Stord. Foto.

Vår visjon

Gode oppvekstvilkår og god tilrettelegging for frivillige lag innafor kultur, idrett og friluftsliv vil ha høg prioritet i komande periode. Stord kommune skal vera inkluderande slik at alle skal kunne delta uavhengig av funksjonsnivå og økonomisk evne.

Se vår politikk

Aktuelt

Monica Mæland foran uniformerte politifolk.
Ung mann i kjeledress på verksted. Bent Høie og Jan Tore Sanner innfelt
Erna Solberg ombord i båt, kystlandskap i bakgrunnen.

Det skal vera godt å veksa opp på Stord

Stord Høgre vil sikra kommande generasjonar på Stord ein trygg og variert oppvekst som legg eit godt grunnlag for livet vidare. Dette kjem gjennom kvalitet i undervisning, eit variert fritidstilbod og trygge instansar som tek vare på borna våre når dei veks opp.

Moglegheitenes øy

Stord er ei øy med nærast uendelige moglegheiter. Stord Høgre ynskjer å gjere det beste ut av desse moglegheitene for å skapa eit sterkt næringsliv, eit yrande kultur- og idrettsliv, og for å kunne levere dei beste tenestene til innbyggjarane våre. Stord skal vere ein ledande kommune når det gjeld å utnytte dei ressursane og moglegheitene me sit på.

Trygge helse-, pleie-, og omsorgstenester

Stord Høgre vil setje god helse og tryggleik for pleietrengande og pårørande i kommunen som ein høg prioritet. Dette sikrar me gjennom å prioritere førebyggjande helsearbeid, ta i bruk ressursane i kommunen på ein hensiktsmessig måte og å ta pasienten sine ynskjer i betraktning når avgjerdnadar vert tatt.

Klima og miljø

Stord Høgre sin visjon er å føre Stord inn i framtida som ein bærekraftig føregangskommune for det grøne skiftet. Dette oppnår me gjennom samarbeid med industrien, innbyggjarane, næringslivet og kommunen. For Stord Høgre er det viktig å stimulere til at næringslivet enkelt kan legge om til ein grønare retning, heller enn å gjere det vanskelegare for enkelte bransjar å fortsette drifta.

Øyvind Kyvik - Gruppeleder, Stord

Øyvind Kyvik

Gruppeleder, Stord

Kontakt

Stord Høgre

Magne Bjelland

Leder
Telefon 90738260

Steinar Gerhardsen

Fylkessekretær
Telefon 930 54 555

Våre folk