Politikk

Vestfold Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret. Vi ønsker å fremme personlig frihet, sosialt ansvar, medbestemmelse, eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Les gjerne Høyres partiprogram for stortingsvalget her

Våre hovedsaker

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole

Trygg omsorg, raskere behandling

PASIENTENES HELSETJENESTE: Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden

Styrke forsvar og beredskap

For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør
  Vestfold fylkeskommune har en viktig rolle som initiativtaker for å møte utfordringer som går utover kommunegrensene og må vektlegge helhet og brukervennlighet. Høyre vil at fylkes-kommunen oppleves som en attraktiv samarbeidspartner, ikke som overkommune.

  Dette krever en ny og annerledes politikerrolle der evnen til å bygge nettverk, utvikle partnerskap og oppnå regionale mål i samarbeid med andre aktører blir viktigere enn enkeltbeslutninger i fylkestingssalen. Høyres representanter i Vestfold fylkesting i perioden  2003-2007 vil ta ansvar for å utforme en slik ny politikerrolle og utvikle en ny og partnerskaps-orientert fylkeskommune.

  Høyres fremste folkevalgte i Vestfold skal kjennetegnes ved:

  • Nyskaper - som fremmer prosesser og tiltak
  • Samordner - som får spesialiserte enheter til å opptre i fellesskap.
  • Påvirker - som definerer felles regionale behov overfor staten og andre offentlige aktører
  • Synlig og utadrettet – som fanger opp impulser og signaler i regionen
  • Ombud - som representerer innbyggernes interesser, også overfor staten.
  • Nettverksbygger - som bygger broer og allianser mellom aktører som kan utløse større verdiskapning.
  • Planlegger - som gjør fylkesplanleggingen til en prosess og sentral arena for regional fellesinnsats og samfunnsdebatt.
  • Merkevarebygger - som definerer og kommuniserer regionens fortrinn.
 • Kompetansebygging

  Vestfold har flere interessante og fremtidsrettede forskingsmiljøer, både i offentlig og privat regi. I tillegg til Høyskolen, sykehuset i Vestfold (SiV), og mikroteknologiindustrien, har vi et spennende gartnerimiljø og en internasjonal elektronikkindustri. For Høyre i Vestfold er koblingen mellom forskningsmiljøer og bedrifter viktig for utviklingen av næringslivet. Vi vil være pådriver og tilrettelegger for prosesser  i en slik utvikling.

  Høyre i Vestfold vil:

  • Satse videre på mikroteknologisenteret i Horten. 
 • Næringsliv

  For Høyre i Vestfold er næringspolitikk et viktig satsingsområde. Vi er alle avhengige av verdiskapningen og arbeidsplassene næringslivet i Vestfold frembringer. I et partnerskap med næringslivets organisasjoner, kommunene og andre relevante partnere vil Høyres fylkestings-politikere være pådrivere for stadig bedre rammebetingelser for næringslivet. Vårt motto er ”Det skal være enkelt å drive næring  i Vestfold.”

  Høyre i Vestfold vil:

  • Påvirke sentrale myndigheter for å få mer internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser for industrien.
  • Skape en effektiv offentlig sektor med kortere saksbehandlingstid og mer effektiv tjenesteproduksjon.
  • Bedre tilrettelegging av arealer.
  • Øke satsingen på kompetanse og FOU.
  • Bedre infrastruktur.
  • Konkurranseutsette offentlige tjeneste, brukerne skal ha mer igjen for pengene.
 • Landbruk

  Vestfold har høyproduktive landbruksområder, mange dyktige bønder og gode kompetanse-miljøer. Som næringsdrivende er bøndene viktige bidragsytere til produksjonen av felles goder og gjør en viktig jobb med å ta vare på fylkets kulturlandskap. Landbruket og næringsmiddelindustrien en viktig del av Vestfolds næringsliv og sammen med landbrukets organisasjoner vil Høyre delta i prosessene som skal gi næringen nye bein å stå på, utvikle nye nisjer og skaffe landbruket bedre rammevilkår.

  Høyre i Vestfold vil:

  • Knytte strategisk plan for landbruk og bygdeutvikling (SPLB) tettere opp mot Strategisk Næringsplan i Vestfold (SNP) og den enkelte kommune.
  • Ta vare på og bidra til videreutvikling av gartnerinæringen og landets viktigste gartnerskole – Gjennestad.
  • Videreutvikle økologisk landbruk i Vestfold.
 • Arealdisponering

  Høyre i Vestfold har som mål at Vestfold fremstår som en velorganisert, robust og attraktiv region. Vestfold er landets minste fylke i areal og regionen er ladet for vekst. Vestfold har knappe og verdifulle arealer som vi er forpliktet til å forvalte best mulig.

  Høyre i Vestfold vil:

  • I samarbeid med kommunene forvalte en moderat befolkningsvekst og sikre å ta vare på naturkvalitetene i Vestfold
  • Samordne arealbruken på tvers av kommunegrensene
 • Påvirkning

  For å bedre rammevilkårene for Vestfold må kommune-, fylkes- og stortingspolitikere sammen med berørte organisasjoner ha et felles budskap og velorganiserte aktiviteter opp mot sentrale myndigheter. På dette området har Vestfold et betydelig forbedringspotensial, og Høyre vil arbeide for å sikre et felles trykk ved å samordne, målrette og intensivere denne virksomheten.

  Høyre i Vestfold vil arbeide for:

  • Internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser for industrien.
  • Økte bevilgninger til E18, og veipakke - Tønsberg for å redusere bompengeandelene .
  • Økt statlig finansiering for videre utbygging av Vestfoldbanen.
  • En mer rettferdig kommuneøkonomi.
  • Støtte til utvikling av alternativ energi for eksempel spillvarmeprosjektet på Slagentangen.
  • Økte bevilgninger til sykehusutbygging
  • Lokalisering av viktige statelige etater til Vestfold.
  • Utvikling av Høyskolen i Vestfold.
 • Helse

  Hovedansvaret for helsetilbudet til befolkningen er overtatt av staten, men det er fortsatt et politisk ansvar å sikre fylkets innbyggere det helsetilbudet de har krav på.

  Høyre i Vestfold vil:

  • Gjennom samarbeid med helseregion Sør være en aktiv pådriver og et ombud for å sikre et tilfredstillende helsetilbud til innbyggerne i Vestfold, og påse at også det forebyggende helsearbeidet vektlegges.
  • Arbeide for at staten eller kommunene overtar ansvaret for tannhelsetjenesten. Etter at øvrige helsetjenester har blitt flyttet fra fylkeskommunen til staten, er det ikke lenger naturlig at fylkeskommunen skal ha ansvaret for tannhelsetjenesten  
 • Internasjonalt samarbeid

  Vestfold har lange tradisjoner med et internasjonalt næringsliv og en internasjonal orientering mot Europa og resten av verden. Også i fremtiden, hvor vi ser at de ulike lands politikk og økonomi stadig blir knyttet tettere sammen, er det viktig at Vestfold opprettholder tette bånd til andre land og internasjonale fora.

  Høyre i Vestfold vil:

  • Bidra til å styrke den internasjonale satsningen gjennom samarbeid med andre fylker og markedsføring av Vestfold internasjonalt
  • Påvirke beslutningsprosesser og internasjonale rammebetingelser for næringslivet i Vestfold, blant annet ved å arbeide for et fullt norsk medlemskap i EU
 • Videregående skole

  Høyre vil ha et skolesystem der hver enkelt skole tilrettelegger sitt eget undervisningstilbud og hvor skolens ledelse, lærere og elever deltar mer aktivt. Skoler med større ansvar for egne undervisningsmetoder gir bedre resultater og større trivsel for både elever og lærere.

  Vestfold Fylkeskommune må gå fra detaljregulering til målstyring av skolene – vi skal ikke fortelle skolene hvordan de skal gjøre jobben, men hvilke mål de skal nå. Høyre i Vestfold vil fristille skolene mest mulig, og vil gi større myndighet og klarere ansvar til skolens ledelse.

  Høyre i Vestfold vil: 

  • Arbeide for en skole som ivaretar elevens og samfunnets behov.
  • Videreføre fritt skolevalg og bidra til at pengene følger eleven.
  • Styrke de praktiske fagene.
  • At sidemål skal være valgfritt.
  • Måle kvaliteten i skolene og ha åpenhet om resultatene.
  • Innføre brukerundersøkelser blant elevene.
  • Sikre elevene et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø, der tilgjengelighet for alle og inkludering er bærende prinsipper.
  • At videregående skole og næringsliv inngår samarbeid og at skolen utdanner det næringslivet etterspør.
  • Vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre skolene til egne foretak.
  • At kommunene selv skal bestemme hvor ne skolebygg skal lokaliseres.
 • Samferdsel

  Vestfold er et av landets mest trafikkbelastede fylker. Fylket har et sterkt og utadrettet næringsliv, og befolkningsveksten er blant de største i landet. Dette betyr at trafikkveksten vil fortsette i mange år. Utviklingen av et godt samferdselsnett er en forutsetning for å sikre og utvikle et konkurransedyktig næringsliv og velfungerende samfunn.

  Høyre i Vestfold vil:

  • Bidra til økt statlig finansiering i utbygging av veisystemene i byene
  • Fullføre 4-felts E-18 gjennom hele fylket og samarbeide med andre fylker for en raskere utbygging av E-18 gjennom Drammen og inn til Oslo.
  • Arbeide for å øke kapasiteten på Vestfoldbanen ved bedre teknologi og flere dobbeltspor. Se Vestfoldbanens utbygging i sammenheng med kapasitetsøkning på hele strekningen inn til Oslo Sentralstasjon
  • Arbeide for økt sikkerhet for gående og syklende.
  • Utvikle regionhavnen i Larvik og samarbeide om helhetlig utbygging av havnene i søndre Vestfold og i Telemark.
  • Sikre lokalt eierskap i Sandefjord Lufthavn.
Last ned vårt program her