Eidsvoll Høyre sitt innspill til kommuneplanen

Eidsvoll Høyre har den siste tiden jobbet den foreslåtte kommuneplanen for Eidsvoll for å gi foreningens innspill. Arbeidet er nå avsluttet, og innspillet fra foreningen er levert til Eidsvoll Kommune.

Eidsvoll Høyre mener forslaget til kommuneplan representerer et forsøk på en radikal endring av Eidsvoll som bo og oppvekstkommune.

Planen trenger mer mangfold

Den foreslåtte planen forsøker å regulere inn en dramatisk urbanisering av våre tettsteder og sentrumsområder, og angriper dermed selve hjertet i hvordan vi eidsvollinger ønsker å bo: mangfoldig!

Slik planutkastet står nå viser den et nærmest ensidig fokus på at boligvekst skal skje gjennom blokkbebyggelse. Samtidig er det foreslått en såkalt «grønn grense» som skjærer rett gjennom sentrale boligområder både på Råholt og i Sundet. Dette innebærer i praksis «planmessige angrep» på private grunneiere, næringsliv og eiendomsutviklere.

Det finnes svært få tiltak som sikrer at områdene som skal utvikles får mangfoldig bebyggelse og tilhørende gode levekår.

Kommunen har selv vedtatt at kommuneplanens arealdel skal «sikre bærekraftig og klimavennlig forvaltning som videreutvikler kommunens tettsteder og som ivaretar kulturhistoriske kvaliteter, biologisk mangfold og naturressurser herunder dyrka og dyrkbar mark». Planutkastet åpner for en stikk motsatt utvikling.

Matjord og bærekraft

Det kan se ut om administrasjonen har lagt unormalt mye vekt på enkeltpartiers nærmest ensidige søkelys på bevaring av all slags jord.

Den foreslåtte planen er breddfull av tiltak hvor man reverserer små og store flekker med ikke bebygget areal og kaller disse LNF (Landbruk, Natur og Friluftsområder) eller grøntarealer. Det er vanskelig å se dette som helhetlig samfunns- og arealplanlegging.  Poenget med en kommuneplan må være riktig utvikling, ikke en kåring av årets kretsmester i «matjord og jordvern».

Eidsvoll Høyre støtter opp om prinsippet om at matjord i størst mulig grad skal vernes, men vi er samtidig klare på at det blir fullstendig feil og ødeleggende å redefinere areal midt i sentrum på Råholt eller forsøke å definere fotballbanene i bygda som LNF-områder.

Vi vet at Senterpartiet er villige til å gå ekstremt langt for å få igjennom sitt syn, men er svært overrasket over at man i et administrativt planutkast trekker inn dette politiske synet så langt at det går utover selve hensikten med kommuneplanen; en bærekraftig og forutsigbar utvikling av Eidsvoll kommune.

Manglende forankring og forutsigbarhet

Planutkastet slik det foreligger er uten tilstrekkelig og bred forankring. Forankring som kunne ført til at planen har muligheter til å overleve over tid.

Kommuneplanen virker svært preget av at posisjonspartiene er bundet av en kortsiktig avtale som gir ekstreme føringer på jordvern. Dette gjør at disse partiene må å godta at egen programfestet politikk i utstrakt grad må vike og at deres kontrakt med velgerne på viktige områder brytes. Videre er det i liten grad tatt hensyn til innspill fra innbyggerne og enda mindre er gjort for å faktisk og aktivt involvere Eidsvoll befolkning i planarbeidet.

Forslaget til kommuneplan mangler dermed forutsigbarhet på to sentrale nivåer; både for de som har igangsatt planer og utbyggingsprosjekter utfra slik kommuneplanen var, OG for de som planlegger utfra slik kommuneplanen står i fare for å bli.

Eidsvoll Høyre vil derfor allerede nå varsle at det dersom kommuneplanen med hovedtrekk blir vedtatt slik utkastet legger opp til, vil være en prioritert oppgave for partiet å gjøre om planen etter neste valg, og vi vil søke et bredest mulig flertall for å gjøre nettopp det.

Usolidarisk og ulønnsomt

I Oslo og de urbaniserte områdene rundt hovedstaden kommer stadig større grupper mennesker ikke lenger inn på boligmarkedet. Dette gjelder spesielt unge mennesker og familier i etableringsfasen.  Fylkene og kommunene har derfor i fellesskap vedtatt en regional plan der man legger opp til utvikling av regionale byer og tettsteder rundt de store urbane områdene som i størst mulig grad kobler bolig- og arbeidsmarkeder sammen gjennom moderne infrastruktur og kollektivtransport. Slik kan man avlaste Oslo og de nære områdene og sørge for bærekraftig vekst i randsonene.

Eidsvoll har fått mye ut av dette arbeidet med tilrettelegging av en slik samfunnsutvikling. Innen samferdsel har vi hovedflyplassen kun minutter unna, motorvei som binder Eidsvoll sammen med vekstområdene i nord og sør, samt vi har to jernbanelinjer med hele tre togstasjoner som sikrer de mest miljøvennlige og raske transportårene i landet. Dette har igjen ført til at vi fått etablert et enormt arbeidsmarked med titusenvis av arbeidsplasser i regionen og kommunene rundt Eidsvoll.

«Svaret» fra Eidsvoll kommune i dette utkastet til kommuneplan er tydelig; Eidsvoll Kommune ser ikke ut til å ville verken å benytte eller utnytte disse enorme mulighetene som storsamfunnet har investert i for å bygge og sikre vekst, utvikling og nye muligheter i våre områder. Dette er usolidarisk for alle eksisterende og potensielt nye eidsvollinger.

Næringsutvikling

Den foreslåtte planen vil i utstrakt grad begrense både utvikling av kortreiste arbeidsplasser og generell næringsutvikling i Eidsvoll.

Eidsvoll er allerede i dag en av kommunene med færrest arbeidsplasser og egne virksomheter. Utpendlingen er skyhøy, verdiskapingen tilsvarende svak og skatteinntektene altfor lave.

Ved å ta ut allerede planlagte og nødvendige næringsområder samt ikke foreslå nye eller ha en overordnet tilnærming til næringsutvikling i Eidsvoll, gir planen ingen forutsigbarhet eller nødvendige forutsetninger og styring for verken nye eller eksisterende næringer.

Signalet denne planen gir både til eksisterende og mulige nye virksomheter, næringslivsaktører, investorer samt aktuelle myndigheter virker tydelig og er uheldig for utviklingen av Eidsvoll.

Infrastruktur og offentlige investeringer

Stillstandspolitikken ser man også svært godt ved at det i planen ikke er satt av noe som helst areal til nye skoler og infrastruktur. Selv ikke åpenbare muligheter som avlastningsveier i Sørbygda, avkjøringsramper på E6/Sundbyveien eller alternative tilførselsveier til Dal er tatt med i planen. Det er heller ikke tatt høyde for det tverrpolitiske ønsket om å beholde Dal stasjon.

Med dette planforslaget er Eidsvoll kommune med Senterpartiet i spissen, svært nær ved å sette første spiker i kista for Dal stasjon. Det er nemlig ingenting i planen som tilsier at det er et behov for verken en ny eller tiltak for å beholde den gamle stasjonen. Dermed gjør den foreslåtte planen ønsket om et nytt kollektivknutepunkt med tilhørende vekst i Eidsvoll nesten umulig å oppnå.

Dette forsterker dagens situasjon hvor overordnede myndigheter og aktører som Viken fylke og Nasjonal Transportplan ikke har noen planer for Eidsvoll, rett og slett fordi Eidsvoll ikke har noen planer for seg selv.

Eidsvoll Høyre har derfor investert vesentlig tid og innsats i å komme med et omfattende og dekkende innspill til kommuneplanprosessen i et håp om at den retningen vi nå ser faktisk blir snudd til det beste for Eidsvoll.

Vedlagt denne artikkelen ligger Eidsvoll Høyres innspill.