Høyre har visjoner for Eidsvoll

Prioritering nummer 1 er å få styring på kommunens økonomi, uten å legge eiendomsskatt på våre innbyggere.


EUB, ført i pennen av Roger Aarli-Grøndalen, mener det borgerlige budsjettet for Eidsvoll bærer preg av kutt og etterspør visjoner. Mitt tilsvar er at EUB kun skriver om kuttene, som er der og er nødvendige. Men ved å lese selve budsjettet begynner det med følgende kulepunkter:

1. Ingen eiendomsskatt

2. Omstilling i helsetjenestene

3. Tidlig innsats og vekst i Eidsvoll-skolen

4. Tiltak for å redusere sykefravær

5. Tøffe, men nødvendige kutt

6. Konsekvenser av vekst er tatt inn i budsjettet

Punkt 1 er alt omtalt. Vi ønsker ikke eiendomsskatt.

Punkt 2: Omstilling i helsetjenestene. Dette begynner med et initiativ fra Høyre i september 2016 om å utvikle helse og omsorgstjenestene for å ta imot eldrebølgen. Hovedelementet er en anerkjennelse av at vi trenger en styrket hjemmetjeneste for å gi god pleie i hjemmet. Dette er nødvendig for å gi god hjelp samtidig som at vi har en bærekraftig kommuneøkonomi. Eidsvoll bruker spesielt mye sykehjemsplasser og må her følge med i timen. Dette initiativet har blitt til en plan som skal vedtas nå i desember. Vi følger opp denne planen med en rådgiver til å koordinere omstillingen, 11,9 stillinger fordelt på et team for opptrening etter sykdom og ordinær hjemmetjeneste i 2018. Med flere stillinger ut i handlingsplanen. Dette gir bedre helsetilbud for våre innbyggere og er nødvendig for økonomien.

Punkt 3: Forskning viser at ved å gi tilpasset opplæring allerede i 1. og 2. klasse til de som sliter med å knekke lesekoden og regnekoden, kan elvene mestre skolen. I dag gis ofte spesialundervisning senere i skoleløpet når elevene har større faglige hull og er mindre motiverte. Dette må kartlegges og om mulig korrigeres også i Eidsvoll. Derfor setter vi inn en spesialrådgiver for å jobbe med nettopp denne problemstillingen. Dette kalles tidlig innsats og gir bedre læring og trivsel for eleven, samtidig som et fremtidig redusert behov for spesialundervisning er en stor økonomisk besparelse.

Punkt 4: Eidsvoll har et eksepsjonelt høyt sykefravær. Da kan vi gjøre som representanter fra Arbeiderpartiet og kun si: «At dette er vanskelig». Ja, det er vanskelig, men vi må ta tak i situasjonen. Derfor setter vi inn en midlertidig ressurs i personalstaben til å følge opp lederne i kommunen med en målsetting – få ned sykefraværet. Arbeidsnærvær er helse for våre ansatte og bedre tjenester for våre innbyggere.

Punkt 5: Ja, vi tar tøffe, men nødvendige kutt. Vi har ropt varsku og kommunens økonomi er ingen overraskelse for oss. Vi foreslo en ny budsjettprosess i januar, støttet finanskomité i mars og før sommeren foreslo vi å pålegge administrasjonen å legge frem et budsjett uten eiendomsskatt – Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stoppet oss hver gang. Finanskomiteen kommer over jul, men dette er for sent. Vi må ta grep nå og vi tar de kuttene som trengs.

Punkt 6: Det er slik at kommunen ikke engang har lagt inn lærerne til de nye skolebyggene våre de neste fire årene. Fordi det ikke er ønskelig å planlegge fremover. For da må vi ha tall på bordet på forventet økt skatteinngang, forventet behov for velferdstjenester og selvfølgelig lærerne vi er i full gang med å bygge klasserom til på Råholt og Vilberg.

Selvfølgelig må vi planlegge fremover! Vi har lagt inn et moderat skatteanslag og tatt inn over oss den forventede kostnadsøkningen. Når vi ikke planlegger fremover er det ikke rart at Arbeiderpartiet blir overrasket over budsjettet rådmannen legger frem. Vi er ikke overrasket, for vi har hele tiden hatt visjoner for kommunen som strekker seg lenger enn ett år frem.

Det var budsjettet. Akkurat som budsjettet ser arealplanene kun ett–to år frem. Vi vil legge en visjon for Eidsvoll 30 år frem. Tenke helsestruktur, skolestruktur, arbeidsplasser, grøntområder og hvordan kommunen kan møte innbyggerens behov også i fremtiden. Prioritering nummer 1 er å skape grunnlaget for dette arbeidet med å få styring på kommunens økonomi.