Ellen Lian (H) talte varmt for mange nye arbeidsplasser i lokale reiselivsnæringen

Bystyremedlem Ellen Lian (H). Ellen er også medlem av Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling (Foto: MGM)

Høyres Ellen Lian vil arbeide for at Tønsberg og Færder blir et helårlig reisemål! Dette vil gi sårt tiltrengte private arbeidsplasser. Men da må  opplevelsestilbudet bli bredere og reisemålsutviklingen mer systematisk. Forslaget til besøksstrategi er i følge Ellen et godt utgangspunkt for denne satsingen.

 

 Og Ellen roste administrasjonens strategiforslag. Det ble enstemmig vedtatt av bystyret.
Her er Ellen Lians innlegg i sin helhet:

"Vi i Tønsberg Høyre mener Tønsberg og Færder har utarbeidet en god felles besøksstrategi.

Reiselivsnæringen i disse kommunene er en meget viktig næring som til sammen i 2016 hadde en verdiskapning på 430 mill!  Næringen sysselsatte ca 1200 mennesker.  Det er mange mennesker, og kommunen vår trenger sårt private arbeidsplasser.  Personsskatteinntektene fra reiselivsbedriftene genererte i 2017 25mill , hvor ca 3 mill går til andre kommuner pga innpendling av reiselivsansatte.

Vi tror  at det her er større potensiale, her kan skapes mange flere arbeidsarbeidsplasser.   Vi som kommune forvalter helheten i reisemålet. Vi har en helt unik skjærgård, nasjonalpark, moderne by med masse masse historie.

Det må jobbes med at vi blir et helårlig reisemål med å gi et bredere opplevelsestilbud og systematisk reisemålsutvikling.

Et prioritert tiltak i besøksstrategien er et prosjekt for reisemålsutvikling,  som er beskrevet i rådmannens innstilling, er etter en modell fra Innovasjon Norge. Dette er en prosess hvor man kartlegger reisemålets forutsetninger for vekst og tiltak konkretiseres.  Denne prosessen fordrer tett samarbeid mellom kommunene, næringen og lokalbefolkningen.   Som kommune, er det ut fra vår mening, en selvfølge at vi her skal være på banen og legge til rette for flere arbeidsplasser som gir større verdiskapning.

Derfor er det så viktig at vi heier på denne næringen, bidrar til å utvikle den. Vi må jobbe på tvers av kommunegrenser og fremme hele regionen.  Dette syns vi at besøksstrategien har tatt innover seg.

Kostnader dekkes innenfor rammen i 2019. Eventuelle kostnader i 2020 fremkommer ikke i saksfremlegget, men det opplyses at det vurderes søkt inn i budsjettet.

Vi følger rådmannens innstilling og anbefaler at besøksstrategien vedtas."