Historisk vedtak i bystyret: 30-9 for ny fastlandsforbindelse og Bypakke

Rune Sørdalen, Høyres gruppeleder i bystyret, ledet an for Høyre under debatten om ny fastlandsforbindelse og Bypakke. Her er han fotografert sammen med Høyres gruppe og ordfører Petter Berg før jul.
 Med 30 mot 9 stemmer vedtok bystyret i kveld innstillingen til saken "Bypakke Tønsbergregionen – Intensjonsavtale om valg av alternativ for ny fastlandsforbindelse". Med dette satte et stort flertall sluttstrek for spørsmålet om valg av ny fastlandsforbindelse. Et krevende tema som har preget Tønsberg-regionen i flere tiår.
 -Etter 30 år skylder vi innbyggerne å komme videre nå, understreket Høyres gruppeleder Rune Sørdalen. I sitt hovedinnlegg la han ikke skjul på at det har vært krevende å komme i havn etter fylkestingets overraskende vedtak om bro.

Jeg skal være så ærlig å si at det satt langt inne for bystyregruppen til Høyre å gå for dette i første omgang. Men etter at forhandlingsdelegasjonen vår bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder kom tilbake med en intensjonsavtale som var så god som vi hadde håpet på, så ble det enklere. Etter 30 år skylder vi innbyggerne å komme videre nå, sa Rune.

Høyre hadde som alltid stilt sin gruppe fritt. Mange av partiets representanter var på talerstolen. Og innleggene var unisont for å benytte denne anledningen til å fatte en endelig avgjørelse.

Ordførerkandidat Lise Mandal (H) minnet i sitt innlegg om at bystyret aldri vært så nærme en avgjørelse om ny fastlandsforbindelse som akkurat nå. Hun pekte på at næringslivet vil ha en avklaring. Og minnet om at Høyre gikk til valg med et punkt i programmet om å sikre ny fastlandsforbindelse nord/syd. -Det er vi i ferd med å innfri, selv om vi ønsket oss en tunnel. Det var ny fastlandsforbindelse vi gikk til valg på. Det ligger gode klima- og miljøtiltak i avtalen, og med denne avtalen kan vi sikre at noen av de tiltakene kan bli gjennomført, sa Mandal.

Her er gruppeleder Rune Sørdalens innlegg i sin helhet:

Sak 006/19 – Bypakke Tønsbergregionen – Intensjonsavtale om valg av alternativ for ny fastlandsforbindelse

Ordfører

Tenkte jeg skulle starte med et lite tilbakeblikk.

Konseptet er allerede valgt, med stort flertall både i Fylket, i Færder og i denne salen.
Det er Ringveikonseptet, med en fastlandsforbindelse Nord-Syd.
KVU’en eller Konseptvalgutredningen konkluderte med dette, og det er kvalitetssikret og bekreftet av samferdselsdepartementet. Alle faglige anbefalinger peker på Nord-Syd.

Øvrige alternativer, både Østover og Vestover, over Kanalen eller Vestfjorden, er lagt bort fordi de ble vurdert som dårligere enn Nord-Syd.

Det var to prosjektutløsende faktorer som KVU’en pekte på:

1) behov for en robust og samfunns-sikker fastlandsforbindelse fra Nøtterøy som sikrer viktige samfunnsfunksjoner, og

2) behov for å håndtere trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte.


Begge disse ble altså best ivaretatt av Nord-Syd løsningen.

Etter konseptvalget har vi hatt en siling av alternativer for Nord-Syd forbindelsen, inntil vi nå står igjen med to alternativer.

 • Bro til Smørberg eller
 • Tunnel til Korten

Vi diskuterer altså ikke noe annet, selv om noen prøver på det. Vi diskuterer hvilket alternativ vi skal velge innenfor Ringveikonseptet Nord-Syd.
Tunnel eller bro?

--

For ett år siden, den 30. januar, hadde Færder og Tønsberg Høyre felles medlemsmøte om fastlandsforbindelsen.
Konklusjonen og marsjordren vår derfra var krystallklar.

 1. Bli enige med Færder og Fylket om en løsning innenfor Ringveikonseptet Nord-Syd.
 2. Vi foretrekker tunnel som vi mener er den beste løsningen, først og fremst fordi den avlaster Kanalbrua og Stoltenbergsgate best, og fordi det samlet har minst negative konsekvenser for innbyggere som blir direkte berørt.

Vi vurderer dagens situasjon slik at det ikke er mulig å oppnå enighet om vår foretrukne tunnel-løsning. Hvis vi står steilt på den, vil vi i beste fall utsette hele Bypakken i enda flere år. I verste fall vil det ikke bli noe av, med de alvorlige konsekvensene det vil føre til for videre utvikling av Tønsbergregionen.

Hvis vi havnet i en slik situasjon var medlemmene våre helt klare. Da går vi for den nest beste løsningen innenfor Ringvegkonseptet Nord-Syd. Vi går for bro.

Jeg skal være så ærlig å si at det satt langt inne for Bystyregruppen til Høyre å gå for dette i første omgang. Men etter at forhandlingsdelegasjonen vår bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder kom tilbake med en intensjonsavtale som var så god som vi hadde håpet på, så ble det enklere.

Det er absolutt på sin plass å takke disse for vel utførte forhandlinger.
Med denne intensjonsavtalen så reduseres forskjellen mellom alternativene.

De viktigste punktene jeg vil trekke frem fra avtalen er:

 • Fylket finansierer Bypakken med 300 mill. som reduserer bompengene (15 år * 20 mill.)

 • Fylket finansierer avbøtende tiltak med 225 mill. (15 år * 15 mill.)
  Det er tiltak som demper trafikkbelastningen gjennom sentrum, hovedsakelig i Stoltenbergsgate. Og det er tiltak for å redusere trafikkbelastninger på Vear (303 og Bekkeveien)

 • Vi får ny gangbro fra Kaldnes til Tønsberg Sentrum som en del av Bypakken.

 • Firefelts vei på Semslinna fra Kjellekrysset til E-18

 • En helhetlig løsning av Hogsnesbakken. Og

 • Avbøtende tiltak for beboere som blir direkte berørt for å begrense ulempene i byggeperioden og etter at broen står ferdig.

Spesielt det siste punktet er vi opptatt av. Dette er en god løsning for innbyggerne samlet, men det er klart at noen må ta belastningen når vi bygger veisystemer i nabolaget.
Vi har god tradisjon i Høyre for å sette eiendomsretten høyt, og vi ønsker å søke gode ordninger for de berørte. Sånn som vi f.eks. har gjort i Presterødbakken og ved utkjøp av hyttetomter på Skallevold.

For å oppsummere så er Høyre er positive til bro, som er det beste alternativet det er mulig å få til.

Vi er positive den fremforhandlede intensjonsavtalen, som vi mener har blitt god for Tønsberg.
Den er allerede vedtatt i Færder og i Fylket.

Hvis vi også vedtar den i dag, kommer vi endelig videre med hele Bypakken. Ikke bare fastlandsforbindelsen, men også de øvrige delene.

 • Gatebruksplanen for sentrum som gir nye muligheter for buss, sykkel og folkeliv i sentrum.
 • Tiltak for å legge bedre til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at innbyggerne velger dette fremfor bil.

Etter 30 år skylder vi innbyggerne å komme videre nå!