Høyre bekymret for dramatiske kutt på sykehuset, ba ordføreren om å redegjøre for mulige tiltak

Høyres fraksjonsleder i Utvalg for mestring, helse og velferd, Aksel Haraldsen, på kommunestyrets talerstol.
"Hvilke muligheter har Tønsberg kommune for å bidra til sikring av dagens sykehustilbud for våre innbyggere?" Dette sentrale spørsmålet stilte Aksel Haraldsen på vegne av Høyre i en interpellasjon til ordføreren i siste kommunestyremøte.
Bakgrunnen er meldingen om at det kan bli dramatiske kutt ved Sykehuset i Vestfold hvis hele Nye Holmestrand kommune overføres til Vestre Viken i Drammen.  
-Det antas at SiV får en lavere aktivitet enn i dag hvis Holmestrandpasientene i større grad velger Vestre Viken enn inndekningen i veksten i pasienttilfanget fra resten av Vestfold.  I følge det Kinserdal opplyser til Høyre, er det umulig å tallfeste konkret, men det er ingen overdrivelse hvis SiV må redusere sine kostnader med 150-200 mill kr pr år. Hvis dette skjer må flere store reduksjoner gjøres, som stenging av sengeposter, Larvik sykehus, Kysthospitalet og redusere fagspesifikke vaktordninger. Hvis netto utfordring er 150 mill kr tilsier det at SiV må redusere med 150 årsverk som utgjør 200 personer. Dette vil føre til endringer i spesialisthelsetjenestetilbudet i Vestfold som vil få konsekvenser for hele Vestfolds befolkning, uttalte Haraldsen blant annet.

Her er Haraldsens interpellasjon i sin helhet:

"Ordfører.

Den 31.desember 2019 varslet Tønsbergs Blad at det kan bli dramatiske kutt ved Sykehuset i Vestfold hvis hele Nye Holmestrand kommune overføres til Vestre Viken i Drammen.  Tønsbergs ordfører uttrykte i samme artikkel stor bekymring for om dagens helsetilbud i så fall kan opprettholdes.

I Høyre deler vi denne bekymringen. For ifølge sykehusdirektør Stein Kinserdal vil disse kuttene i tilfelle bli dramatiske. I første rekke for fylkets pasienter, men også for de ansatte ved sykehuset som sammen med spesialistfunksjonene kan få nedskjæringer.

Helse Sør-Øst er inndelt i 11 helseforetak, hvor Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken er to av disse. I Vestfold er alle kommunene bortsett fra Svelvik og Sande tilknyttet Sykehuset i Vestfold. Siden Hof, Holmestrand og Sande fra 2020 er én kommune, oppstår spørsmålet om hvilket helseforetak innbyggerne der skal tilhøre. I dag er Sande med ca. 10 000 innbyggere i Vestre Viken. Resten av kommunens 14 000 innbyggere tilhører Sykehuset i Vestfold.

Sykehuset i Vestfold blir i 2021 ferdigstilt etter utbygging. Sykehuset er dimensjonert for å motta Vestfolds innbyggere. Vestre Viken sykehus i Drammen er derimot ikke bygget, og er ikke forberedt på dette økte tilfanget av pasienter fra Holmestrand.

Dersom Holmestrand med ca. 25 000 innbyggere overføres til Vestre Viken, viser beregninger at Sykehuset i Vestfold mister rundt 92 mill kroner i faste inntekter. Dette er summen av ca. 200 mill kroner i tapte faste inntekter og i reduserte kostnader.

Det antas at SiV får en lavere aktivitet enn i dag hvis Holmestrandpasientene i større grad velger Vestre Viken enn inndekningen i veksten i pasienttilfanget fra resten av Vestfold.  I følge det Kinserdal opplyser til Høyre, er det umulig å tallfeste konkret, men det er ingen overdrivelse hvis SiV må redusere sine kostnader med 150-200 mill kr pr år.

Hvis dette skjer må flere store reduksjoner gjøres, som stenging av sengeposter, Larvik sykehus, Kysthospitalet og redusere fagspesifikke vaktordninger. Hvis netto utfordring er 150 mill kr tilsier det at SiV må redusere med 150 årsverk som utgjør 200 personer. Dette vil føre til endringer i spesialisthelsetjenestetilbudet i Vestfold som vil få konsekvenser for hele Vestfolds befolkning.

Ordfører, det er styret i Helse Sør-Øst som tar den endelige beslutningen om hvorvidt nye Holmestrand kommune skal tilhøre Sykehuset i Vestfold eller Vestre Viken i Drammen. Forslaget til eventuelle endringer sendes ut på høring før beslutning tas før sommeren 2020.

På denne bakgrunn vil jeg på vegne av Høyre spørre ordføreren hvilke muligheter Tønsberg kommune har for å bidra til sikring av dagens sykehustilbud for våre innbyggere. Og videre hva hun konkret vil gjøre i saken. Høyre vil støtte et forslag om en felles høringsuttalelse fra Tønsberg kommune, siden Sykehuset i Vestfold er av avgjørende viktighet både for fylkets innbyggere og for kommunen."

 


Aksel Haraldsen, Høyres fraksjonsleder i Utvalg for mestring, helse og velferd.