"Tønsberg trenger en tverrpolitisk «vaktbikkje» for klimaspørsmål"

Bystyremedlem og listekandidat for Tønsberg/Re Høyre, Frank Pedersen.

Det nødvendige grønne skiftet utføres lokalt. Kommunen spiller en nøkkelrolle for at vi skal nå de nasjonale miljømålene. Men for å sikre nødvendig endring er det avgjørende viktig at vi ikke mister det politiske fokuset i det daglige. Klimahensyn må gjennomsyre politikken. Og da trenger vi en «vaktbikkje» som klart og tydelig sier ifra når gjerningen ikke følger målet.

For å sikre denne «vaktposten» foreslo Høyre i bystyret før jul å nedsette et tverrpolitisk klimapanel. Gledelig stemte samtlige av bystyrets medlemmer sammen med oss. Med dette sikrer vi at tiltak følges opp og at det blir søkelys på videre arbeid med klima-, miljø- og energiplanen. Fra før vet vi nemlig at de kommunene som får til skikkelig endring, er dem som klarer å løfte klima og miljøspørsmål opp til en del av alt de holder på med i kommunen.

Tønsberg skal bli en klimaklok kommune. Høyres mål er at det tverrpolitiske klimapanel blant annet skal fokusere på å få med seg innbyggere og næringsliv i et samarbeid med kommunen.  Sammen vil det viktige arbeidet for å bedre klima og miljøet kunne intensiveres. 

Betydningen av dette kommer tydelig frem i dette sitatet fra noen 6. klassinger som har forstått budskapet: «For jorda må vi sloss - det kommer noen etter oss».

Tønsberg har nettopp levert klimaregnskapet for 2017 som viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Et klimaregnskap baseres på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer i kommunen. Summen av alle utslipp er kommunens fotavtrykk. Fotavtrykket skapes på ulike nivå, fra direkte utslipp fra kilder som kommunen eier eller disponerer til indirekte utslipp fra kilder som kommunen ikke har kontroll over, men som likevel er et resultat av kommunens aktivitet.

Hovedtrekket i klimaregnskapet for 2017 er en nedgang fra 2016 på̊ mange områder, men man ser også̊ en økning på̊ noen områder.

Vi kan nok konkludere med noe grad av tilfredshet nedgangen man har hatt på̊ enkelte områder, samtidig som man forventer en videre nedgang da man får helårseffekt samt utvidelse av en rekke av tiltakene.

Eksempler på tiltak som kommunen har gjennomført er innfasing av El- og biogassbiler og nytt styringssystem på gatelys som resulterer i at gatelysene slår seg på når det er et reelt behov for lys og ikke på̊ et gitt tidspunkt.

For innbyggerne ønsker Høyre en enklere hverdag. Vi skal ikke gjøre ting vanskeligere, men vi ønsker at folk skal velge annerledes. Først og fremst gjøre det lettere å velge det transportmiddelet som slipper ut mindre. Vi ønsker raskere, rimeligere og renere løsninger.

Høyres klimapolitikk kan deles inn i 4 områder. Det er grønt skifte i transportsektoren, grønnere industri, CO2 håndtering og fornybar energi. Her lokalt kan vi være stolte av den magiske fabrikken som håndterer avfall og gjør det om til biogass til våre busser og avfallsbiler. Her ligger alt til rette for å utvide tilbudet til andre områder. I 2018 har politikere og kommunen jobbet frem en klima- miljø og energiplanen som forplikter og har en visjon om at Tønsberg kommune skal være ledende i klimaarbeidet, grønn, ren og bærekraftig.

Høyre er tilfreds med at vi er i gang med klimaregnskapet, men er opptatt at vi fremover fortsetter med grønt fokus med blågrønn miljøpolitikk og tiltak. Men det hviler et ansvar på oss politikere til å være «klimapå.   Et slikt klimapanel kan støtte oppunder kommunens miljø visjon og søke etter smarte og enkle løsninger som kan bidra til en renere hverdag for alle. Kommune, innbyggere og politikere kan sammen være med i et panel som kan komme med innspill til klima- miljø og energiplanen, slik at den holdes levende og at innspill kan evalueres for å bli gjort om til konkrete tiltak.

Alle må bidra, men vi politikere ønsker å gå foran for å gjøre hverdagen enklere ved å velge renere løsninger.

 Bystyremedlem Frank Pedersen (H), medlem av Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling og listekandidat for Tønsberg og Re Høyre.