Næringsutvikling, nyetableringer og flere arbeidsplasser

Dal næringspark

Vi tror på et bærekraftig Eidsvoll med ny vekst, nye virksomheter og kortreiste arbeidsplasser

Eidsvoll kommune vil gjerne vokse, og har hatt perioder med forholdsvis høy innflytting. Det er tettstedene Råholt og Dal som har vokst mest, delvis også Sundet.

Det er imidlertid altfor få arbeidsplasser i kommunen, altfor mange må pendle, noe som bla fører med seg lav verdiskaping og tilsvarende lave skatteinntekter.

Dersom det etableres nyskapingsmiljøer, herunder flere virksomheter med «kortreiste» arbeidsplasser, vil en slik negativ trend snus. Pendlingen ville avta, det kunne etableres kompetansesterke fag- og kunnskapsmiljøer, høyt utdannede innbyggere ville flytte hit, tettstedene ville utvikles og blomstre og ikke minst ville skatteinntektene øke.

Eidsvoll Høyre vil ha en dynamisk kommune som preges av bærekraftig vekst, nyskaping og flere arbeidsplasser. Med livskraftige sentra og lokalsamfunn der folk trives og bedrifter kan vokse og utvikles.


Eidsvoll Høyre prioriterer derfor næringsutvikling og vekst langs disse hovedlinjene: 

 • Nei til eiendomsskatt

 • Aktiv tilrettelegging for nyetableringer og arbeidsplasser

 • Oppbygging av gründermiljøer

 • En næringsvennlig tettstedsutvikling

 • En god arealpolitikk som tar hensyn til næringsetableringer

 • Tettere regionalt samarbeid om næringsutvikling i Gardermoregionen


I praksis betyr dette følgende:

 • Opprette stilling som nærings- og samfunnsutvikler

 • Sikre at kommunen tar politisk og administrativt ansvar for næringsutviklingsarbeid 

 • Konsentrere næringsetableringer og arbeidsplasser rundt tettstedene Råholt, Dal og Sundet

 • Si ja til alle etableringer

 • Se positivt på arealkrevende etableringer – noen ganger må vekst gå foran vern

 • Delta aktivt i samarbeidsorganene i Gardermoregionen

 • Arbeide for etablering av kunnskapsarbeidsplasser 

 • Ta opp kampen mot regional og statlig overstyring også når det gjelder næringsetableringer

 • Tydeliggjøre kommunens rolle som planmyndighet og ansvarlig for egen vekst og utvikling

 • Restarte arbeidet med kommunedelplan for Råholt og Dal