Politikk

Eidsvoll har alle muligheter, men vi må brette opp armene og begynne å gripe de mulighetene!

Vi ønsker å være med å skape attraktive sentrumsområder på Råholt, Dal og i Sundet. Vi vil legge til rette for lokale arbeidsplasser ved å gjøre Eidsvoll til en positiv ja-kommune som ønsker næringsliv og utvikling velkommen.

Våre hjertesaker

Samfunns- og tettstedsutvikling

Vi vil ha en bærekraftig utvikling av Eidsvoll, med gode levekår og attraktive sentra, derfor er samfunns- og tettstedsutvikling et av våre satsingsområder.

Eidsvoll Høyre vil utvikle livskraftige sentra og lokalsamfunn med kortreiste arbeidsplasser, der folk trives og har de tjenester og tilbud som er nødvendige for å leve gode og meningsfylte liv.

Helse og omsorg

Innbyggerne har rett til best mulig helse- og omsorgstjenester og kommunen har plikt til å sørge for at slike tjenester tilbys dem.

Helse- og omsorgstjenestene omfatter innbyggerne «fra fødsel til grav» og de skal trygge oss på best mulig måte i alle livsfaser. Tjenestene skal samtidig har den kvaliteten som er nødvendig. Eidsvoll Høyre er garantisten for at det skjer.

Oppvekst og skole

Barn og unge er Eidsvolls fremtid og det er kommunens plikt å sørge for en mest mulig trygg oppvekst og en skole som setter dem faglig og menneskelig i stand til å møte morgendagen.

Skolen i Eidsvoll må sikre at kunnskap og faglig læringsutbytte blir en sentral del av skolehverdagen, samtidig som oppvekstmiljøet er trygt og uten mobbing og bekymringer.

Styring og økonomi

For Eidsvoll Høyre står åpenhet, deltagelse og samskaping sentralt. Åpenhet om kommunens virksomhet og økonomi, mest mulig deltagelse fra innbyggerne og felles løsninger der det er mulig.

Vi vil at innbyggerne skal forstå hvordan kommunen fungerer og drives, hvordan penger bevilges og brukes, og vi vil at vedtak skal forstås og godtas av de det gjelder.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Kjære velger!

Eidsvoll har alle muligheter, men vi må brette opp armene og begynne å gripe de mulighetene!

Jeg ønsker å være med å skape attraktive sentrumsområder på Råholt, Dal og i Sundet. Jeg ønsker å legge til rette for lokale arbeidsplasser ved å gjøre Eidsvoll til en positiv ja-kommune som ønsker næringsliv og utvikling velkommen.

Jeg vil ha mer kunnskap og mestring i skolen. Alle barn skal lære å lese, skrive og regne skikkelig. Vi trenger et kvalitetsløft i omsorgen. Alle som trenger hjelp i hverdagen skal få være sjef i eget liv. Vi må sette mennesket foran systemet.

Eidsvoll trenger et politisk skifte. Jeg er klar til å ta jobben som ordfører!

Helse og omsorgstjenestene er kanskje de viktigste tjenestene for innbyggerne i en kommune, og vi i Høyre vil at dere som bor her skal få helsetjenester av høy kvalitet, samtidig som vi når flest mulig med riktige tilbud. Vi mener også at frihet er en verdi, og ønsker å sette mennesket foran systemet.

Du ser nedenfor hvilke områder vi vil prioritere og hva vi konkret vil gjøre. 

Fritt Brukervalg

Konkrete tiltak:
Innføre fritt brukervalg for hjemmetjenesten, hjemmesykepleie og BPA 
Etablere fritt sykehjems valg, både private og offentlige, på Romerike

Tilrettelegging for å bo hjemme lengst mulig

Konkrete tiltak:
Tilby hjemmebesøk for alle over 80 år
Styrke hverdagsrehabilitering med opptrening og tilrettelegging i hjemmet 
Forsterket innsats på rehabilitering etter episoder med sykdom 

Tjenester, tiltak og omsorg der folk bor

Konkrete tiltak:
Bygge omsorgsboliger og sykehjem (nærmiljøsenter) sentrumsnært på Råholt
Gjennomføre vedtaket om omsorgsboliger i Sundet
Etablere lindrende enhet ved livets slutt
Styrke helsestasjonene og jordmortjenesten

Felles interkommunal legevakt på Jessheim

 Konkrete tiltak:
Gå i snarlig dialog med de øvrige eierkommunene om felles interkommunal legevakt på Jessheim

 

Barn og unge er Eidsvolls fremtid og det er kommunens plikt å sørge for en mest mulig trygg oppvekst og en skole som setter dem i stand til å møte morgendagen.

Nedenfor ser du hva vi i Høyre vil prioritere og gjøre for å skape en bedre skole og en trygg og meningsfull oppvekst.

Tidlig innsats/forebygging

Konkrete tiltak:
Helsesøster på hver skole
Økt tverrfaglig samarbeid (barnevern, PP, politi)
Økt samarbeid og bedret dialog med foreldrene - øke engasjementet
Nulltoleranse mot mobbing 
Sterkere fokus på integrering, toleranse og konflikthåndtering

Morgendagens kompetanse

Konkrete tiltak:
Prioritere realfag og kreative fag 
Digitalisering av utstyr og undervisningsopplegg på alle trinn – kjøpe inn nok digitalt utstyr til alle trinn
Målrettet og strategisk kunnskapsmåling
Lære om og mestre «morgendagens arbeidsformer»

Lederutvikling

Konkrete tiltak:
Videreutvikle lederne på alle nivåer, herunder kompetanseøkning
Klarere resultatkrav – både faglig og administrativt
Faste vaktmestere på hver skole og barnehage

Etablere attraktive uteområder/ fellesarenaer

Konkrete tiltak:
Grønne parkområder i sentrum på Råholt, i Sundet og på Dal
Separate gang og sykkelstier på Råholt og i Sundet og på Dal
Alle utbyggingsområder skal ha tilrettelagt «innbyggerorientert» infrastruktur
Boområder og tilbud til barn, unge og voksne skal ses i en helhet
Utvikle barnehager og skoler til å være attraktive nærmiljøområder med lekeapparater. Arealene skal være tilgjengelig for frivillige organisasjoner på kveldstid

Tilbud og aktiviteter utenfor idretten (ref. store utfordringer på flere av skolene)

Konkrete tiltak:
Etablere kulturarena med scene, kino og biblioteksfunksjon i Sørbygda 
Tilrettelegging for multikultur/-aktiviteter, alle aldersgrupper - 18/7
Døgnåpent bibliotek/kveldsåpen kulturell møteplass

Ungdomsskole på Dal

Konkrete tiltak:
Etableres i samarbeid med Ullensaker

Videregående skole på Råholt samt styrke Eidsvoll VGS

 

Dette er et stort og viktig område der utviklingen betyr svært mye for både den enkelte innbygger, lokale arbeidsplasser, gode tettsteder og næringslivets verdiskaping. Eidsvoll Høyre vil ha en utvikling som bestemmes av alle oss som bor her.

Vi vil ha livskraftige sentra og lokalsamfunn der folk trives og har de tjenester og tilbud som er nødvendige for å leve gode liv. Og vi vil aktivt legge til rette for et næringsliv som skaper verdier og sikrer arbeidsplasser.

Næringsetableringer og arbeidsplasser

Konkrete tiltak:
Forbedre og forsterke kommunens arbeid med aktiv tilrettelegging for næringsetableringer
Tilrettelegge for næringsetableringer og arbeidsplasser i alle tre kommunesentraene (Sundet, Råholt og Dal)
Samarbeide regionalt om etablering av kunnskapsarbeidsplasser
Delta aktivt i de ulike samarbeidsorganene rundt/på Gardermoen 
Synliggjøre at kommunalt ansvar ligger hos rådmann/ordfører/ formannskap
Si ja til alle etableringer – kun nei hvis reelle skadevirkninger kan påvises

Sentrums-, tettsteds- og grendeutvikling

Konkrete tiltak:
Opprette stilling som samfunns-, nærings- og tettstedsutvikler (4-årig prosjekt)
Utvikle en bærekraftig tre-senterstrategi – som sikrer en fremtidsrettet og vekstkraftig sentrumspolitikk i de tre tettstedene/knutepunktene Råholt, Sundet, Dal
Sentrumsutvikling skal skje i prosesser som inkluderer innbyggere og næringsliv – med løpende forankring
Prioritere sentrumsutviklingen av Råholt (54% av kommunens innbyggere/mange års etterslep)
Sikre kulturelle tilbud i kommunesentraene – også mht. til fysisk plassering

Arealpolitikk/arealbruk

Konkrete tiltak:
Videreutvikle og fortette tettstedene Råholt, Sundet og Dal (der de fleste bor og vil bo)
Utvikle robuste grendestrategier
Vurdere større arealkrevende etableringer positivt – noen ganger må vekst gå foran vern
Tydeliggjøre kommunens rolle som planmyndighet – ta opp kampen mot regional overstyring – samarbeide aktivt med øvrige kommuner i samme situasjon

Regionalt samarbeid/ kommunesamarbeid

Konkrete tiltak:
Tettere regionalt samarbeid – bygge felles strategier og løsninger – avklare «hva Eidsvoll er best på» 
Oppheve vedtak om egen legevakt – Eidsvoll skal delta i den faglig beste interkommunale løsningen – etablert på Jessheim
Arbeide aktivt for kommunesammenslåing på Øvre Romerike
Arbeide for etablering av kunnskapsarbeidsplasser 
Konkretisere samarbeidet om utvikling og bruk av helse- og velferdsteknologi
Samarbeide bredt om bedre regionale samferdsels-/kollektiv løsninger

Innflyttingspolitikk

Konkrete tiltak:
Etablere nye attraktive boligområder – med rom for eneboliger/større tomter – prioritet Dal
Øke kvaliteten i skolen – etablere høyere utdanningsinstitusjoner (via regionalt samarbeid)
Forbedre/videreutvikle de kommunale helsetilbudene
Sikre tilgang til kulturaktiviteter 
Lage attraktive og bærekraftige tettsteder/sentra
Nei til eiendomsskatt

Samferdsel/infrastruktur

Konkrete tiltak:
Gjenåpne Hovedbanen fra Dal til Eidsvoll
Sikre tre timesavganger til/fra Verket stasjon på Gardermobanen (Dovrebanen)
Etablere ringbuss/bybussordning på Råholt/Dal
Sikre kvartersavganger for buss Eidsvoll-Jessheim også på kvelder/i helger
Igangsette arbeid med planlegging av avlastings- og omkjøringsveier gjennom Råholt
Redusere/stoppe gjennomgangstrafikken på Trondheimsvegen samt redusere miljøbelastningene i området
Restarte arbeidet med kommunedelplan for Råholt
Arbeide for bussforbindelse til Minnesund/Langset
Støtte etablering av 3. rullebane på Gardermoen – jobbe for et vestlig alternativ

 

For oss i Eidsvoll Høyre er åpenhet, deltagelse og samskaping sentrale begreper. Åpenhet om kommunens virksomhet og økonomi, mest mulig deltagelse fra innbyggerne og felles løsninger der det er mulig. Vi vil at innbyggerne skal forstå hvordan kommunen fungerer og drives, hvordan penger bevilges og brukes, og vi vil at vedtak skal forstås av de det gjelder. Derfor vil vi ta tak i og utvikle kommunens virksomhet slik det fremgår nedenfor.

Sterkere politisk styring

Konkrete tiltak:
Etablere styringsstruktur med riktig rollefordeling mellom politikk og administrasjon – om nødvendig omorganisere administrasjonen
Full åpenhet i kommunen - kommunen skal være «gjennomsiktig» - inkludert åpenhet om og synliggjøring av kommunens økonomi 

Nei til Eiendomsskatt

Konkrete tiltak:
Nei til eiendomsskatt 

Budsjett- og økonomiprosesser

Konkrete tiltak:
Forenkle budsjettforslag, budsjetter og budsjettpresentasjoner – skal gjøres tilgjengelig og forstås av alle
Alle utbyggingsprosjektet og større driftsendringer underlegges forsvarlig politisk behandling, med eget budsjett/regnskap, avklart ledelse og regelmessig rapportering legges inn i delegeringsreglement

Effektivisering av drift og virksomheter - gevinstmåling

Konkrete tiltak:
Kartlegge hva kommunens tjenester koster – alltid vurdere hva som gir best kvalitet i tjenestene for hver krone
Politikerne gis innsyn i drift av tjenesteområdene – særlig på problem-/avviksområder
Administrative prioriteringer skal begrunnes og tydeliggjøres – politikerne avgjør endelige prioriteringer
Overforbruk i enheter godtas i utgangspunktet ikke – skal uansett tas ned på fremtidig drift
Slå sammen virksomheter i kommunen for å legge til rette for innovasjon og helhetstenkning
Alle skjemaer og byggesøknader skal digitaliseres
Alle enheter pålegges årlige effektiviseringskrav (prosenter og kroner)
Alle enheter pålegges å utarbeide egne digitale strategier og tiltak

Rapportering

Konkrete tiltak:
Alle avvik rapporteres og forklares særskilt, med konkrete forslag til tiltak
Overforbruk i enheter skal alltid forklares med forslag til tiltak for å sikre balanse

 
Eller last ned vårt program i pdf-versjon her