Helse og omsorg

Vi tror på innbyggernes soleklare rett til gode helse- og omsorgstjenester!

Eidsvoll kommune har plikt til å ta vare på innbyggerne sine når det gjelder helse og omsorg.

Helse- og omsorgstjenestene omfatter innbyggerne «fra fødsel til grav», og vi har alle bruk for tjenester som kan trygge oss på best mulig måte. Samtidig må vi kunne stole på at tjenestene har den kvaliteten som er nødvendig.

Innbyggene i Eidsvoll fortjener best mulig tjenester, og Eidsvoll Høyre vil derfor prioritere og satse på helse og omsorgstjenestene slik:

 • Tilrettelegging for at fleste mulig kan bo hjemme lengst mulig
 • Tilby tjenester, tiltak og omsorg der folk bor
 • Deltagelse i felles interkommunal legevakt
 • Innføre fritt brukervalg for hjemmetjenesten, hjemmesykepleie og BPA 


I praksis betyr dette følgende:

 • Styrke helsestasjonene og jordmortjenesten 
 • Helsesøster på hver skole
 • Kartlegge behovene i hjemmene slik at vi kan sette inn nødvendige og riktige tiltak og tjenester
 • Styrke rehabiliteringstilbudene
 • Tilby hjemmebesøk for alle over 80 år
 • Etablere lindrende enhet ved livets slutt
 • Bygge omsorgsboliger og sykehjem (nærmiljøsenter) sentrumsnært på Råholt
 • Gjennomføre vedtaket om omsorgsboliger i Sundet
 • Etablere grønne parkområder samt separate gang- og sykkelstier i sentrum av tettstedene for å bedre folkehelsen
 • Kraftig reduksjon av gjennomgangstrafikken på Råholt for å slik redusere de store miljø- og helsebelastningene i området
 • Oppheve vedtaket om egen legevakt - Eidsvoll skal delta i den faglig beste interkommunale legevaktløsningen som er etablert på Jessheim
 • Etablere fritt sykehjemsvalg, både private og offentlige, på Romerike