Nei til regionale forskjeller i helsevesenet

Akershus Høyre ønsker å samle nasjonale retningslinjer for å motvirke regionale forskjeller i helsevesenet.

Helseatlas er et prosjekt i Helse Nord som forsker på hvordan behandling og utredning brukes i forskjellige geografiske områder. Til nå er det publisert to rapporter som begge viser store forskjeller mellom områder i Norge. En måte å motvirke disse forskjellene på er å sørge for gode og oppdaterte retningslinjer for helsepersonellet som møter pasientene i hverdagen. Derfor foreslår Akershus Høyre å samle nasjonale retningslinjer for helsepersonell i én samlet database som et innspill til Høyres stortingsprogram.

Helseatlas sin første rapport så på bruk av dagkirurgi. I 9 av 12 kartlagte inngrep fant man at bruken av inngrepene var over dobbelt så høy i området som brukte de mest, sammenlignet med området som brukte de minst. På toppen av listen fant man 4,1 ganger forskjell i bruken av meniskoperasjoner i knær mellom to områder.

I den andre rapporten ble det også blant helsetjenester til barn avdekket en rekke forskjeller. Det ble funnet at 40% flere barn henvises til spesialisthelsetjenesten i et område sammenlignet med et annet i Sør-Norge. Og blant barn med astma fant man at barn i Akershus henvises 4 ganger så hyppig til spesialisthelsetjenesten sammenlignet med Vestfold.

Det gjøres i dag et formidabelt arbeid med å samle forskning og utarbeidelse av retningslinjer internasjonalt og her i Norge. Dette hjelper den enkelte lege og helsearbeider til å gi hver enkelt pasient den beste medisinske behandling. Utfordringen blir at selv retningslinjene kan bli mange, samtidig som at de  publiseres på forskjellige format og på forskjellige steder.

Forslaget går derfor ut på å samle nasjonale retningslinjer på et felles format, i en database. En database som kan integreres i dataprogrammer, apper og nettsider. Slik ønsker vi å motvirke de geografiske forskjellene i helsetjenestene, øke pasientsikkerheten og jobbe for at alle pasienter skal motta beste medisinske behandling uansett hvor i landet de bor.

Christoffer Nyborg

Leder i Eidsvoll Høyre