Det borgerlige alternativet – Uten eiendomsskatt  

Tirsdag valgte formannskapet, med Høyre, Frp og KrF sine stemmer, å gå for det borgerlige alternativet for budsjett og handlingsplan i Eidsvoll Kommune. Det er knyttet stor spenning om de sosialistiske partiene vil reversere dette ved hjelp av MdG sin stemme i kommunestyret – vi håper at kampen om en effektiv kommune uten eiendomsskatt vinner frem også i kommunestyret. 

 


Høyre, FrP og Pensjonistpartiet som står sammen bak budsjettforslaget og er løpende samtaler med Venstre og KrF.  

 

Viktige momenter i budsjettforslaget er: 

 • Ingen eiendomsskatt 
 • Omstilling i helsetjenestene 
 • Tidlig innsats og vekst i Eidsvoll-skolen 
 • Tiltak for å redusere sykefravær 
 • Tøffe, men nødvendige kutt 
 • Konsekvenser av vekst er tatt inn i budsjettet 

 

Ingen eiendomsskatt  

Vi innfører ikke eiendomsskatt i Eidsvoll kommune. Vi gjør konkrete kutt i dagens drift og iverksetter tiltak som muliggjør videre effektivisering for å håndtere økonomien fremover. Disse tiltakene synligjøres blant annet ved flere 2-årige prosjektstillinger vi oppretter for å sikre satsningene: 

 • Spesialrådgiver for personal – med forventninger om å redusere sykefraværet 
 • Spesialrådgiver for omstilling i helsesektoren – for å dreie tjenestetilbudet 
 • Spesialrådgiver for skole – for å fokusere på tidlig innsats, faglig og sosialt 

 

Budsjettet for 2018 går med et marginalt overskudd, men budsjettene videre ut i handlingsplanen trenger flere tiltak for å komme i mål. Vi forventer en effektivisering på opp mot 1% årlig i årene fremover. Denne effektiviseringen ønsker vi å oppnå gjennom: 

 • Innsparinger gjennom satsningene (sykefravær, omstilling helse og tidlig innsats) 
 • Digitalisering 
 • Finanskomiteens arbeid 

 

Kommunen har et stort disposisjonsfond som vil runde 300 millioner kroner mot inngangen til 2018. Vi velger derfor å saldere med disposisjonsfondet utover i handlingsplanen, fremfor å legge inn uspesifiserte innsparinger fra tiltakene over. Slik viser vi at kommunen håndterer risikoen knyttet til en slik effektiviseringsprosess. 

 

Omstilling i helsetjenestene  

Ved å styrke hjemmetjenesten oppnår vi at eldre kan bo hjemme lengre, samtidig som dette sparer kommunen for kostbare institusjonsplasser. Eidsvoll er en spesielt institusjonstung kommune, det er derfor nødvendig med en omstilling på dette området.  

 

Vi styrker hjemmetjenesten med 7,9 stillinger i 2018, og med ytterligere 9 stillinger i handlingsplanen for å håndtere befolkningsveksten. I tillegg til dette innfører vi et team for hverdagsrehabilitering bestående av 4 stillinger som skal hjelpe eldre og trengende med opptrening etter sykdom.  

 

Spesialrådgiveren skal også jobbe med planlegging og innføring av nye velferdteknologiske tiltak.  Tiltak som journal på mobil, elektronisk ruteplanlegger og pilledispensere vil kunne effektivisere tjenestene betraktelig. 

 

Det er hensiktsmessig for kommunen å satse på omsorgsboliger med mulighet for heldøgns pleie levert fra hjemmetjenesten. Dette gir større fleksibilitet for å tilpasse hjelpen til den enkelte bruker. For å sikre best mulig kostnadsstruktur i tjenestene våre ønsker vi å samle omsorgsboligene for eldre i et større bygg. Det er også anbefalt at slike bygg ligger sentralt, men skjermet for trafikk. Dette gir større muligheter for de eldre å ferdes ute og benytte seg av nærliggende tilbud. Vi ønsker derfor ikke å bygge omsorgsboliger i Feiring aldershjem. Vi ønsker ikke å bygge et nytt Søndre Samfunn med noen omsorgsboliger. Vi ønsker å bygge et nytt bygg på Råholt i området bak Råholt AMFI, gjerne på den gamle barnehagetomta, og vi ber derfor om en utredning av dette. Budsjettmessig vil inntektene som hovedregel dekke utgiftene ved et slikt bygg. At dette ikke er ført inn i handlingsplanen, gir derfor lite utslag. 

 

Tidlig innsats og vekst i Eidsvoll-skolen  

Forskning viser at ved å gi tilpasset opplæring og/ eller spesialundervisning allerede i 1. og 2. klasse til de som sliter med å knekke lesekoden og regnekoden, kan elvene mestre skolen, både faglig og sosialt fra tidlig i skoleløpet. Dette har svært god effekt. Det fører til at flere ikke trenger hjelp videre ut i skolegangen. I dag gis ofte spesialundervisning senere i skoleløpet når elevene har større faglige hull og er mindre motiverte. Dette må kartlegges og om mulig korrigeres også i Eidsvoll. Derfor setter vi inn en spesialrådgiver for å jobbe med nettopp denne problemstillingen. Dette kalles tidlig innsats og gir bedre læring og trivsel for eleven, samtidig som et fremtidig redusert behov for spesialundervisning er en stor økonomisk besparelse. 

 

Vi reduserer læremidler med 500 000 kr for å øke investeringsbudsjettet for anskaffelse av datautstyr med 1 million kroner. Digital kompetanse er en svært viktig del av vårt samfunn og tilgang på datautstyr må derfor prioriteres.  

 

Vi skal i løpet av de neste 4 årene bygge ut Råholt skole, bygge nye Vilberg ungdomsskole og Vilberg barneskole. Elevveksten gjør at vi bare de neste 4 årene skal åpne 14 nye skoleklasser. Dette samtidig som vi skal håndtere en tøff økonomisk situasjon. Dett gjør at vi er nødt å gjøre tøffe valg vedrørende skolestruktur. Vi legger derfor ned Feiring skole fra og med skolestart 2019. Elevene vil da skysses til den nye Langset skole og den kommende nye Vilberg ungdomsskole. Ansatte er ansatt i Eidsvoll kommune og vil være en del av helhetlig lærer-/ assistentkabal i kommunen.  

 

Videre foreslår vi å bygge Vilberg barneskole som OPS (Offentlig Privat Samarbeid). Det vil si at vi inngår en avtale med et selskap som prosjekterer, bygger og drifter bygningene, mens kommunen kun betaler forhåndsavtalt leie for bygget. Slik unngår vi risiko for kostnadsoverskridelser og vedlikeholdsetterslep. Dette gjøres med hell i mange kommuner med både rød og blå ordførere. 

Reduksjon i sykefravær  

Eidsvoll kommune har et svært høyt sykefravær. Reduksjon i dette vil kunne bety mer penger til tjenesteproduksjon. Vi setter derfor inn ekstra krefter på dette området med en spesialrådgiver som skal følge opp denne problemstillingen med virksomhetslederne.  

 

Tøffe, men nødvendige kutt  

Kommunens økonomiske situasjon, og posisjonspartienes motvilje mot å starte arbeidet med å effektivisere kommunen, gjør at vi nå må ta flere tøffe kutt for å ikke innføre eiendomsskatt. Vi strammer også inn budsjettet ved å ta tilbake en udisponert post i budsjettet, slik at alle avvik fra budsjett nå må synligjøres på bunnlinjen. 

 

I tillegg til tidligere nevnte prioriteringer gjør vi følgende kutt: 

 • Kutt i politikeres lønn og møtegodtgjørelser 
 • Reduksjon av antall politiske organer 
 • Nei, til flere nye tiltak 
 • Reduksjon i parkvesenet og vedlikeholdspost 
 • Reduksjoner i flyktningetjenesten, grunnet færre bosetninger 
 • Ta i bruk 2-sengsrom på Vilberg helsetun, fortrinnsvis på korttidsrom 
 • Ikke justere opp sosialhjelp 
 • Ikke ansette ubesatt psykolog 
 • Flere mindre tiltak spesifisert i tabell 1 og 2 

 

Konsekvenser av vekst er tatt inn i budsjettet  

Vekst gir oss utgifter, men også økt skatteinngang. Vi har valgt å legge inn disse elementene, ved at vi har lagt inn kostnader for flere lærere, helsepersonell og sosialutgifter samtidig som vi legger inn et anslag på økt skatteinngang. Vi mener dette er mer riktig både for å vise de reelle driftskostnadene i handlingsplanen, og for å synligjøre at noe av skatteinngangen vil kunne gå til å dekke det store investeringsbehovet.  

 

Verbalforslag  

Vi har også følgende verbalforslag som vil få konsekvens for kommende års budsjetter og tilbudet i kommunen. 

 

Omsorgsboliger på Råholt  

Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret med utredning vedrørende mulighetene for å bygge et kompleks med omsorgsboliger for eldre sentrumsnært på Råholt. 

 

DGI  

Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret med en gjennomgang av Eidsvolls utbytte av deltagelse i DGI og utredningen må vise eventuelle alternativer. 

 

Badebakken  

Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret med omplassering av dagens bruk av Badebakken og muligheter for omregulering og salg av området. Målet er å samle kulturtilbudet i Sundet og avhende unødig eiendomsmasse.  

 

Fritt brukervalg  

Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret for vedtak av innføring av fritt brukervalg for praktisk bistand, hjemmesykepleie og BPA.