Kirsti N. Søyland (H) bekymret for budsjettramma med nåværende posisjon i førersetet

Kirsti N. Søyland (H), medlem av Tønsberg kommunestyre og formannskap

-Å holde budsjettramma med nåværende posisjon i førersetet.  Dette mener Høyres Kirsti N. Søyland, nyvalgt medlem av Tønsberg kommunestyre og formannskap blir den største utfordringen i 2020.-

-Vi får håpe at skatteinntektene øker slik posisjonen nå har tatt sjansen på. Det blir de avhengige av siden de økte kostnadene i et allerede svært belastet budsjett, før jul sier Kirsti.Hva er det beste med nye Tønsberg? 
By og land – hand i hand! De to kommunene hadde hver sine fortrinn og til sammen rommer den nye kommunen alt innbyggerne måtte ønske seg. 

Hvordan vil du beskrive Tønsberg?
Mange arbeidsplasser – gode oppvekstvilkår – et godt sted å leve og besøke – drøssevis av kulturtilbud - mulighetenes og framtidens kommune! En god kombinasjon av middelaldersus sammen med moderne løsninger.

Hva slags omdømme ønsker du at Tønsberg skal ha?
Vi har godt omdømme, og i tillegg ønsker jeg at vi skal få et rennomme  for «Tønsberg som kulturby hele året», et levende sentrum med god tilgjengelighet for alle hvor også næringsliv og grundere har gode kår.
Mitt mål er at Tønsberg skal bli en foregangskommune på miljøfronten hvor vi bruker gulrot i stedet for pisk!

Hvilke hovedutfordringer står Tønsberg overfor?
Økonomien er en utfordring.  Det meldes om for lite midler, men det handler også om hvordan vi kan utnytte midlene best mulig. Det er enkelt å øke kostnadene og sende regninga til innbyggerne som økt eiendomsskatt.  Den løsningen har ikke vi tro på. Vi trenger å jobbe som et lag hvor ansatte, ledelse, politikere, næringsliv og frivillighet sammen ser muligheter og framtidens løsninger.  I vårt politiske program ligger det mye som kan tas tak i, men vi trenger et politisk flertall for å få gjennomslag.

Hvorfor engasjerte du deg i politikken?
Først fordi jeg engasjerte meg i eget lokalsamfunn via grensejusteringssaken.  Jeg har jo erfart at lokaldemokratiet virker og at gode krefter kan få til noe positivt.  Jeg har hjerte for Tønsberg, jeg bryr meg om at innbyggerne skal få gode tjenester og er opptatt av at vi skal være gode på å prioritere og få mest mulig ut av de offentlige midlene til beste for innbyggerne.

Hvorfor valgte du Høyre?
Høyre har vært i god utvikling sammen med Erna, og har hatt en dreining mer mot sentrum (selv med FrP i regjering). «Blådressen» er for lengst skiftet ut med arbeidsantrekket.  Det er pragmatiske løsninger.   Ansvarlighet sammen med god kunnskap om hvordan forhold henger sammen i samfunnet, er en god oppskrift. Rausheten overfor andre er viktig å videreføre i Petter Bergs ånd. Helt sentralt og avgjørende er det hurtig voksende miljø- og klimafokuset i partiet.     

Hvilke områder av politikken er de viktigste for deg?
Å ta tak i de største utfordringene i årene som kommer. Det hurtig økende behovet i befolkningen innenfor helse og omsorg, tilstrekkelig med lærere i klasserommene, ha nok midler til å investere i kunnskap og å henge med i den digitale utviklingen på alle fronter, bistå til at vi skaper arbeidsplasser og minsker utenforskap.  –  Og ikke minst; miljø- og klimautfordringene som er et voksende problem.  Vi må ha det økonomiske grunnlaget på plass for å møte utfordringer. Derfor ser jeg frem til å delta i prosjektet som skal jobbe med økonomisk handlingsrom fremover. 

Hvilken sak husker du best fra 2019?
Fastlandsforbindelsen, og hvordan en valgkamp sørget for at vi får nok en omkamp om en 30 år gammel sak.  «Shame on» AP som underskrev avtalen og var med på vedtaket, men som viftet med det røde flagget for å få nye politiske venner og politisk makt.

Hva gledet deg mest som lokalpolitiker i 2019?
At Høyre gjorde et godt valg og holdt stand til tross for at det var mye «støy» fra sentralt hold i valgkampen. Vi banket 10.000 dører og møtte masse hyggelige folk som slo av en prat, og ga oss verdifulle innspill om hva innbyggere er opptatt av.

Hva tror du blir den viktigste saken i 2020?
Å bygge den nye kommunen blir en kjernesak. 
Løsning for fastlandsforbindelsen kommer til å følge oss videre. Hogsnesbakken og en helhetlig god trafikal løsning for Vear, Hogsnes, Bjelland blir en viktig del av dette.

Hva blir den største utfordringen
Å holde budsjettramma med nåværende posisjon i førersetet.  Vi får håpe at skatteinntektene øker slik de nå har tatt sjansen på. Det blir de avhengige av siden de økte kostnadene i et allerede svært belastet budsjett, sier Kirsti som også er engasjert i utviklingen i eget hjemmeområde.
-Her i Tønsberg vest (Vear, Hogsnes, Bjelland) blir det viktig å følge opp at det blir avsatt midler til videre arbeid etter  at «mulighetsstudiet» er gjennomført samt følge utviklingen av Vear skole og  idrettslagets planer.  Fastlandsforbindelsen og hvilke følger (og muligheter) den får for oss her, kommer jeg til å følge særs tett. 

NAVN: Kirsti Nilsson Søyland

ALDER: 62

HJEMSTED: Rakkevik

POLITISKE VERV: Formannskap, administrasjonsutvalg, økonomiplanutvalg, kommuneplanutvalg, kommunestyre, samarbeidsutvalget ved Vear skole

ANTALL ÅR I POLITIKKEN: 4 år