Aksel Haraldsen talte for døve ører da han fokuserte på de eldste og mest sårbare innbyggerne

Aksel Haraldsen, Høyres fraksjonsleder i Utvalg for mestring, helse og velferd på talerstolen i Tønsberg kommunestyrets møte. (Arkivfoto).

Brukerne av Tønsbergs hjemmetjenester sto i fokus da Høyres Aksel Haraldsen holdt sitt innlegg i debatten om hjemmetjenestene i kommunestyret i kveld. Men selv om han talte på vegne av de eldste og mest sårbare av oss,  falt hans argumentasjon på steingrunn overfor posisjonspartiene.

For dem var det helt andre argumenter enn brukere og økonomi som var utslagsgivende da de mot 22 stemmer vedtok å avvikle det private tjenestetilbudet fra nyttår. 

 

Her kan du lese Aksel Haraldsens innlegg i sin helhet:

"Ordfører

Dette er en veldig viktig sak for kommunens innbyggere og ikke minst de som berøres, brukerne av hjemmehjelp, de eldste og mest sårbare av oss.

Saken var til 1. gangs behandling i utvalg for mestring, helse og velferd den 31. mars. Da ble den utsatt som følge av mangelfull saksbehandling i blant annet rådet for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse. Dette rådet behandlet saken i møte 4. mai og et flertall på 8 medlemmer vil beholde dagens ordning med fritt brukervalg for innbyggerne. Det er all grunn til å lytte til Råd for personer med funksjonsnedsettelse i denne saken, de vet hva som er best for brukerne.

Vi har fått gode innspill fra de private aktørene, Bjørgs hjemmetjenester og Seniorstøtten, som beskriver hvilke fordeler små private aktører har med tett og personlig kontakt mellom de ansatte og ledere, lavt sykefravær, godt samhold og ansatte som stiller opp for hverandre. I dag leser vi i TB om ekteparet Børresen som er fortvilet over å miste sin faste hjemmehjelper over 10 år, fordi AP og ordføreren har markeringsbehov.

Regnskapstallene for Tønsberg og Re for 2019 viser samlet kr 23 millioner for tjenesteområdet praktisk bistand, altså en liten del av helsesektoren i kommunen, men for dem det gjelder er dette veldig viktig. Vi redder på ingen måte Tønsberg kommune økonomi ved kommunal overtagelse. Det er i det hele tatt ingen gode argumenter for APs forslag.

Ordføreren prøvde i TB i går og forsvare en eventuell kommunal overtagelse, men det var på ingen måte overbevisende. Kommunal overtagelse skal ikke gi bedre men angivelig mer rettferdige tjenester. Dårligere, men rettferdig. Men dette blir ikke rettferdig, og hvis posisjonen med AP i spissen trumfer gjennom dette er det rett og slett bare dårlig gjort, og det alene av ideologiske grunner.

Siden 2005 har praktisk bistand i Tønsberg kommune vært organisert med en kombinasjon av kommunal tjeneste og ekstern tjenesteleverandører, og det har fungert aldeles utmerket. Innspillene fra de private aktørene, ansatte i disse selskapene og ikke minst brukerne, bekrefter det samme, fritt brukervalg er en suksess.

Nye Tønsberg kommune har mange store utfordringer foran seg. Hvorfor da sette på spill en vellykket måte å organisere denne viktige tjenesten på?

Både Oslo og Drammen kommuner har etter kommunevalget valgt å lyse ut tjenestekonsesjonen for praktisk bistand for ytterligere en fire-års periode. Det er ingen grunn til at vi ikke skal gjøre det samme.

I Rådmannens innstilling kan vi lese at Tønsberg kommune i 2019 hadde 830 brukere mens Re hadde 76 brukere med vedtak om praktisk bistand. I Tønsberg benyttet nær 40% seg av det private tjenestetilbudet. 

Rådmannen viser til behovet for en gjennomgang av alle vedtak om tjenester innenfor Mestring og helse og har et mål om både en reduksjon av antall oppdrag og reduksjon av vedtakstimer.

Høyre er naturlig nok enig i at kommunen må vurdere behovet og tjenesteomfanget, men å frata brukerne valget om å velge de private aktørene er ikke veien å gå. Rådmannen må da også erkjenne at dagens løsningsmodell har fungert godt; Valgfrihet og eksterne tjenesteytere kan gi brukerne bedre opplevelse av kvalitet. Brukeren får mulighet til å bytte leverandør hvis de ikke er fornøyd med tjenesten. Bruk av eksterne leverandører har en positiv virkning med hensyn til effektiviteten i tjenestene, og brukerne er ifølge brukerundersøkelsen litt mer tilfreds med de private leverandørene.

Vi er ikke enig i Rådmannens påstand om at en ren kommunal tjeneste er mer effektiv for kommunen fordi en omfattende anskaffelsesprosess ikke må gjennomføre. Kommunen må uansett ha et godt utbygd apparat for å gjennomføre gode anskaffelsesprosesser. I denne sammenheng har dette ikke vært noe problem.

Vi mener kommunen vil ha bedre muligheter for effektivisering hvis man beholder dagens modell. Velges en ren kommunal tjeneste, må kommunen som også Rådmannen peker på, bygge opp et større tjenestetilbud med flere ansatte til å utføre praktisk bistand, med arbeidsgiveransvar og de økonomiske forpliktelsene det medfører.

Som også Rådmannen viser til er det en ulempe for kommunen ved å ta over hele tjenesten praktisk bistand, at kommunen må forholde seg til arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. En åpenbar ulempe som Rådmannen ikke nevner er at mange av de ansatte som jobber hos de private faktisk vil miste jobben. Ved at kontrakten med de private tilbyderne løper ut ved årsskiftet er det høyst tvilsomt om dette i det hele tatt dreier seg om en virksomhetsoverdragelse, jf også innspillet fra Seniorstøtten.

Uansett har vi fått innspill fra ansatte hos de private som gir uttrykk for at de stortrives i jobben. I disse utfordrende koronatider er det derfor oppsiktsvekkende at blant annet Arbeiderpartiet med åpne øyne antakelig setter disse private arbeidsplassene i Tønsberg kommune i fare. Det dreier seg blant annet om uføre og pensjonister med begrenset arbeidskapasitet, men som trives som hjemmehjelper. Bjørgs Hjemmetjeneste har 18 ansatte, mens Seniorstøtten har 7 ansatte.

Rådmannen erkjenner også at de private leverandørene leverer en billigere tjeneste enn kommunen selv. De private leverandørene har også tilbakevist påstandene om at de ikke etterlever tarifflønn.

Det har i det hele tatt ikke vært noe å si på samarbeidet med de private aktørene, og det er også bakgrunnen for at de er så frustrert over Rådmannens innstilling om å ikke å forlenge avtalene med dem uten videre.

De private leverandørene har også et lavt sykefravær.

Oppsummering:

De private leverandørene scorer bedre enn kommunen.

De leverer en billigere tjeneste.

De bidrar til en mer effektiv tjeneste.

En kommunal overtagelse setter flere titalls private arbeidsplasser i fare.

Og sist, men ikke minst, kommunens innbyggere, brukerne, mister et tilbud som de er veldig fornøyd med.

SVs forslag i Administrasjonsutvalget understreker betydningen av at brukerne får påvirke i stor grad gjennom medvirkning. Hvorfor da ikke forfølge tanken fullt ut ved å la brukerne beholde tilbudet som i dag, fritt brukervalg. Jeg håper flere nå ser at ulempene ved en ren kommunal overtagelse langt overstiger det positive ved dagens ordning og håper å få flertall for vårt alternative forslag som er lagt inn."

Aksel E. Haraldsen, kommunestyremedlem og Høyres fraksjonsleder i Utvalg for mestring, helse og velferd.