Frank Pedersen måtte minne bystyret om at de ikke behandlet budsjettet for 2020

Frank Pedersen, Høyres bystyremedlem og medlem av UNS. Frank er også listekandidat ved høstens kommunevalg til nye Tønsberg.

Bystyret behandlet onsdag en sak om «Justering av satser økonomisk stønad 2019». Høyres Frank Pedersen minnet bystyret om at man ikke behandlet budsjettet for 2020, men justering av satser for økonomisk stønad 2019. Basert på dette, kunne ikke Høyre støtte forslaget fra Ap.

Men Frank understreket samtidig at saken er viktig og vil bli behandlet med den oppmerksomheten den fortjener når budsjettet for 2020 skal lages. I tillegg henviste han til den nye flertallsregjeringens Granavollerklæringen. 

Her er Frank Pedersens innlegg i sin helhet:

Sak 3/19

Justering av satser økonomisk stønad 2019

Dette er en viktig sak som vi skal behandle med den oppmerksomhet den fortjener. For noen er dette et viktig bidrag for de av oss i samfunnet som trenger støtte og hjelp til livsopphold når tingene er litt vanskelig.  Fellesskap er viktig og vi skal stille opp for hverandre.

Når det gjelder saken vi behandler nå i februar handler den om at sosialhjelpssatsene til livsopphold justeres for 2019. Dette er altså en sak for 2019 og ikke en budsjett sak for 2020.

Dette bystyret har altså ingen myndighet til å vedta noe for 2020. Høyre vil derfor ikke støtte AP sitt forslag. Vi vil derimot gjøre bystyret oppmerksom på at i Granavollerklæringen kan vi forvente at denne saken blir tatt tak i:

Regjeringen vil øke barnetrygden med 7200 kroner for barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av perioden

Regjeringen vil sørge for at økningen i barnetrygd også kan komme familier til gode som er avhengige av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte

Det betyr at vi bør avvente litt hva slags konsekvens det får for kommunene og tilskudd i den forbindelse.

Når alt dette er sagt så er Høyre opptatt av debatten og ønsker å komme tilbake til dette i budsjett 2020 når vi forhåpentligvis på det tidspunktet kan se helheten av Nye Tønsbergs økonomi og status på Regjeringens arbeid på dette området.