Bærekraftig og klimavennlig lokalsamfunn

Andelva

Vi tror på en bærekraftig utvikling av Eidsvoll. Vi vil utvikle Eidsvoll som et bærekraftig og klimavennlig lokalsamfunn.

Eidsvoll kommune må i likhet med resten av Norge og verden ta sin del av ansvaret for å sikre en bærekraftig og klimavennlig fremtid. Vi i Eidsvoll Høyre støtter opp om og vil arbeide for å utvikle kommunen i tråd med FNs 17 bærekraftsmål. Vi ønsker å gå foran og utvikle gode og trygge lokalsamfunn som tar vare på mennesker og miljø, samtidig som vi sikrer balansert og forsvarlig vekst. Vi vil dessuten satse aktivt på teknologiutvikling og tilrettelegging for «renere» arbeidsplasser. Det betyr mye i arbeidet med et grønnere samfunn.


Eidsvoll Høyre vil derfor prioritere en bærekraftig utvikling av kommunen som bla omfatter følgende:

 • Livskraftige og fremtidsrettede tettsteder med integrerte tjeneste- og kulturtilbud
 • Flere kortreiste arbeidsplasser, mindre pendling
 • Samferdsels- og infrastrukturutvikling som bygger på økt bruk av kollektivtransport og redusert bilbruk
 • Satsing på etablering av kunnskapsbaserte virksomheter og bedrifter
 • Grønne lunger, fellesarealer og gang- og sykkelstier i tettstedene
 • En bedre skole med økte kunnskapstilegnelse
 • Bedre helsetjenester


I praksis betyr dette følgende:

 • En fremtidsrettet og bærekraftig vekststrategi for å sikre en miljøriktig utvikling i tettstedene Sundet, Råholt og Dal
 • Sikre kultur og tilbud til barn og unge i tettstedene
 • Prioritere arbeidet med grønne lunger og gang- og sykkelstier
 • Arbeide aktivt for etablering av kunnskapsarbeidsplasser
 • Sikre en balansert boligutvikling med leiligheter, flermannsboliger og eneboliger
 • Samarbeide bredt om bedre og forpliktende regionale samferdsels-/kollektivløsninger 
 • Gjenåpne Hovedbanen fra Dal til Eidsvoll
 • Arbeide for bussforbindelse til Minnesund/Langset
 • Sikre tre timesavganger til/fra Eidsvoll Verk stasjon på Gardermobanen (Dovrebanen)
 • Etablere ringbuss/bybussordning på Råholt/Dal
 • Sikre kvartersavganger for buss Eidsvoll-Jessheim også på kvelder og i helgene
 • Redusere gjennomgangstrafikken på Råholt samt redusere miljøbelastningene i området
 • Igangsette arbeid med planlegging av avlastings- og omkjøringsveier gjennom Råholt