Vi tror på barn og unges rett til en trygg oppvekst og en god skole!

Barn og unge er Eidsvolls fremtid og det er kommunens plikt å sørge for en mest mulig trygg oppvekst og en skole som setter dem i stand til å møte morgendagen.

Skolen i Eidsvoll har klare utfordringer når det gjelder faglig læringsutbytte, samtidig som oppvekstmiljøet for mange unge er utrygt og preget av mobbing, bekymringer og ensomhet.


Eidsvoll Høyre vil derfor prioritere og satse på oppvekst og skole slik: 

 • Tidligst mulig innsats og konkrete forebyggingstiltak 
 • Sørge for at skolen gir våre barn «morgendagens kompetanse»
 • Lederutvikling
 • Etablere attraktive uteområder og fellesarenaer
 • Sørge for tilbud og aktiviteter også utenom idretten
 • Planlegge ungdomsskole på Dal, sammen med Ullensaker
 • Vurdere etablering av videregående skole på Råholt og styrke Eidsvoll VGS


I praksis betyr dette følgende:

 • Helsesøster på hver skole
 • Økt tverrfaglig samarbeid (barnevern, PP, politi OG foreldre)
 • Nulltoleranse mot mobbing 
 • Faste vaktmestere på hver skole og barnehage
 • Prioritere realfag og kreative fag 
 • Kjøpe inn nok digitalt utstyr til alle trinn
 • Målrettet og strategisk kunnskapsmåling
 • Lære elevene å mestre «morgendagens arbeidsformer»
 • Klarere resultatkrav til alle ledere – både faglig og administrativt
 • Etablere grønne parkområder i sentrum på Råholt, Sundet og Dal
 • Separate gang- og sykkelstier på Råholt, i Sundet og på Dal
 • Bo-områder og tilbud til barn, unge og voksne skal ses i en helhet
 • Utvikle barnehager og skoler til å være attraktive nærmiljøområder med lekeapparater
 • Etablere kulturarena med døgnåpen biblioteksfunksjon i Sørbygda
 • Tilrettelegge multikulturell møteplass med aktiviteter for alle aldersgrupper – hver dag og kveld