Slik vil de borgerlige utvikle Eidsvoll som en bærekraftig og klimavennlig kommune – i tråd med FNs 17 bærekraftmål

Knut Bakkehaug (V), Silje Myrhaug (KrF), Thomas Jacobsson (FrP), Christoffer Nyborg (H)

Norge har forpliktet seg til å følge FNs 17 bærekraftmål og Eidsvoll kommune må, i likhet med resten av Norge og verden, ta sin del av ansvaret for å sikre en bærekraftig og klimavennlig fremtid. De borgerlige partiene vil derfor planlegge og videreutvikle Eidsvoll kommune med de 17 bærekraftmålene som rammeverk.

Bærekraft definert av FN 

Bærekraft er av FN definert slik: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». 

Følgende tre forhold må hensyntas for å skape en slik bærekraftig utvikling: Miljø, økonomi og sosiale forhold.

Dette innebærer at «bærekraft» omfatter bl.a. like rettigheter, økonomisk utvikling og vekst, trygge lokalsamfunn, godt miljø, god helse og god utdanning. De borgerlige partiene i Eidsvoll ønsker å gå foran og vise vei, og i tråd med disse målene utvikle gode og trygge lokalsamfunn som tar vare på mennesker og miljø, samtidig som vi sikrer vekst, utdanning og sysselsetting.

Mer konkret betyr dette at vi mht. utvikling av lokalsamfunn, økonomisk vekst og tjenesteutvikling særlig vil konsentrere oss om feltene utdanning og kompetanse, tettsteder, transport/infrastruktur, sosiale og økonomiske forhold, og sunne og trivelige lokalmiljøer.

Utdanning og kompetanse

Prioriteringer:

 • Utvikle en skole med sterke fagmiljøer, godt miljø og økt fokus på tidlig innsats
 • Arbeide aktivt for etablering av kunnskapsarbeidsplasser i kommunen
 • Sikre at alle elever i kommunen skal behandles likeverdig, og ha like rettigheter og plikter i sin skolehverdag
 • At eidsvollsskolen skal bli enda flinkere til å knytte til seg kompetanse fra regionens universiteter og høyskoler.

Tettsteder

Prioriteringer:

 • Utvikle tettstedene Sundet, Råholt og Dal ut fra lokale behov, forutsetninger og egenart
 • Sikre en balansert boligutvikling med leiligheter, flermannsboliger og eneboliger
 • Flere nye og grønne arbeidsplasser i kommunen, med mindre behov for pendling
 • En sosialt og økonomisk bærekraftig befolkningsutvikling i kommunen

Transport/infrastruktur

Prioriteringer:

 • Starte planleggingen av avlastnings- og omkjøringsveier på Råholt, samt gå i dialog med Ruter om bruk av ringbusser og «hentmeg»-tilbud
 • Økt bruk av kollektivtransport i hovedaksen Dal - Eidsvoll Verk - Sundet, samtidig som vi sikrer gode omkjørings- og parkeringsmuligheter for bil i og rundt tettstedene
 • Samarbeide bredt om bedre og forpliktende regionale samferdsels-/kollektivløsninger
 • Utvide kollektivtilbudet på Gardermobanen og på bussen mellom Eidsvoll og Jessheim (hyppigere frekvenser)

Sosiale og økonomiske forhold

Prioriteringer:

 • Pålegge innbyggerne lavest mulig økonomiske belastninger, for å ikke ramme mennesker med allerede trang økonomi – bl.a. gjennom å si nei til eiendomsskatt i kommunen
 • Bedre helsetjenester, med trygg finansiering og valgfrihet for brukerne
 • At Eidsvoll kommune skal ha en rusforebyggingsplan, som særlig retter seg mot barn og unge under 20 år
 • At Eidsvoll kommune skal ha en plan for universell utforming, for å sikre god inkludering overalt hvor innbyggere og kommune møtes

Sunne og trivelige lokalmiljøer

Prioriteringer:

 • Sikre grønne lunger, fellesarealer og gang- og sykkelstier i tettstedene
 • Redusert gjennomfartstrafikk på Råholt, og redusert miljøbelastning i området
 • Sikre at all planlegging og prosjektutvikling i kommunen skal skje ut fra forpliktende og målbare bærekrafts-/klimavurderinger


Kontaktinformasjon:

Høyre

Christoffer Nyborg

97176129

nyborgchristoffer@gmail.com

 

FrP

Thomas Jacobsson

93651787

thomas.jcbssn@gmail.com

 

Venstre

Knut Bakkehaug

92550008

knutbakkehaug@hotmail.com

 

KrF

Silje Camilla Myrhaug

90181928

siljcem@gmail.com