Vekst og utvikling i Austevoll

Ordførarkandidat Morten Storebø (foto: Natalie Mariell Elholm)
Høgre ber om tillit frå veljarane til igjen å overta styringa av Austevoll. Me har 27 dyktige kandidatar med engasjement og vilje til å gjere Austevoll til ein endå betre kommune å bu, leve og drive verksemd i.

Kjære veljar

Sidan Austevoll Høgre vart stifta tidleg på 1970-talet har kommunen gjennomgått ei kolossal utvikling. Gjennom meir enn fire tiår har Høgre medverka til å løyse utfordringar me har stått overfor, utvikla dei kommunale tenestene og lagt til rette for vekst. Høgre har verdsett og verna om det sterke private initiativet og sosiale engasjementet som alltid har prega Austevoll. Det har ikkje berre vore godvêrsdagar, men Høgre har gitt uvurderlege bidrag for å gjere Austevoll til eit betre samfunn å bu, leve og drive verksemd i.

Etter tolv år i opposisjon ber Høgre om tillit til igjen å overta styringa av Austevoll. Me er like ambisiøse på vegne av kommunen vår som me alltid har vore. I Høgres valprogram kan du lese om sakene Høgre ønskjer å gjennomføre i dei neste fire åra. Som kommunepolitikarar har me ansvar for å sørge for gode kommunale tenester. Derfor har me konkrete tiltak for blant anna å styrke opplæringa i skulen og ta vare på dei som treng hjelp frå det offentlege. Me vil leggje til rette for at Austevoll framleis skal kunne vekse, med områder for bustader og bedrifter i heile kommunen, satsing på infrastruktur og ei god forvalting av natur- og friluftsområder.

Ein sunn kommuneøkonomi er eit premiss for at kommunen skal kunne yte gode tenester. Store kommunale investeringar betyr at lånegjelda har auka dei siste åra. Derfor fører Høgre ein ansvarleg økonomisk politikk, som blant anna sikrar at kommunen er rusta til å tilby gode tenester til stadig fleire brukarar også i framtida.

Høgre skal også sørge for at austevollingane blir gjort kjent med, og får innsyn i, den kommunale forvaltinga. Dokument og informasjon som kommunestyret baserer vedtaka sine på, skal gjerast kjent. Me vil bruke offentlege høyringar slik at folk får høve til å seie meininga si — før vedtak blir fatta. Tiltak som dette betyr ikkje at alle vil vere nøgd med alle vedtak kommunestyret gjer, men det vil gi større grad av openheit og gi større forståing for avgjersler.

Austevoll Høgre ønskjer å medverke til å utvikle øysamfunnet vårt vidare. Me har 27 dyktige kandidatar på vallista vår, med engasjement og vilje til å omsetje valprogrammet vårt frå ord til handling. Me gler oss til å møte dykk i valkampen.

Godt val.