Ida (H)vil beskytte Tønsberg sentrum mot overvannet

Bystyret tar grep sammen med Færder for å hindre store overvannsskader.

Klimaendringene krever politiske vedtak for å forebygge skader.  I bystyret understreket Ida Sakshaug (H) viktigheten av å håndtere overvannet. For mer total og intens nedbør betyr utfordringer; skader for milliarder av kroner om ikke tiltak innføres. 

Konkret talte Ida for overvannsrenner i gatene ned mot brygga, hvor regnvann renner ned og ut i byfjorden. Og for grønne tak, flere grønne lunger, bed og planter.

Bystyret vedtok både en veileder og overvannstrategi for å forbygge skader som anslås opp mot 4 milliarder kroner.

-Overvannet.må håndteres på en trygg måte slik at vi kan redusere skader på bygg, infrastruktur, helse og miljø, sa Ida og pekte på noen tiltak:

  • Overvannsrenner i gatene ned mot brygga, hvor regnvann renner ned og ut i byfjorden.
  • Grønne tak
  • Byromstrategien med flere grønne lunger, bed og planter
  • Vannspeil og små bekker i miljøet

Her er innlegget til Ida Sakshaug i bystyrets siste møte,  i sin helhet:

-Et endret klima med mer total nedbør og mer intens nedbør vil gi oss utfordringer med håndtering av overvann.

Regn og snøsmelting i byer og tettsteder med mange tette flater gir hurtig og stor avrenning som må håndteres på en trygg måte.

Da er det fint at Tønsberg og Færder har samarbeidet om en veileder som beskriver metoder for dette, slik at vi kan redusere skader på bygg, infrastruktur, helse og miljø.

Per i dag anslås det totale skadekostnadene å være nærmere 4 milliarder kroner årlig, og dette vil øke i årene fremover.

 

En strategi og veileder som gir forslag til tiltak er absolutt nødvendig. Dette vil være til hjelp for utbyggere, innbyggere, politikere og administrasjon.

Veilederen er lettlest med gode tegninger og forklaringer.

 Vi i Tønsberg kommune har og planlegger allerede flere tiltak som er blågrønne.

Noen av disse er:

  • Overvannsrenner i gatene ned mot brygga, hvor regnvann renner ned og ut i byfjorden.
  • Grønne tak
  • Byromstrategien med flere grønne lunger, bed og planter
  • Vannspeil og små bekker i miljøet