Øyvind Jonassen (H) talte for døve ører i budsjettdebatten, posisjonen stemte ned forslag om større økonomisk handlingsrom

Øyvind Jonassen (H) talte for døve ører under den første budsjettdebatten for nye Tønsberg.

 

Øyvind Jonassen (H) talte for døve ører under budsjettdebatten torsdag. Den nye posisjonen var slett ikke interessert i å utforske hvordan nye Tønsberg kan skaffe seg større økonomisk handlingsrom i kommende budsjetter. Derfor falt fellesforslaget han fremmet på vegne av deler av opposisjonen om utarbeidelse av en oversikt over hvilke ikke strategiske kommunale eiendommer som kan selges på kort og lang sikt.


-Hensikten med dette er å styrke kommunens likviditet og handlingsrom samt å redusere finansiell risiko. Vi, Høyre, Venstre, SV og FRP, mener det her ligger muligheter for lavere utgifter til vedlikehold og muligheter for nedskalering innen drift og vedlikehold, sa Øyvind Jonassen og fortsatte:

-Vi skal vedta et stramt budsjett, men allikevel ekspansivt i forhold til at det skal investeres mye i nødvendig infrastruktur i den kommende perioden. Det betyr at vi øker den finansielle risikoen.

-Alle virksomhetene er pålagt 2 % kutt. Det er et svært krevende mål, og jeg er ikke sikker på hvor vidt det er mulig for de tjenesteområdene som i stor grad er rettighetsstyrt. Det betyr uansett at det er andre gode formål som finansierer nye satsninger., bla det å holde barnetrygden utenfor sosialhjelp. Re har hatt innsparingskrav til virksomhetsområdene over lang tid, men det har vist seg at det i hovedtrekk er ganske store overskridelser. Bare i siste budsjettrevisjon ble det varslet overskridelser på ca 10 millioner.

Jeg er også noe forundret over at området eiendom og teknikk som har kuttet langt mindre, men derimot har økt inntektene via parkeringsintekter og gebyr for å oppnå en 2% bedring i sitt budsjett, sa Jonassen blant annet.

Forslaget ble deretter nedstemt.

Her kan du lese innlegget som Øyvind Jonassen fremmet på vegne av opposisjonen i sin helhet:

VI skal vedta et stramt budsjett, men allikevel ekspansivt i forhold til at det skal investeres mye i nødvendig infrastruktur i den kommende perioden. Det betyr at vi øker den finansielle risikoen.

Alle virksomhetene er pålagt 2 % kutt. Det er et svært krevende mål, og jeg er ikke sikker på hvor vidt det er mulig for de tjenesteområdene som i stor grad er rettighetsstyrt. Det betyr uansett at det er andre gode formål som finansierer nye satsninger., bla det å holde barnetrygden utenfor sosialhjelp. Re har hatt innsparingskrav til virksomhetsområdene over lang tid, men det har vist seg at det i hovedtrekk er ganske store overskridelser. Bare i siste budsjettrevisjon ble det varslet overskridelser på ca 10 millioner.

Jeg er også noe forundret over at området eiendom og teknikk som har kuttet langt mindre, men derimot har økt inntektene via parkeringsintekter og gebyr for å oppnå en 2% bedring i sitt budsjett.

Greier vi ikke innsparingen, må resten hentes av fond dersom ikke inntektssiden bedres utover de prognosene vi ser i dag.

Vi er heldige at AS Norge går godt, og Tønsberg er en kommune som oppfattes som attraktiv å bo i. Det betyr gode skatteinntekter og økte rammetilskudd. Noen av de kuttene som nå gjennomføres kan oppfattes «som hygienefaktorer» som kan ramme nettopp den attraktiviteten som gjør at Tønsberg har høyere vekst enn kommuner rundt oss å sikt.

 Det betyr at vi bør legge opp til en styrking av driftsfond for å møte de utfordringene vi står ovenfor, da det er høyst usikkert om vi greier å møte innsparingskravet.

 Vi har tro på Handlingsrom 2024 som skal hjelpe oss til å få oversikt, og gjøre tiltak som gir oss økonomisk handlingsrom. Det som er sikkert er at vi skaper ikke dette handlingsrommet gjennom «ostehøvel» taktikk, og det blir spennende å se om vi tør å tenke tilstrekkelig nytt i dette prosjektet. Derfor har ikke vi fra Høyre lagt inn noen forslag som forverrer budsjettsituasjonen, men har lagt inn på vegne av H, FrP, V og SV et forslag som vi mener må utforskes for å skaffe større økonomisk handlingsrom i kommende budsjetter. Det vil skape økonomisk handlingsrom på driftsbudsjettet gjennom bla

  •                Lavere utgifter til vedlikehold
  •                Mindre renteutgifter, lavere finansiell risiko
  •                Mulighet for nedskalering innen drift / vedlikehold

Forslaget er som følger: 

 Tønsberg kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak som viser hvilke ikke strategiske kommunale eiendommer som kan selges på kort og lang sikt. Hensikten er økt likviditet og handlingsrom, samt redusere finansiell risiko. Festetomter skal inngå i saken

 Siden jeg har tid vil jeg knytte en kommentar til SV sitt forslag om eiendomsskatt: Eiendomsskatt er absolutt en av de tunge «hygienefaktorene» som avgjør attraktiviteten som bosteds- og næringsvennlig kommune og fra høyre sin side vil vi. sterkt advare mot den retningen. Re var lenge den kommunen i Vestfold som hadde best utvikling i folketall, men har nå stagnert uten at vi vet grunnen til det. Men Re har innført eiendomsskatt, og vi kan ikke se bort fra at den lange årrekken med høyest vekst blir påvirket av denne kostnaden.

Øyvind Jonassen (H)

Kommunestyremedlem