Politikk

Det er meget viktig for Tønsberg Høyre å skape et godt grunnlag for en solid kommuneøkonomi som gir trygghet for gode tjenester, og et investeringsnivå som dekker behovene til en økende befolkning. Vi ønsker at Tønsberg fortsatt skal være en JA-kommune, men Tønsberg Høyre sier fortsatt nei til eiendomsskatt.

Våre hjertesaker

Kunnskap i skolen

Barnas læring er det viktigste i Høyres skolepolitikk. Høyre vil ha en kunnskapsskole som gir muligheter for alle.

Kvalitet i omsorgen

Vår målsetning er at alle i Tønsberg kommune skal få gode og verdige omsorgstjenester med høy kvalitet, og at alle skal behandles med respekt og verdighet. Vi ønsker også å redusere ufrivillig deltid hos de ansatte.

Idrett

I Tønsberg kommune er det lag som representerer mange idrettsgrener, og det er et stort frivillig engasjement. Kommunen har flere arenaer som har vist seg godt egnet for større arrangement og mesterskap. Vårt mål er at innbyggerne skal få gode opplevelser og bedre helse, trivsel og livskvalitet gjennom godt tilrettelagte idretts- og friluftstilbud.

Skape trygge arbeidsplasser

Høyre vil føre en aktiv og forutsigbar næringspolitikk for å sikre verdiskaping som grunnlag for velferden. Kommunen skal oppleves som en «fremoverlent» medspiller med en positiv vilje til å spille på lag med næringslivet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. 

Eldreomsorgen

«Jeg vil mestre, ha mening og kjenne livsglede hele livet»

Vi blir flere eldre i landet vårt, samtidig holder vi oss friskere og lever lenger.

Helse- og omsorgstjenesten må til enhver tid tilpasses vår egen tid ved blant annet å ta i bruk nye digitale muligheter.

Vi er overbevist om at dagens og fremtidens eldre vil styre eget liv så langt det er mulig. Tønsberg Høyre vil legge til rette for en lang og god alderdom, og at du skal få den tryggheten og hjelpen du trenger, når du trenger den.

Tønsberg Høyre mener at vi ikke blir mer like selv om vi blir eldre. Vi må derfor ha mange tilbud for å gi deg den valgfriheten du trenger for å trygge eget liv og alderdom.

Tønsberg Høyre ser eldre som en ressurs som kan bidra bredt innenfor frivillig sektor og annet samfunnsnyttig arbeid.

Regjeringen har tatt initiativet til reformen «Leve hele livet», en kvalitetsreform for eldre, og Tønsberg Høyre vil lage en egen «Leve hele livet»-plan for nye Tønsberg kommune.

Tønsberg Høyre vil:

 • Ha tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og øke tilbudet om bemannede omsorgsboliger for å møte dagens og fremtidens behov
 • Satse mer på ambulerende tjenester, styrke hjemmetjenesten og hverdagsrehabilitering
 • Innføre «livsgledesykehjem» med minst én time valgfri aktivitet hver dag, og videreføre dagens aktivitetstilbud ved Re Helsehus
 • Bidra til en offensiv satsing på velferds- og omsorgsteknologi for å oppnå større trygghet for både den enkelte bruker og de pårørende, samt bedre tjenester
 • Gi mulighet for dobbeltrom/samboerskap for pleietrengende ektefeller/samboere på sykehjem
 • Ha tilstrekkelig med rullerende døgnplasser og dagtilbud
 • Utvikle Træleborg til å bli et fremtidsrettet senter for mennesker med ulike former for demens
 • Styrke muligheten for å få lindrende behandling i eget hjem, også i livets siste fase
 • Legge til rette for at det bygges moderne boligkomplekser for fremtidens eldre som f.eks. «Midtløkken 3»
 • Ha mangfold og valgfrihet i tjenestetilbudet
 • At kommunen skal kartlegge behovet for og vurdere hjemkjøring av mat til hjemmeboende eldre eller syke
 • Se på muligheter for å innføre «besøksdyr» på sykehjemmene
 • Bygge opp og styrke frivillighetstilbudet ute i nærområdene
 • Forenkle og forbedre informasjonen til innbyggerne om kommunale tilbud
 • Tilby kartleggingsmøter/informasjonsmøter for alle over 75 år, for å sikre at alle får den informasjonen man trenger om de ulike tiltak og tilbud som finnes for å få trygghet i hverdagen 

Psykisk helse og miljøarbeid

«Et verdig liv, også når jeg sliter»

Helse- og omsorgsfeltet er omfattende, og behovene veldig ulike. Stadig flere oppgaver blir overført til kommunene. Vi i Tønsberg Høyre ser at antallet brukere stiger, og at behovene øker. Vi ønsker derfor å styrke tilbudet for å ivareta den enkelte best mulig

Tønsberg Høyre vil:

 • Forbedre og tilpasse behandlingstilbudet for dem som sliter med rus gjennom å prioritere Feltpleien og overdoseforebygging, gjennom f.eks. fortsatt utdeling av Nalokson nesespray som motgift mot blant annet heroin og morfin
 • At kommunen skal være åpen for nytenkning innen ruspolitikken ved for eksempel å opprette egne brukerrom i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer
 • At kommunen skal styrke de ambulerende tjenestene for å møte et økende antall brukere med tyngre utfordringer
 • Legge til rette for flere egnede boliger for rusavhengige, samt videreutvikle det eksisterende tilbudet
 • At kommunen skal gi flere gruppetilbud for pasienter og brukere som i dag får vedtak om støttesamtaler, også for pårørende
 • Ha dialog med brukere og pårørende for å finne ut hvor kommunen må sette inn ressurser for den enkelte
 • Sørge for at kommunen etablerer gode pakkeforløp for psykisk helse og rus

Barn og unges oppvekst

«Alle barn og unge skal oppleve en god og trygg oppvekst»

Foreldre og foresatte skal ha hovedansvaret for barn og unges oppvekst.  Kommunale tjenester som helsestasjoner, barnehager, skoler/SFO, barnevern, andre kommunale tjenesteytere og frivillige lag og foreninger skal støtte opp under dette. Barn og unge skal leve gode og frie liv, og familiene må få frihet til å organisere hverdagen som de selv ønsker.

Barn og unge er forskjellige med ulike forutsetninger og behov. Alle skal bli sett og hørt, få mulighet til å utvikle seg og sine evner og oppleve mestring. Alle skal føle seg verdsatt slik at de kan gjennomføre videregående skole og være godt rustet til å møte fremtidens samfunn.

Tønsberg Høyre vil:

 • Forsterke og utvide tiltak som forebygger voldsbruk, barnefattigdom og utenforskap
 • Styrke tverrfaglig samarbeid og innsats for å bedre barn og unges fysiske og psykiske helse
 • Prioritere forebygging, tidlig innsats, inkluderende fellesskap og SMART-oppvekst
 • Sikre at lovpålagte krav om digitale ferdigheter oppfylles ved at barn i barnehager og elever i grunnskolen gis nødvendig IKT-utstyr og opplæring
 • Gjøre det mulig å tilby gratis utlån av barnehage- og skolelokaler utenfor åpningstiden for å arrangere barnebursdager o.l.

 

Barnehager 

«Barn i barnehager skal oppleve trygghet og omsorg»

Nye Tønsberg kommune skal tilby gode barnehager i nærheten av der du bor. Det skal være tett kontakt og godt samarbeid mellom foreldre/foresatte og barnehagen. Foreldre/foresatte skal ha frihet til å velge mellom kommunale og private barnehager slik at du kan få det tilbudet som passer best for din familie.

Tønsberg Høyre vil:

 • Ha barnehager der barna opplever trygghet og omsorg, får venner, kunnskaper og utvikler gode sosiale ferdigheter
 • Ha trivelige lærings- og lekemiljøer ute og inne
 • Sørge for barnehager med mangfold og tilstrekkelig kapasitet i alle deler av kommunen
 • Innføre 5-årstrim i barnehagene, for å gi alle barn mulighet til organisert aktivitet
 • Utvide mattilbudet til på sikt å omfatte alle barnehagene i den nye kommunen
 • Styrke tilbudet om åpen barnehage
 • Avsette midler slik at familier gis mulighet til å søke om friplasser i barnehager
 • -Øke grunnbemanningen i hele åpningstiden
 • -Øke andelen barnehagelærere i barnehagene til 50 prosent
 • Ha spesialpedagoger i alle kommunale barnehager
 • Ha som mål å øke fleksibiliteten i barnehageopptakene
 • Arbeide for å redusere sommerstengningen i barnehagene fra fire til tre uker
 • Videreføre åpningstidene i barnehagene i daværende Re kommune

 

Skoler og SFO

 

«Alle elever på våre skoler skal oppleve at skolehverdagen er trygg og innholdsrik»

Nye Tønsberg kommune skal ha gode kommunale skoler og SFO-tilbud i nærheten av der du bor.

Det skal tilrettelegges for elevmedvirkning og godt samarbeid mellom skole, hjem og andre kommunale tjenesteytere. Elever og foreldre/foresatte skal ha valgfrihet, og private skoler kan være et godt supplement til kommunale skoler.

Våre elever skal oppleve at de blir sett og tatt på alvor.

Tønsberg Høyre vil:

 • Sørge for gode skoler med tilstrekkelig kapasitet der elevene trives, mestrer, tilegner seg kunnskaper og utvikler gode sosiale ferdigheter
 • Ha trivelige lærings- og aktivitetsmiljøer ute og inne
 • Sikre et helhetlig SFO-tilbud med både lek, frivillig leksehjelp, fysisk aktivitet og benyttelse av kultur- og fritidsaktiviteter som gis av kommunen og/eller frivillige organisasjoner
 • Styrke tilpasset opplæring, støtte utvikling av nye alternative læringsarenaer og gi alle barn faglig oppfølging på det nivået det enkelte barn befinner seg
 • Innføre koding og programmering som valgfag på alle ungdomsskolene, og sørge for anskaffelse av nødvendig utstyr
 • At kommunen skal gjennomføre prosjekter og tiltak for at livsmestring og utvikling av god selvfølelse blir en del av skolehverdagen
 • Ta unges bruk/misbruk av sosiale medier på alvor og videreføre og styrke tiltak som motvirker alle former for mobbing og utenforskap på sosiale medier
 • Styrke skolehelsetjenesten og tverrfaglig samarbeid for å gi elevene et bedre psykisk helsetilbud
 • Innføre et prosjekt for å tilby elever som er ferdig med ungdomsskolen, og som trenger ekstra støtte i grunnleggende fag, en sommerskole før de begynner på videregående opplæring
 • Bidra til etablering av ulike gratis lavterskeltilbud for barn og unge i skoleferier
 • Ha trygge skoleveier i alle deler av kommunen
 • Arbeide for at ressurser som er innvilget i grunnskolen, automatisk skal følge med over, for de som ønsker det, til videregående skole for å forhindre frafall
 • Vurdere å innføre søskenmoderasjon når foreldre/foresatte har barn både i barnehage og SFO
 • Skape arenaer for samarbeid mellom kommunale og private skoler om kompetanseutvikling og erfaringsutveksling

 

Andre tjenester for barn og unge 

 

 

 

 

«Barn og ungdom er fremtidens ressurser»

Nye Tønsberg kommune skal ha gode tjenester som gir hjelp til barn, unge, foreldre/foresatte og familier som strever med ulike utfordringer. Kommunen skal også tilby lavterskeltilbud til de som kanskje bare trenger hjelp en kort periode, slik at de unngår videre utredninger og alvorlig psykisk sykdom.

Tønsberg Høyre vil:

 • Styrke bemanningen og utvide åpningstidene på helsestasjonene, og gi barn og unge enklere tilgang på bredde- og lavterskeltilbud innen psykisk og fysisk helse
 • Etablere et helsestasjonstilbud spesielt for gutter, og aktivt rekruttere mannlige helsesykepleiere
 • Se på muligheten for å etablere en «Helsesista» i kommunen i samarbeid med fylkeskommunen
 • Bruke PP-tjenesten mer fleksibelt ved helsestasjonene og i skolehelsetjenesten slik at ressursene brukes der de trengs mest
 • Ved bruk av digitale løsninger etablere et kontaktpunkt/koordinator i kommunen for barn, unge og foreldre/foresatte som trenger hjelp. For eksempel når et barn får en diagnose og man føler det er en belastning å navigere seg gjennom systemet for å få nok informasjon og hjelp
 • Utvide forebyggende tiltak i barnevernet ved at barnevernsmedarbeidere skal være regelmessig til stede i samtlige kommunale barnehager og skoler
 • Holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget ved utmåling av ytelser etter lov om sosiale tjenester 
 • At det skal gis informasjon om offentlige støtte- og tilskuddsordninger for økonomisk vanskeligstilte, samt tilbud om grunnleggende opplæring i hverdagsøkonomi
 • Videreføre og utvide aktivitetskalenderen og ordningen med opplevelseskort/fritidskort for barn og unge, og se på muligheten for å innføre gratis transport i aktivitetskortet
 • Utvikle et godt tilbud til barn og unge gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og ungdoms-/fritidsklubbene

Kultur

«Et godt samfunn har et godt kulturtilbud»

Utvikling av et rikt kulturtilbud bidrar positivt til utviklingen av kommunen. I nye Tønsberg kommune vil vi at du skal oppleve et rikt kulturliv hvor frivilligheten bidrar positivt og spiller en viktig rolle med sitt engasjement. Gjennom et rikt kulturtilbud er vårt ønske at du vil trives som innbygger i kommunen og gi deg inspirasjon og motivasjon til samhold og begeistring. Vi ønsker at du skal få et kulturliv som vil gi deg utviklingsmuligheter, at du får bruke dine kreative evner og knytte verdifulle relasjoner.

 

Tønsberg Høyre vil:

 • Videreutvikle vikingmiljøene i kommunen og «Vikingodden» slik at Tønsberg blir landets fremste vikingdestinasjon
 • Arbeide videre for etablering av et nasjonalt borgsenter i Tønsberg
 • Arbeide for at Staten skal overta vedlikehold av middelalderkirkene i kommunen
 • Bevare og utvikle Tønsberg Middelalderfestival og Re Middelalderdager
 • Arbeide for fortgang i vedlikehold av bygningsmassen på Slottsfjellsmuseet og Vestfoldtunet
 • Legge til rette for kulturarrangementer, litterært arbeidssted og bedrede fasiliteter på Løkken Gård
 • Arbeide for at både kulturskolen i Re og Tønsberg utvikles, og at tilbudet utvides slik at flere kan delta
 • Utarbeide en kulturstrategi: "Tønsberg- En kulturkommune hele året"
 • Arbeide for en vinterfestival for barn og unge
 • Se på muligheten for å etablere «Barnas tursti»
 • Bevare Støperiet som kulturarena
 • Se på muligheten for å opparbeide middelalderleden langs Storelva fra Revetal til slagstedet på Re

Idrett

 

 

 

 

 

«Idrettsglede for alle»

I nye Tønsberg kommune finnes det et rikt utvalg av idrettsgrener med stort frivillig engasjement.  Vi vil at du skal oppleve fellesskap, mestring og begeistring på de mange arenaene som kommunen har, ved å legge til rette for gode opplevelser som vil gi deg bedre helse, trivsel og livskvalitet.

Tønsberg Høyre vil:

 • Ha fortsatt gratis trening til barn og unge i kjernetiden i kommunens idrettshaller
 • Arbeide for at barn fra lavinntektsfamilier skal oppleve aktivitet, tilhørighet og mestring gjennom gratis lavterskel idrettsaktiviteter på fritiden
 • Gi ekstra støtte til lag og foreninger som gir lavterskeltilbud til barn med spesielle behov
 • Innføre gratis «svømmekort» for elever det året de får svømmeundervisning på skolen
 • Etablere en ordning for gratis utlån av aktivitetsutstyr i kommunen, slik at alle kan delta i friluftsliv uavhengig av familieøkonomi
 • Sikre at anleggsplanen videreføres og at behovsanalysen av anleggsutvikling i kommunen revideres
 • Arbeide for et godt idretts- og fritidstilbud på Barkåker
 • Støtte opp om at det blir lagt større arrangement til Bibomyra, og at turnhallen blir realisert
 • Arbeide for videre utvikling av messeområdet som idrettspark
 • Se på muligheten for å bygge tak over Maier Arena, for bedre utnyttelse av kunstisbanen
 • Legge til rette for at mindre/smalere idretter skal få gode treningsarenaer, slik at de får mulighet til å vokse og utvikle seg
 • Bidra til at det arrangeres en årlig idrettskonferanse mellom idretten, kommunen og politikere
 • Se på muligheten for å innføre «aktivitetstransport» for barn og ungdom fra skolen til fritidsaktiviteter 

Folkehelse

«God folkehelse forebygger sykdom og gir et bedre liv, både fysisk og psykisk»

Som innbygger skal du oppleve at du blir inkludert, får god informasjon om rekreasjon, friluftsliv og aktiviteter, slik at du selv blir stimulert og oppmuntret til fysisk aktivitet.

Tønsberg Høyre vil:

 • Sikre kvaliteten på eksisterende «grønne lunger» og byskoger for at disse skal bli naturlige møteplasser og rekreasjonsområder i nærmiljøet
 • Verne rekreasjonsområder i tettbebygde strøk
 • Arbeide for å etablere møteplasser i nærmiljøet som et viktig tiltak i folkehelsearbeidet i samarbeid med Frivilligsentralen
 • Utarbeide en helhetlig plan for bevaring og utvikling av Ringshaugstranda og omkringliggende områder
 • Legge til rette for flere aktivitetsparker, som Wang-parken på Eik og Tufteparken på Revetal
 • Tilrettelegge for friluftsliv gjennom merking og skilting av turstier og sikre god informasjon til kommunens innbyggere i nærområdet samt koble sammen løypenettet i Re og Tønsberg
 • Etablere kyststi på Vear, gjennom samarbeid med fylkeskommunen og Oslofjordens Friluftsråd, som knytter «Tønsberg Vest» sammen med kyst- og kulturstinettet ellers i kommunen
 • Gi driftsstøtte til de aktive løypelagene
 • At alle løypelag skal få dekket abonnement på Skisporet.no, og at nye Tønsberg kommune også skal være med i denne ordningen
 • Innføre bysykkelordning
 • Inngå et samarbeid med velforeningene for å etablere en hundeluftegård i Revetal-området

Frivillighet

 

 

 

«Uten frivillighet blir vi et fattigere samfunn»

Du skal oppleve at det legges til rette for at frivillighet blir anerkjent. Frivillig arbeid gir alle som bidrar, både glede og motivasjon. Vi vil at du skal føle deg som en del av en positiv frivillighet som støtter opp under ditt nærmiljø.

Tønsberg Høyre vil:

 • Utarbeide en frivillighetsstrategi som bidrar til å finne gode arenaer for samarbeid
 • Styrke Frivilligsentralen i nye Tønsberg kommune
 • Utvikle en Ungdommens frivilligsentral i samarbeid med Frivilligsentralen, Ungdomsrådet, Tønsberg Sentrumsutvikling AS og Pulserende Kystperle AS
 • I samarbeid med Vestfoldmuseene se på muligheten for å ansette en frivillighetskoordinator for kultur
 • Støtte opp under og bidra til et fortsatt godt tilbud for ungdom på Fellesverket, som er drevet av Røde Kors, og styrke samarbeidet med kommunen

«Attraktive Tønsberg»

Å bo, arbeide og skape i nye Tønsberg kommune skal oppleves attraktivt.  Tønsberg er byen, stedet og kommunen som du virkelig har lyst til å flytte til, og hvor du finner et godt sted å bo, et godt sted å arbeide, et rikholdig fritidstilbud og gode offentlige tjenester. 

Kollektivtilbudet skal styrkes under mottoet: «Jeg kjører kollektivt når jeg kan, og bilen når jeg må».  I dette ligger også at parkeringstilbudet må oppleves som tilstrekkelig.

En av de aller viktigste sakene de neste fire årene vil være ny jernbanetrasé gjennom kommunen. Vi ønsker en trasé med en sentrumsnær jernbanestasjon. Stasjonen skal være lett tilgjengelig for alle, være et knutepunkt for kollektivtransport og ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser i gangavstand. Traseen skal tilrettelegge for byutvikling og ta hensyn til jordvern, kulturvern og miljø. Den nåværende jernbanesløyfen gjennom byen bør unngås.

 

Tønsberg Høyre vil:

 • Fortsatt støtte opp om omdømmeprosjektet Pulserende Kystperle AS
 • Arbeide for at nye Tønsberg kommune fortsatt skal være regionhovedstad
 • Arbeide sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune for å bedre kollektivtilbudet mellom Re og Tønsberg
 • Arbeide for at ingen offentlige parkeringsplasser i sentrum blir fjernet før nye er etablert
 • Etablere et parkeringshus i Haugar med blant annet utgang til Torvet
 • Arbeide for utsmykning av rundkjøringer ved hovedinnfartsveiene til Tønsberg i forbindelse med byjubileet i 2021
 • Arbeide for bedre bredbåndsdekning i hele kommunen
 • At kommunen utarbeider og gjennomfører en digitaliseringsstrategi
 • Arbeide for å sikre videre drift av «Ole III» mellom Husøy og Husvik

«God utvikling skaper en attraktiv kommune»

Vi ønsker at du skal oppleve en kommune i god utvikling med gode arealplaner og fremtidsrettede og bærekraftige prioriteringer for bebyggelse.

En forventet befolkningsvekst gjør at kommunen må sikre god bostedsutvikling, som tar hensyn til eksisterende miljø og viktige verdier innenfor kultur, natur og estetikk.

Nye Tønsberg kommune får et variert nærings- og arbeidsliv. Tønsberg Høyre vil føre en aktiv og forutsigbar næringspolitikk for å sikre verdiskapning som grunnlag for velferden.

 

Tønsberg Høyre vil:

 • Tilrettelegge for etablering av attraktive næringsområder og redusere saksbehandlingstiden i reguleringssaker
 • Arbeide for å utvikle en klynge av eksisterende bransjer i kommunen, som samfunn og sikkerhet, næringsmiddelindustri, landbruk, teknologi og sirkulær-økonomi
 • Arbeide for å etablere et gründerhus i Tønsberg sentrum
 • Sikre god byutvikling gjennom ulike byprosjekter
 • Legge bedre til rette for innløsing av festetomter for å bidra til næringsutvikling
 • Vil støtte opp om lokal matproduksjon og markedsføring av kortreist mat
 • Ha jordvern i fokus samt stimulere til klimavennlig landbruk
 • Legge til rette for utvikling av lokal matforedling
 • Stimulere til etablering av grønn næringsvirksomhet
 • Arbeide for etablering/utbygging av flere lavkostboliger slik at førstegangsetablerere kan komme seg inn på boligmarkedet
 • Arbeide for at Revetal videreutvikles som et attraktivt handels- og boområde
 • Sørge for god fremdrift og ferdigstillelse av «Bypakke Tønsberg-regionen» og de ulike delprosjektene for å oppnå et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen

«Alle er en ressurs i seg selv»

Inkludering vil være en av kommunens viktigste oppgaver i fremtiden. For å lykkes med dette må kommunen, frivillige organisasjoner og næringslivet arbeide sammen. Alle er tjent med gode inkluderingstiltak og strategisk arbeid for å nå målet.

Vi må tilrettelegge for at flest mulig skal få delta i små og store fellesskap, få arbeidstrening og til slutt fast jobb. Fast jobb gir en større frihet til å være en aktiv deltaker i samfunnet. God inkludering er viktig for å skape en bærekraftig kommune.

Vi vil bevare et samfunn basert på tillit, samhold og med muligheter for alle!

Tønsberg Høyre vil:

 • Innføre en «innflytterpakke» med informasjon om kommunens tilbud samt hvordan man best kan finne frem i vårt samfunn
 • Gi et bedre introduksjonstilbud til enslige mindreårige og voksne flyktninger ved å tilby mer målrettede introduksjonsprogram som inneholder opplæring i norsk og samfunnsfag og arbeidsrettede tiltak. Sikre tett samarbeid med lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner
 • Legge til rette for «hverdagsintegrering» som skaper tilhørighet til lokalsamfunnet gjennom tiltak som flyktningevenn, mentorprogram for flyktninger og leksehjelpsordninger
 • Prioritere kulturbygging og felles møteplasser for innvandrere for å styrke inkludering, eksempelvis ved å opprette kulturkaféer og aktivitets- og leketilbud
 • Sørge for at flere får formell utdanning og kompetanse som en del av introduksjonsordningen. Tilrettelegge for at hele eller deler av grunnskole og videregående skole kan legges inn i programmet, og at alternative løp mot fagbrev utvikles for personer som ikke kan nyttiggjøre seg av ordinære teoretiske skoleløp.
 • Sørge for at flyktninger og innvandrere i større grad har mulighet til å få norskopplæring uten å være tilknyttet et program, men som del av «en satsing på livslang læring», og hvor arbeidsplassene tilbyr lese- og skriveopplæring for voksne og bruker alternative læremetoder
 • Tilrettelegge for større grad av arbeidsretting av norskopplæringen i introduksjonsprogrammet for å sikre høyere overgang til arbeid av personer med lite formell skolebakgrunn
 • Sikre overgang til arbeid ved å vektlegge karriereveiledning og ressurskartlegging i tidlig fase i Introduksjonsprogrammet for flyktninger. Dette gjøres i samarbeid med lokalt næringsliv gjennom å etablere mentor- og traineeordninger og ved bruk av virkemidler som hospitering og «Jobbsmak»
 • At kommunale aktører, næringsdrivende og frivillige organisasjoner skal legge til rette for tettere samarbeid for å sikre relevante praksisplasser og jobbtrening til de som trenger det
 • At nye Tønsberg kommune skal være med i «Helt med-prosjektet» for å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet
 • Følge opp at kommunen etterlever intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og at aldersgrensen på 67 år fjernes
 • At kommunen skal ha et variert tilbud innen varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 • Sikre at Nav behandler saker raskere enn i dag. Nav skal gi individuell behandling til dem som trenger bistand
 • Samordne kommunale tilbud for å sikre at unge som mottar sosialhjelp, kommer raskt over i arbeid, opplæring eller utdanning

«Det kommer noen etter oss»

I nye Tønsberg kommune vil vi at du som innbygger skal bo i en klimaklok kommune som har som ambisjon å være grønn, ren og bærekraftig. Du skal oppleve en kommune som ønsker å være ledende innen klimaarbeid. Vårt oppriktige ønske er at vi sammen skaper den klimakloke kommunen som reduserer Tønsbergs klimafotavtrykk, bedrer folkehelsen og legger til rette for mer «kortreist liv» med lavere transportbehov.

Tønsberg Høyre ønsker å bruke markedet i klimaets tjeneste og følge prinsippene om at forurenser betaler. Vi arbeider for at det både skal lønne seg, og være enkelt å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen. Tønsberg Høyre ønsker at vi skal bruke offentlig innkjøpsmakt og regelverk for å i større grad ta i bruk miljøvennlige løsninger. Vi vil være pådrivere for tiltak som bidrar til en miljøvennlig by- og stedsutvikling i den nye kommunen vår, samtidig som vi vil øke verdiskapingen. Vi vil føre en miljøvennlig arealpolitikk og legge til rette for at persontransportveksten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Vi vil fortsette arbeidet for å bedre fremkommeligheten for myke trafikanter, og være pådrivere for å redusere forurensning som bidrar til plast langs kysten og mikroplast i elver og vassdrag.

 

Tønsberg Høyre vil:

 

 • Arbeide aktivt for at kommunens klima-, miljø- og energiplan blir fulgt opp og delta i kommunens klimapanel
 • Gjennom digitalisering oppnå miljø- og klimagevinster
 • Arbeide for at nye Tønsberg kommune skal bli en «plastfri» kommune og fjerne all bruk av unødvendig plast i alle kommunens virksomheter
 • Tilrettelegge for kildesortering av næringsavfall for alle typer næringer
 • Videreutvikle kommunens app slik at innbyggerne også kan få tips, råd og veiledning for hva hver enkelt kan gjøre for å bedre klima og miljø
 • Bygge flere ladepunkter både på offentlige parkeringsplasser og i samarbeid med private
 • Tilrettelegge for bruk, lading og parkering for el-sykler
 • Tilrettelegge for energistasjoner med hurtiglading, hydrogen og biodrivstoff
 • Stimulere til samkjøring
 • På sikt skifte ut alle kommunens kjøretøy til utslippsfrie løsninger/fornybart drivstoff
 • Bedre veivaskingen, som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast fra bildekk
 • Stille krav til lademuligheter på alle nye nærings- og handelsbygg
 • Sikre at bolig- og næringsutvikling i kommunen fortrinnsvis skjer i tilknytning til kollektivknutepunkt og kollektivårer
 • Føre en miljøvennlig arealpolitikk og bidra til grønn omstilling gjennom kommunens egen eiendomsstrategi
 • Bevare og verne byens parker og grøntområder mot utbygging
 • I samarbeid med utbyggere og næringsliv bidra til innovative, grønne forbildeprosjekter, som for eksempel Powerhouse og FutureBuilt
 • At nye kommunale bygg som hovedregel skal være passiv- eller plusshus
 • Se på muligheten for å installere solenergi på egnede kommunale bygg, med smart energistyring og ladeløsninger
 • Prioritere bruk av fornybare byggematerialer
 • Vurdere grønne tak der det er hensiktsmessig
 • Prioritere å ha lavutslippsanleggsplasser som hovedregel ved utbygginger
 • Ha som mål å miljøsertifisere all kommunal virksomhet innen 2023
 • Videreføre det regionale samarbeidet med Greve Biogass og Rygg Miljøpark
 • Holde strandsonen åpen og tilgjengelig for allmennheten
 • Sikre gode innleveringsordninger for søppel fra strandrydding
 • Innføre oppsamlingsplikt for gummigranulat på kunstgressbaner, samt forsøke miljøvennlige alternativer som for eksempel sand til erstatning for gummi
 • Kartlegge og rydde opp i alle villfyllinger i kommunen
 • Vurdere å erstatte søppelbøttene i gatene og parkene med små returpunkter for glass, plast, papir og tomflasker
 • Stille krav til redusert matsvinn i kommunale tjenester som eldrehjem og skoler, i tråd med målet om å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030

«Våre medarbeidere er viktig for våre innbyggere»

Tønsberg Høyre er opptatt av alle som hver dag gjør en god jobb for kommunen. Vi vet at dere er dyktige fagfolk og gull verdt for alle de dere jobber med hver dag. Vi ønsker at alle ansatte skal føle seg verdsatt og sett, og vi ønsker at alle ansatte kan gå hjem etter endt arbeidsdag og vite at de har gjort en forskjell for noen. Det skal være attraktivt å jobbe for og i nye Tønsberg kommune.

 

Tønsberg Høyre vil:

 • Arbeide for helsefremmende arbeidsmiljø og lavt sykefravær gjennom god ledelse på alle nivåer
 • Gjøre det attraktivt å arbeide i nye Tønsberg kommune
 • -Øke andelen fag- og høyskoleutdannede
 • Tilrettelegge for at medarbeidere får nødvendig etter- og videreutdanning
 • Oppfordre og legge til rette for at ufaglærte kan ta fagbrev gjennom «Fagbrev på jobb»- ordningen
 • Gi flere mulighet til full stilling om de ønsker det, ved å prøve ut nye turnuser
 • Sørge for nok ressurser til å benytte faglærte vikarer
 • At kommunen skal innfri målet om to lærlinger per 1000 innbyggere samt gi læreplassgaranti i fagene helse- og omsorgsarbeider og barne- og ungdomsarbeider under gitte kriterier
Eller last ned vårt program i pdf-versjon her