Ordføreren avviste milliardsprekk på Bypakka

Ordfører Petter Berg (H) redegjorde for status for Bypakke Tønsbergregionen i kveldens bystyremøte.

Bompengene ligger an til å bli på mellom 15 og 20 kroner pr. passering. Dette opplyste ordfører Petter Berg (H) i bystyret i kveld. Han avviste påstandene om at kostnadene til Bypakka Tønsbergregionen har sprukket  med en milliard kroner. Han minnet også om at et overveldende flertall i bystyret står bak vedtaket om Bypakka. Og at den inneholder en kraftig miljøsatsing i Bypakka. 


Her er ordførerens svar i sin helhet på en interpellasjon fra SV om situasjonen og status for Bypakka Tønsbergregionen.  

Interpellant!

 Denne interpellasjonen gir meg en god anledning til å oppsummere situasjonen og status for Bypakke Tønsbergregionen.

 Som kjent er det to prosjektutløsende behov som ligger til grunn for Bypakka:

 1.        Behovet for en robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse fra Nøtterøy som sikrer viktige samfunnsfunksjoner, og

 2.       Behov for å håndtere trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte.

 Fastlandsforbindelsen er en del av «Ringveikonseptet» i konseptvalgutredningen som er lagt til grunn for videre planlegging. Konseptet skal bidra til å redusere risiko for stengning og forsinkelser i fastlandsforbindelsen, miljøvennlig trafikkavvikling, effektiv kollektivtrafikk gjennom sentrum og næringsutvikling. Dette skal gi grunnlag for å styrke konkurransekraften til regionen og Tønsberg som regionsentrum. Det valgte konseptet har også vært gjennom en ekstern kvalitetsvurdering som har gitt samme konklusjon.

Samfunnsmålene i Bypakken angir at transportsystemet i Tønsbergregionen skal være miljøvennlig, robust og effektivt. Begge alternativene i «Ringveikonseptet» - hengebru og tunnel – har god måloppnåelse. Som kjent valgte Tønsberg bystyre først å gå for tunnelalternativet, men etter forhandlinger rundt siste årsskifte endte man opp med enighet i Overordnet styringsgruppe om bru-alternativet med en tilhørende intensjonsavtale med div. avbøtende tiltak for å redusere trafikken over Kanalbrua.

 Denne omforente løsningen ble vedtatt i Bystyret i mars med et overveldende flertall. Hele 35 av Bystyrets 39 representanter stemte for løsningen, dvs. 90% av Bystyrets medlemmer. De partiene som står bak dette historiske vedtaket er Ap, Høyre, Frp, Krf og Venstre. (Sp støttet denne løsningen i Fylkestinget).

Vedtaket kom etter 10 år med utredninger, høringer, åpne møter og debatter. Demokratiets spilleregler er jo at flertallet bestemmer, men det er ekstra betryggende at flertallet er så massivt i en sak som får store konsekvenser for utviklingen av vår region i flere generasjoner fremover. Som en tidligere statsminister og nåværende generalsekretær brukte å si om krevende saker, det er en tid for debatt, og det er en tid for konklusjon. Nå er konklusjonen trukket, og det er på tide å starte gjennomføringen. Etter Plan- og bygningsloven var vedtaket i mars et kommuneplanvedtak, nå  starterreguleringsplanprosessen. Det er anslått at denne prosessen vil ta 1,5-2 år med høring og vedtak høsten 2021. Etter SVV’s normer er usikkerheten på kommuneplantidspunktet pluss/minus 25%. I løpet av reguleringsplanprosessen vil usikkerheten bli redusert til pluss/minus 10%. Det er sannsynligvis denne usikkerhetsprosenten på kommunedelplantidspunktet som er årsaken til den misforståelsen som er oppstått etter et avisoppslag om en «kostnadssprekk» på en milliard. Dette er ikke en «sprekk», men en konsekvens av den usikkerheten som kostnadsanslagene har på dette stadiet i planprosessen.

 Som referert innledningsvis er et av de sentrale målene å få et mer miljøvennlig og bærekraftig transportsystem. Dette får konsekvenser på flere måter, for det første ved at minimum 15% av kostnadene til brua skal avsettes til Gange/sykkel/kollektiv-tiltak (G/S/K). Med en anslått kostnad på brua på 3,8 milliarder, vil dette gi minimum 570 mill.kr. til G/S/K-tiltak. I tillegg vil to av feltene på alle firefelts-veier som er planlagt i Presterødbakken og Kanalbrua-Nøtterøyveien (Semslinna vil bli vurdert), bli sambruksfelt, dvs. at kollektivtrafikken vil få kraftig forbedret fremkommelighet. I tillegg vil det bli etablert egne busstraseer gjennom sentrum, denne omleggingen er allerede i gang (ref. stengningen av Jernbanegata og flyttingen av bussene fra Slagenveien til Halfdan Wilhelmsens alle). Det er planlagt en ny gangbru over Kanalen, og det er utarbeidet en egen Gatebruksplan for å lette fremkommeligheten for G/S/K.

I dag er forholdet mellom bilbruk og G/S/K 60/40%, gjennom tiltakene i Bypakken er målet å endre dette forholdet til 50/50%. Dermed oppnår man også det overordnede målet om at veksten i trafikken skal tas med G/S/K.

Et annet sentralt element i debatten om Bypakken er bompengene og størrelsen på dem. Bompengene vil avhenge av prisen på prosjektet, nedbetalingstid og rentesats. Med de kostnadene som nå ligger inne prosjektet og en nedbetaling på 15 år (som er nasjonale standarder) vil prisen pr. passering bli ca. 20 kr med bombrikke. OSG har varslet at man vil søke Stortinget om forlenget nedbetaling til 20 år, da vil prisen med bombrikke bli 15 kr pr. passering. Vi vil også opprettholde et tak på maksimum antall bompasseringer man blir belastet med bompenger til 60 pr. måned. Dvs. at bomregningen pr. måned blir mellom 900 og 1.200 kr.

 Så til de enkelte spørsmålene:

 Vil du sørge for at rådmann/styringsgruppa legger fram en orienteringssak om statusen for veipakka og bomringen i formannskapet 2. september så vi får best mulig oppdatert informasjon før valget?

 Svar: Jeg vil innføre som en rutine at det blir gitt en muntlig orientering i Formannskapet etter hvert OSG-møte. Det vil sikre at Formannskapets medlemmer blir holdt oppdatert om prosessen, og løpende vurdere behovet for saker til behandling i politiske organer.

Rådmannen har for øvrig varslet en sak i første møterunde etter sommerferien om løsninger for Hogsnesbakken og Smørberg-området.

 Vil du sørge for at Tønsberg kommune/OSG ber SVV komme med klimabudsjett for Bypakka, som også inkluderer klimaavtrykket for bygging av bru og tunnellene før valget?

Svar: For det første er det, som det fremgår av innledningen, en historisk  satsing på klimavennlige tiltak i hele Bypakka, både gjennom G/S/K og ved at de nye veiene gir sterkt økt fremkommelighet for kollektivtrafikken. Dette er i seg selv et sterkt bidrag til et mere miljøvennlig transportsystem. For øvrig vil vi måtte avvente reguleringsplanprosessen med nærmere detaljer for å kunne gi klarere svar på klimaavtrykket totalt. Vi som sitter i OSG kan også følge opp dette i den videre prosessen overfor SVV.

 Hva vil prisen pr. passering i bomring bli etter en økning på 1 milliard?

 Svar: For det første er det pr. i dag ingenting som tyder på prisen øker med en milliard, det fremgår av innledningen at på dette stadiet i planprosessen er usikkerhetsgraden fra SVV anslått til pluss/minus 25% som reduseres til pluss/minus 10% i reguleringsplanprosessen. Det blir derfor feil å hevde at det i dag foreligger en prisøkning på 1 milliard, og debatten vil være tjent med at denne misforståelsen lukes bort.

Med nåværende kostnadsoverslag på prosjektet vil prisen pr. passering med bombrikke bli 15 eller 20 kr. avhengig av om nedbetalingstiden blir 20 eller 15 år.

Hvor skal bommene skal ligge, og i hvor stor grad vil de dele den nye kommunen vi skal skape?

Svar: Dette spørsmålet har foreløpig ikke vært diskutert i noe politisk organ, og vil måtte komme til politisk behandling før bomveiprosjektet blir oversendt  Stortinget for behandling og vedtak.

 Petter  Berg (H)

Ordfører