L. Mandal

En rehabilitert stasjonsbygning,  med publikumsrettet funksjon som kan benyttes som et lokalhistorisk senter der Jarlsberg historielag og andre foreninger bør få tilhold. Dette ser Ole Sverre Lund for seg på Sem.I kveld talte han varmt for dette i bystyrets møte. Foranledningen var den veiledende planen for Sem.

Her er Ole Sverre Lunds innlegg i sin helhet:

" Ordfører!

I 2014 vedtok bystyret at det skulle utarbeides en helhetlig plan for handel og næringsliv i Semsbyområdet. Mulighetsstudie ble framlagt i 2016. I 2017 vedtok bystyret at «Oslomodellen» skulle benyttes. Bystyret fastsatte planprogram i februar i år og i kveld tar bystyret stilling til veiledende plan.

Jeg vil takke administrasjonen for det omfattende arbeidet som er nedlagt og for en god planprosess som har sikret brukermedvirkning. Jeg takker Sem velforening har vært en aktiv bidragsyter.

De endringer som er innarbeidet etter at planen har ligget ute til offentlig ettersyn, er etter min vurdering forståelige og fornuftige.

Planprogrammet og veiledende plan utgjør et forutsigbart og retningsgivende rammeverktøy for utviklingen i Semsbyområdet.

Løft for Semsbyen:

VPOR tilrettelegger for et betydelig løft for Semsbyen. Når alle de positive tiltakene som er skissert i planen er gjennomført, vil Semsbyen kunne framstå som et godt sted å bo, et sted som er verd å besøke og et godt sted å drive næringsvirksomhet.

For å sikre gjennomføring av tiltakene, skal det utarbeides en gjennomføringsplan. Det er allerede avsatt midler til å utvikle «Laskenparken» i 2019. Jeg mener i den forbindelse at navnet fortsatt bør være «Laskenhavna» - et navn som er benyttet i alle år. Ved budsjettbehandlingen for 2019 ble det avsatt midler til også å utvikle «Ysteritorget» i 2019. Jeg forutsetter at disse tiltakene blir gjennomført.

Kommunale tjenester:

I sammenheng med områdeplanen er det viktig at kommunen følger opp med gode kommunale tjenester. Det er gledelig at det tilrettelegges for etablering av en ny stor kommunal barnehage ved Sem skole på sikt. Det er ikke bra at det pr. dato er barn på Sem som ikke kan tilbys plass i nærområdet på grunn av kapasitetsbegrensninger. For å løse dette problemet, har jeg bedt administrasjonen om å utrede muligheter for midlertidige løsninger. Det vil vi følge opp i UOO.

Sem stasjon:

Sem stasjon har dessverre brent og framstår i dag som et forlatt spøkelseshus. Stasjonen ble innviet i 1881 da Vestfoldbanen (Grevskapsbanen) sto ferdig. Stasjonen og gamle E-18 (Sørlandske hovedvei) dannet grunnlag for all utvikling på Sem. Stasjonsbygningen er for mange et viktig kulturminne som må bevares.

Jeg ser for meg en rehabilitert stasjonsbygning med publikumsrettet funksjon som kan benyttes som et lokalhistorisk senter der Jarlsberg historielag og andre foreninger bør få tilhold.

Jeg er glad for at rådmannen i sitt saksfremlegg har tydelige krav til Bane Nor som i dag eier bygningen.

I tilknytning til stasjonsbygningen på Sem anbefaler planprogrammet at det etableres en mindre nærmiljøpark.

Jeg håper rehabilitering av Sem stasjon blir prioritert i gjennomførings-programmet.

 

Ole Sverre Lund (H)