Frank Pedersen med sterkt signal til styret i Vesar fra bystyrets talerstol

Høyres Frank Pedersen rettet i bystyret i kveld et sterkt signal til styret i Vesar om hvordan man opplever håndteringen av saken forut for Veirenos konkurs. Uttalelsen kom i forbindelse med bystyrets behandling av avfallssituasjonen etter VEIRENOS' konkurs. 
Her er Frank Pedersens innlegg i sin helhet: 


"Dette er en dypt beklagelig sak og som er et område som berører alle våre innbyggeres daglig liv. Derfor er det sentralt og ekstremt viktig at fremtidig avfallshåndtering sikres gjennom kvalitet og forutsigbarhet.
Det er på sin plass å rette et sterkt signal til styret i Vesar på hvordan vi opplever håndteringen av saken forut for Veirenos' konkurs. Et anbud skal ha kriterier som sikrer kvalitet, kapasitet og forutsigbarhet. Pris er et element i anbud, men i en så viktig sak som påvirker vårt daglige virke, er det sentralt at man ser på vektingen av de forskjellige kriteriene. 
Da er kvalitet og kapasitet elementer som bør vektes høyere enn pris. Sett i ettertid vil jeg påpeke at styret har et spesielt ansvar for å sørge for at kriterier blir fulgt, evaluert og sikret ved fremtidig avfallshåndtering. Det er kritikkverdig av styret å ikke ha kontinuerlig fulgt opp f.eks. saken om akseltrykk tidligere. 
Det er en skuffelse at dette ikke har vært bragt i orden på et tidligere stadium.
Når det gjelder pkt. 3 i innstillingen hvor vi nå skal vedta en oppfordring til styret i Vesar om å gjennomgå rutiner ved fremtidige anbudskonkurranser synes jeg nok den er en litt svak formulering. 
Vi bør be om det og også få en orientering når dette arbeidet er gjennomført av styret i Vesar.
For Høyre går vi for innstillingen fra formannskapet, men ber samtidig ordføreren om å sende disse signalene til styret i Vesar".
 – med Frank Pedersen.