Politikk

Stord Høgre byggjer sin politikk på tillit til det einskilde menneske, respekt og valfridom. Høgre vil ha eit samfunn som gjev alle høve til eit godt liv med fridom til å ta eigne val der ansvar og respekt for andre menneske og for fellesskapet står i fokus.

Våre hjertesaker

Det skal vera godt å veksa opp på Stord

Stord Høgre vil sikra kommande generasjonar på Stord ein trygg og variert oppvekst som legg eit godt grunnlag for livet vidare. Dette kjem gjennom kvalitet i undervisning, eit variert fritidstilbod og trygge instansar som tek vare på borna våre når dei veks opp.

Moglegheitenes øy

Stord er ei øy med nærast uendelige moglegheiter. Stord Høgre ynskjer å gjere det beste ut av desse moglegheitene for å skapa eit sterkt næringsliv, eit yrande kultur- og idrettsliv, og for å kunne levere dei beste tenestene til innbyggjarane våre. Stord skal vere ein ledande kommune når det gjeld å utnytte dei ressursane og moglegheitene me sit på.

Trygge helse-, pleie-, og omsorgstenester

Stord Høgre vil setje god helse og tryggleik for pleietrengande og pårørande i kommunen som ein høg prioritet. Dette sikrar me gjennom å prioritere førebyggjande helsearbeid, ta i bruk ressursane i kommunen på ein hensiktsmessig måte og å ta pasienten sine ynskjer i betraktning når avgjerdnadar vert tatt.

Klima og miljø

Stord Høgre sin visjon er å føre Stord inn i framtida som ein bærekraftig føregangskommune for det grøne skiftet. Dette oppnår me gjennom samarbeid med industrien, innbyggjarane, næringslivet og kommunen. For Stord Høgre er det viktig å stimulere til at næringslivet enkelt kan legge om til ein grønare retning, heller enn å gjere det vanskelegare for enkelte bransjar å fortsette drifta.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Stord Høgre byggjer sin politikk på tillit til det einskilde menneske, respekt og valfridom. Høgre vil ha eit samfunn som gjev alle høve til eit godt liv med fridom til å ta eigne val, der an­svar og respekt for andre menneske og for fel­lesskapet står i fokus.

Stord kommune skal vera ein attraktiv og god stad å bu. Dette pro­grammet seier noko om korleis me ynskjer denne samfunnsut­viklinga skal skje, og korleis me ynskjer å løyse oppgåver i kommunen og lokalsamfunnet.

Stord Høgre meiner kommunen har ansvar for å sikre at alle kommunale tenester vert levert best mogleg. God fagkunnskap og eit godt arbeidsmiljø for tilsette i kommunen er viktig for å nå slike mål. Stord Høgre trur at kommunen sjølv bør vera best i stand til å levera primærtenester innafor skule oppvekst, samt pleie og omsorg. Stord Høgre er  like vel open for at private aktørar kan levera tenester innafor einskilde område.

Den einskilde sin rett til å delta i samfunnet er ein føresetnad for individuell fridom og demokrati. Kommunen skal leggja til rette for at alle menneske i størst mogeleg grad vert gjeve høve til å verta inkludert i lokalsamfunnet sine ulike aktivitetar.

Gode oppvekstvilkår og god tilrettelegging for frivillige lag innafor kultur, idrett og friluftsliv vil ha høg prioritet i komande periode.

Stord kommune skal vera inkluderande slik at alle skal kunne delta uavhengig av funksjonsnivå og økonomisk evne.

Stord Høgre vil prioritere god omsorg til dei som har trong for tenestene.

Stord Høgre skal ha fokus på ei utvikling som tek vare på miljøet vårt i samsvar med nasjonale mål.

Næringslivet skal oppleva at Stord kommune er ein aktiv og rettvis medspelar, samtalepartnar og tilretteleggjar.

Stord Høgre vil halde fram som ein aktiv pådrivar in­nafor samferdsel. Me skal arbeide for ein trygg og fremtidsretta infrastruktur både lokalt og region­alt.

Vakre omgjevnader gjev positive ringverknader. Det skal vera godt å bu og leva i kommunen vår.

Stord kommune skal ha ein kostnadseffektiv organisasjonsstruktur som forvaltar fellesskapet sine ressursar til det beste for kommunen sine innbyggarar.

Kommunen skal væra dynamisk og til ei kvar tid spegla endringane i samfunnet. Administrasjonen skal vera effektiv, open og brukarvennleg der enkeltmenneske sine behov og valfridom står i sentrum. Kommunen skal ha ein nøktern og trygg økonomistyring som gir fleksibilitet, forutsigbarhet, og trygghet for effektive og gode tjenester.

For å få ein framtidsretta kommune vil Stord Høgre:

 • At eigedomskatt utelukkande skal brukast til investeringar og ikkje aukast i perioden, på sikt avviklast
 • Ha kommunale avgifter på eit føreseieleg nivå
 • Føre ein ansvarleg politikk som gjev økonomisk handlingsrom for framtidige generasjonar
 • Arbeide for effektiv drift og høg kvalitet på tenestane til innbyggjarane
 • Leggje til rette for å styrke den digitale kompetansen til dei ansatte i kommunen
 • Vera open for kommunesamanslåing
 • Regelmessig gjennomføre uavhengige brukarundersøkingar for å måle kvalitet i dei ulike tenesteområda
 • At kommunal eigedom i framtida skal framstå som godt vedlikehalde og gje trivsel for brukarar og tilsette
 • Jobbe for ein revidert kommuneplan med ein strategisk næringsplan som sikrer areal for framtidas næring og industri
 • Greie ut eventuell flytting av biblioteket til sentrumskjerna med tilhøyrande kafé og lesesal, og huse heile kulturskulen i kulturhuset
 • Vera open for konkurransetsetjing av kommunale oppgåver dersom dette er føremålsteneleg

Stord Høgre vil påvirka fylket og staten til å satsa på løysingar som gjev eit styrka samferd­sletilbod, med fokus på auka tryggleik.

Effektive transportløysingar er sentralt for eit konkurransedyktig næringsliv. Me vil halde fram med vårt arbeid for ein ferjefri kyststamveg (E39) mot Bergen, med kortast mogleg reisetid og raskast mogleg realisering. Kommunevegar og fylkesvegar må prioriterast høgare enn i dag.

Stord Høgre ynskjer å vidareutvikla Sunnhord­land som ein sterk region, og er opne for framtidige kommunesa­manslåingar.

Stord Høgre vil jobbe aktivt for:

 • Å realisere den mest framtidsretta og kostnadseffektive løysinga for eit ferjefritt E39, gjennom Hordfastprosjektet snarast mogleg
 • Å avklare trasé for E39 Heiane - Ådland, dette for å skilje mellom gjennomgongstrafikk og lokaltrafikk
 • Greie ut Sunnfast, prosjektet for å gjere Sunnhordland ferjefritt
 • Jobbe for å etablere sykkel- og gongsti frå E39 langs fylkesvegen over til Litlabø
 • Tverrsambandet Øvre Sæ/ Ådland, for å redusere gjennomgangstraffikken igjennom sentrum som dermed gir eit betre sentrumsmiljø
 • Ei forbetring av kollektivtilbudet i kommunen, gjennom utgreiing av alternative moglegheitar som f.eks omlegging av dagens busstilbod i kjerneområde til servicebuss

  For å utvikle regionen Sunnhordland vil Stord Høgre:

   

 • Styrkje Stord sin posisjon som regionsenteret i Sunnhordland
 • At Stord kommune skal vera vertskommune for ein attraktiv vidaregåande skule som tek vare på regionen sitt behov for høg kvalitet på vidaregåande utdanning
 • Oppretthalde tilbodet ved Stord sjukehus som eit fullverdig lokalsjukehus med særleg fokus på akuttmottak og fødeavdelinga
 • Sørgje for at kommunen jobber for ei postiv utvikling for Høgskulen på Vestlandet, gjennom å leggje til rette for areal for studentbustadar og samlingsplassar
 • At jordskifterett og tingretten skal samlokaliserast for å ivareta juridisk kompetanse sentralt i regionen
 • Arbeide for å oppretthalde Stord Lufthavn
 • Arbeide for at flyruta Stord-Oslo vert lyst ut på anbod frå 2021
 • Bidra til utvikling og etablering av ny næring i regionen vår
 • Leggje til rette for eit føremålsteneleg ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad fram til Sunnfast-prosjektet vert realisert

Kultur, idrett og frivilleg arbeid aukar livskvaliteten. Kunst og kultur forankrar oss i vår felles historie, utfordrar oss og opnar opp for det ukjende. Høgre ynskjer eit kulturliv prega av nyskaping, kvalitet og talentutvikling. Den norske kulturarva må sikrast. Dei kristne grunnverdiane er ein viktig del av kulturen vår og Noregs historie. Desse grunnverdiane er det viktig for Stord Høgre å ta vare på.

Idretten er Noregs største folkerørsle, og bidreg til både god folkehelse, deltaking og inkludering. Frivillig innsats skapar lokalt engasjement og fellesskap. Gjennom frivillig arbeid oppnår me sosial tillit, inkludering og kvardagsintegrering. Høgre ynskjer å legga til rette for størst mogleg frivillig engasjement i idrett og kulturliv.

For å skape eit livskraftig samfunn vil Stord Høgre:

 • At kultur- og idrettstilboda i vår kommune skal vera tilgjengeleg for alle. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikkje vera til hinder for deltaking
 • Sikre driften av dei lokale fritidsklubbane
 • At Stord kommune saman med idrettslaga skal sørga for at våre idrettsanlegg er attraktive arenaer for fysisk fostring
 • Vere positive til å utgreie alternative løysingar for drift og bygging av ny skeisehall
 • Vere positive til å utgreie moglegheitane for å bygge eit sentralt badeanlegg
 • Samarbeide med Idrettsrådet om påbegynte prosjekt og prioritering av nye framtidige prosjekt
 • Vidareutvikla det gode samarbeidet mellom Stord Kommune og idrett, kultur og frivillege lag og organisasjonar
 • Leggja til rette for at kulturlivet blomstrar, til dels gjennom å tilby lokaler til artistar og utøvande kunstnarar som er i startgropa
 • Sikre at kyrkjelege bygg, uteområde og gravplassar vert godt vedlikehaldne
 • Laga nærmiljøanlegg/møteplassar for uorganisert kultur og fysisk fostring
 • Ta særskilt vare på kulturhistoriske område i kommunen, til dømes musea våre som er viktige kompetanse- og kunnskapsformidlarar

 • Ta vare på lokal kystkultur slik at den kan førast vidare til nye generasjonar
 • Betra parkeringshøve ved Heio og utrede moglegheiten for utbetring av veg til Storafjellet
 • Setja av økonomiske midlar til krinsane, slik at dei sjølve aktivt kan utforma korleis dei ynskjer å utvikla nærmiljøet sitt
 • Ha ei positiv haldning til e-sport og utrede moglegheitane som finst
 • Støtta arrangement som er samlande og viktige for Stord, som til dømes «100 dagar» og «Fest i Vest»
 • Støtta opp om drift av ski- og lysløyper
 • Ta vare på og utvikla gruveområdet på Litlabø
 • Arbeide for ny turveg rundt Storavatnet med tilknytning til Sagvåg Sentrum

Stord kommune skal vere ein god og inkluderande kommune. Det betyr at kommunen skal vere ein god arbeidsgjevar og ha eit inkluderande arbeidsmiljø fri for mobbing og trakassering. Kommunen skal leggje til rette for å få innbyggjarar raskt inn i inntektsgjevande arbeid og etablere gode lærlingeplassar.

For å vere ein attraktiv arbeidsplass vil Stord Høgre:

 • Innta ei aktiv haldning mot diskriminering og ha nulltoleranse for mobbing og trakassering
 • Ha kontinuerleg fokus på sjukefråveret og den gevinsten ein får direkte tilbake til tenestene ved at sjukefråveret går ned
 • Arbeide for fleire lærlingeplassar både i kommunal og privat sektor
 • Vidareutvikle eit trepartssamarbeid med fokus på effektivisering

  Videre vil Stord Høgre:

 • Målretta introduksjonsprogrammet i samarbeid med privat næringsliv og NAV for å få innvandrarar raskt ut i inntektsgjevande arbeid (t.d. inkluderingspakken.no).
 • Sørge for at alle arbeidssøkarar under 30 år skal få eit arbeidsretta tilbod i løpet av åtte veker, og etablere «Raskt attende»-program for unge uføre
 • Tilby jobbtrening i kommunen sine einingar i samarbeid med NAV
 • Vurdera støtte til sosiale entreprenørar som vil bidra til å skape arbeidsplassar for grupper som har vanskeleg for å koma inn på arbeidsmarknaden
 • Setje klare mål for lærlingeplassar ved at bedrifter som leverer anbud til kommunen skal halærlingar

Stord kommune skal vere ein  «Ja-kommune» og møte nye idéar og utfordringar med eit opent sinn. Eit moderne og framtidsretta samfunn er tufta på ein positiv kommune som er løysingsorientert i møte med sine innbyggjarar og næringsliv.

Stord kommune skal vere i front i utviklinga av nye arbeidsplassar og skal vere ein positiv samarbeidspartnar for næringslivet.  Dette krev at kommunen er ein god veiledar og tilretteleggjar for gode næringsareal.

Nyskaping, utvikling og omstilling er naudsynt. Stord kommune skal ha ei aktiv rolle i dette arbeidet.

For å skape fleire jobbar skal Stord Høgre:

 • Lage ein strategisk og framtidsretta næringsplan i samarbeid med næringsliv, som beskriv korleis Stord kommune skal jobbe målretta for å skape ein attraktiv region for næringslivet med klare satsningsområde fram mot 2030
 • Sørgje for at kommunen skal bli ein «ja-kommune» ved t.d. å ha næringsareal klar til disposisjon
 • Setje av areal til næringsklynger
 • Leggje til rette for, og heie fram gründarar i kommunen vår
 • Vere ein pådrivar for nyetablering, samt vidareutvikling av eksisterande næringar
 • Kjøpe plantenester eksternt for å få fortgong i dei kommunale planane. Stord kommune skal vere i forkant av utviklinga i næringslivet
 • Auka fokus på næringsutvikling som eit viktig fagområde i kommunen, med blant anna rask byggjesaksbehandling
 • Etablere arbeidsgruppe som skal sikre samspelet med næringslivet
 • Reservere attraktive næringsområde slik at ein ikkje etablerer boligområder i same område, som vil skape konfliktar i seinare tid
 • Vidareutvikle Eldøyane for industri og næring
 • Ha fokus på kvalitet i reguleringsplanar

Stord Høgre meiner at kunnskap og kompetanse i skulen er noko av det viktigaste me kan gje våre born og ungdom. Dette vil gje best mogleg grunnlag for å møte livet som vaksne.

Stord Høgre arbeider for at born og unge skal få utvikla seg i eit oppvekstmiljø prega av inkludering og mang­fald. Stord kommune skal ha nulltoleranse for mobbing. Desse verdiane skal vera grunnleggjande i barnehage, skule, SFO og på fritida.

For å skape ein god oppvekst for alle skal Stord Høgre:

 • Innføre gratis barnehage for alle låginntektsfamiliar, med krav om aktivitetsplikt til foreldre
 • Etablere eit tett samarbeid med aktørar som driv sommarskule i kommunen som f.eks. forskarfabrikken og fotballskulane
 • Utgreie potensiale for å tilby førebuande kurs eller for å ta opp at fag før vidaregåande opplæring
 • Styrkje samarbeidet mellom private og kommunale barnehagar
 • Greie ut fordelane ved eventueltå samle alle kommunale barnehagar i eit eige kommunalt aksjeselskap
 • Leggje til rette for at private og ideelle aktørar kan byggje og drifte framtidige barnehagar i kommunen
 • Auka fokus på tidleg innsats frå barnehage og småskulen (1. til 4. klasse) og prioritere at alle elevar skal læra seg å lesa, skriva og rekna
 • Sikre eit godt og lærerikt SFO tilbod med fokus på læring gjennom leik i SFO
 • Arbeide for å styrkje samarbeid mellom SFO, idrett, kulturskule og frivillege organisasjonar
 • Auke leiarressursen i skulen for å sikre god skuleleiing og økonomistyring
 • Jobbe for at alle skular i Stord kommune blir sertifisert som dysleksivenleg skule
 • Sikre kulturskulen eit mangfaldig tilbod med gode lokalitetar og høg kompetanse
 • Arbeide for at MOT, SLT koordinator, utekontakten og Politiet sitt førebyggjande team blir oppretthaldt. Samt støtta ungdomsrådet sitt arbeid
 • Arbeide for å sikra eit godt barnevern
 • Skape kultur for entreprenørskap i utdanning i samarbeid med lokalt næringsliv, Høgskulen på Vestlandet og Atheno/Ungt Entreprenørskap
 • Utarbeide rekrutteringsstrategiar for å få fleire menn inn i barnehagen og skulen
 • Innføre hospitering for ungdomskulelærarar i lokalt næringsliv
 • Ha eit tydelig og felles ordensreglement for skulane i kommunen
 • Sikra bruken av digitale verkty i undervisninga for å styrkje individuell opplæring og auka læringsutbytte
 • Gratis adgang til symjehallen i kulturhuset for alle 2. trinnselever med føresett
 • Tilretteleggje for auka tilgang til elevtenester på digitale flater, som t.d. digital skulehelseteneste og skulepsykolog
 • Iverksette tiltak slik at ansatte i skular og barnehagar har tilstrekkeleg kunnskap til å fange opp signal på psykiske vanskar, vald og overgrep mot born
 • Satse på talentene ved å gje elevar som treng ekstra utfordringar mogelegheit til å utvikle sitt fulle potensial
 • Sikre at den oppveksande generasjon skal få eit positivt forhold til sin eigen kropp, seksualitet og legning. Dette vil bli ivaretatt gjennom tilbod om kurs for ansatte i barnehage, grunnskule, skulehelsetenesta og andre fyrstelinjetenester som møter dei unge
 • Medvirke til at det etablerast samarbeidsordninger mellom skule og næringsliv, så som fadderordninger, bedriftsbesøk og liknande
 • Aktivt arbeide for at ansatte og vikarer i barnehage og skole er faglig kvalifisert

Høgre vil at omsorgstenestene våre skal organiserast slik at det er dei einskilde brukarane og deira behov som styrer. Det må vere eit mål å sikre god og verdig helseteneste og omsorgsordningar tilpassa det einskilde individ. Moderne teknologi, hjelpemidlar og eit sterkt fagleg helsevesen er ein nødvendighet for å sikre gode tenester og nødvendig brukarkompetanse innan teknologiske hjelpemidlar for den einskilde der ein bur.

For å få trygge helse- og omsorgstenester skal Stord Høgre:

 • Ha ei rask innfasing av dei nye plassane ved Stord sjukeheim
 • Arbeide for at ein opprettheld og styrkjer helsesjukepleiartenesta, helsestasjon for ungdom og at psykolog blir tilsett
 • Arbeide for å styrkje forebyggjande helsearbeid i tråd med tilrådingar frå kartlegginga av helsetilstanden i Stord kommune.Folkehelsekoordinator har ei viktig rolle i dette arbeidet. Me vil støtta gjennomføring av aktivitetar gjennom Frisklivssentralen, frivillege og ideelle organisasjonar
 • Oppretthalde tilbodet til personar med psykiske lidingar og rusproblem gjennom Maris og Kirkens bymisjon, samt Havna kontaktsenter som ein verdifull sosial møtestad
 • For Stord Høgre vil det være særs viktig å innføre reforma ”Leve heile livet”
 • Arbeide for at det forebyggjande helsearbeidet knytta til psykisk helse vert opprethaldt og at utsette born og ungdom får hjelp så tidleg som mogleg
 • Sikra helsefremjande aktivitetstilbod mellom anna gjennom Frisklivs- og Frivillighetssentralen
 • Arbeide for god folkehelse med vekt på førebyggjande tiltak
 • Jobbe for at Stord kommune har eit godt samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og tilbyr gode praksisplassar for studentar
 • Sikra dagens tilbod til unge helsestasjonar, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom
 • Jobbe for at kommunen kan tilby høg helsefagleg kompetanse og at kommunen er ein attraktiv arbeidsplass
 • Fortsatt tilby førebyggjande heimebesøk til eldre og prosjektet ”Godt å bu heime”. Stord Høgre vil arbeide for at kommunale omsorgsbustader blir oppgraderte og at innføring av omsorgsteknologi blir vidareført og vidareutvikla
 • Sikre at brukarar av kommunale omsorgtenester får god og næringsrik mat til dei tidspunkta brukarane sjølv ynskjer
 • Jobbe for at tilbodet til psykisk utviklingshemma blir oppretthaldt
 • Sikre at tverrfagleg heimerehablitering blir oppretthaldt, og at trivselstiltak for heimebuande eldre og dagtilbod til demente blir støtta
 • Utarbeide ein strategi for reduskjon av lårhalsbrudd
 • Jobbe for at det vert oppretthaldt, og sørge for stimuleringstiltak for nyutdanna legar slik at innbyggjarane får tilgang til fastslegar som dei treng
 • Stord Høgre vil at helsetenesta i kommunen gjennom tverrfagleg samarbeid skal gje god lindrande behandling og pleie ved livets slutt

Klima- og miljøutfordringane krev internasjonal, nasjonal og lokal innsats. Betre ressursutnytting kan gje store gevinstar for miljøet, økonomien og samfunnet.

For å skape ein bærekraftig kvardag vil Stord Høgre:

 • Syte for ein oppdatert klima- og energiplan med konkrete forslag til utsleppskutt og klimatiltak
 • Syte for at kommunen sine planar reflekterer bærekraftsperspektiv, og at bærekraft skal vurderast i kommunen sine saksdokument på lik linje med økonomi
 • Stille krav til redusert matsvinn i kommunale tenester. Dette i tråd med målet om å redusere matsvinn med 50 prosent innan 2030. T.d. gjennom ei ”Too good to go”- bedrift
 • Styrkje Stord Kommune sin innkjøpskompetanse i samband med miljø og klimakrav i offentlege anbod
 • Halde fram utbyggjing av gong- og sykkelvegar
 • Stille krav til ladetilgang for el-bil ved alle nye nærings- og handelsbygg
 • Fortsatt fokus på marin forsøpling gjennom tiltak frå SIM,  Friluftsrådet Vest og andre interesseorganisasjonar
 • Sikre at nye offentlege bygg er energieffektive og er tilpassa nye klimakrav, tilsvarande plusshus. Vurdere alternative energikjelder som solenergi
 • Stille krav til miljøvenlege og fornybare løysingar ved utbyggjing, drift og vedlikehald av kommunale bygg og anlegg 
 • Bruke «klimasats» aktivt for å skaffe finanisering til klimatiltak i kommunen
 • Etablere miljøstipend for å sikre nye innovative løysingar i kommunen
 • Vere ein føregongskommune for utvikling av grøn teknologi, og leggje til rette for næringar og næringsareal knytt opp mot dette
 • Arbeide for fossilfri kollektivtransport innan 2023
 • Stimulere til fossilfri drosjenæring
 • Arbeide for ein fossilfri kommunal bilpark innan 2023
 • Jobbe for «grøne hamner» med ladestruktur og returpunkt for kloakk og avfall
 • Gå i dialog med næringslivet og invitere til klimadugnad
Eller last ned vårt program i pdf-versjon her