Samfunns- og tettsstedsutvikling

Vi tror på en bærekraftig utvikling av Eidsvoll – med gode levekår og attraktive sentra!

Eidsvoll kommune har som resten av Romerike vokst de siste femten–tyve årene, men ikke på langt nær i samme takt som nabokommunene. Utviklingen har på mange områder blitt hengende etter. 

Kommunen har ikke vært flink nok til å utnytte de enorme vekstimpulsene på Romerike, og vi har derfor i liten grad greid å skape bærekraftige og robuste tettsteder med arbeidsplasser og gode og trygge levekår.

Samtidig er det kommunale selvstyret under press fra statlige og regionale myndigheter som ønsker å overstyre kommunen og bestemme samfunnsutviklingen i Eidsvoll.

Eidsvoll Høyre vil ha en annen og mer dynamisk utvikling. Vi vil ha livskraftige sentra og lokalsamfunn med kortreiste arbeidsplasser, der folk trives og har de tjenester og tilbud som er nødvendige for å leve gode liv. 


Eidsvoll Høyre vil derfor priortere en utvikling av kommunen som følger disse hovedlinjene:

 • En bærekraftig tettsteds- og grendeutvikling
 • Etablere Eidsvoll som en attraktiv bo- og etableringskommune
 • En arealpolitikk som både sikrer nødvendig fortetting og fremtidsrettet tettstedsutvikling 
 • Samferdsels- og infrastrukturutvikling som sikrer bærekraft og bedre kollektivløsninger
 • Et bærekraftig jord- og skogbruk med levende kulturlandskap
 • Tettere og mer forpliktende samarbeid i Gardermoregionen


I praksis betyr dette følgende:

 • Opprette stilling som samfunns-, nærings- og tettstedsutvikler
 • Utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig vekststrategi for å sikre en robust utvikling i tettstedene Sundet, Råholt og Dal
 • Sikre kulturelle tilbud i tettstedene
 • Ta opp kampen mot regional overstyring
 • Oppheve vedtaket om egen legevakt, Eidsvoll skal delta i den faglig beste interkommunale løsningen som er etablert på Jessheim
 • Utvikle robuste grendestrategier
 • Arbeide aktivt for kommunesammenslåing på Øvre Romerike
 • Arbeide aktivt for etablering av kunnskapsarbeidsplasser 
 • Sikre en balansert boligutvikling med store og små leiligheter, flermannsboliger og eneboliger
 • Samarbeide bredt om bedre regionale samferdsels-/kollektivløsninger 
 • Gjenåpne Hovedbanen fra Dal til Eidsvoll
 • Arbeide for bussforbindelse til Minnesund/Langset
 • Sikre tretimesavganger til/fra Eidsvoll Verk stasjon
 • Etablere ringbuss/bybussordning på Råholt/Dal
 • Sikre kvartersavganger for buss Eidsvoll-Jessheim også på kvelder og i helgene
 • Redusere gjennomgangstrafikken på Råholt samt redusere miljøbelastningene i området
 • Igangsette arbeid med planlegging av avlastings- og omkjøringsveier gjennom Råholt
 • Støtte etablering av 3. rullebane på Gardermoen – jobbe for et vestlig alternativ
 • Nei til eiendomsskatt