Stord. Foto.

Vår visjon

Gode oppvekstvilkår og god tilrettelegging for frivillige lag innafor kultur, idrett og friluftsliv vil ha høg prioritet i komande periode. Stord kommune skal vera inkluderande slik at alle skal kunne delta uavhengig av funksjonsnivå og økonomisk evne.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Det skal vera godt å veksa opp på Stord

Stord Høgre vil sikra kommande generasjonar på Stord ein trygg og variert oppvekst som legg eit godt grunnlag for livet vidare. Dette kjem gjennom kvalitet i undervisning, eit variert fritidstilbod og trygge instansar som tek vare på borna våre når dei veks opp.

Moglegheitenes øy

Stord er ei øy med nærast uendelige moglegheiter. Stord Høgre ynskjer å gjere det beste ut av desse moglegheitene for å skapa eit sterkt næringsliv, eit yrande kultur- og idrettsliv, og for å kunne levere dei beste tenestene til innbyggjarane våre. Stord skal vere ein ledande kommune når det gjeld å utnytte dei ressursane og moglegheitene me sit på.

Trygge helse-, pleie-, og omsorgstenester

Stord Høgre vil setje god helse og tryggleik for pleietrengande og pårørande i kommunen som ein høg prioritet. Dette sikrar me gjennom å prioritere førebyggjande helsearbeid, ta i bruk ressursane i kommunen på ein hensiktsmessig måte og å ta pasienten sine ynskjer i betraktning når avgjerdnadar vert tatt.

Klima og miljø

Stord Høgre sin visjon er å føre Stord inn i framtida som ein bærekraftig føregangskommune for det grøne skiftet. Dette oppnår me gjennom samarbeid med industrien, innbyggjarane, næringslivet og kommunen. For Stord Høgre er det viktig å stimulere til at næringslivet enkelt kan legge om til ein grønare retning, heller enn å gjere det vanskelegare for enkelte bransjar å fortsette drifta.

Øyvind Kyvik - Gruppeleder, Stord

Øyvind Kyvik

Gruppeleder, Stord

Kontakt

Stord Høgre

Magne Bjelland

Leder
Telefon 90738260

Steinar Gerhardsen

Fylkessekretær
Telefon 93054555

Våre folk