Hva betyr statsbudsjettet 2019 for Agder?

nn Vi bruker dengode tidene til å få flere i jobb, bygge et bærekraftig velferdssamfunn ognskape et tryggere Norge.nnnnn n

Hvordan ser statsbudsjettet ut for fylkene Vest-Agder og Aust-Agder? Trykk for lenkene under for å få en fylkesvis oppsummering.n n
n
Statsbudsjett 2019 AUST-AGDER

n

Statsbudsjett 2019 VEST-AGDER
n
n

n

Det går godt i Norge

n

Den økonomiske veksten er solid samtidig som klimagassutslippene går ned. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Vi må bruke de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Dette er et ansvarlig budsjett som sikrer fortsatt vekstkraft i norsk økonomi.n
De gode tidene må brukes aktivtn
n
Uro i verden rundt oss kan utfordre den positive utviklingen. Omstillingen av norsk økonomi må fortsette slik at vi når klimamålene og får flere ben å stå på i fremtiden.n
n
Mange bedrifter etterspør arbeidskraft, da må vi klare å inkludere flere som står utenfor og styrke integreringen av innvandrere i arbeidslivet.n
Konkurransekraften må styrkes ved at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende.n
n
Vi legger til rette for at størstedelen av de nye arbeidsplassene kommer i private bedrifter. Derfor prioriterer regjeringen utbygging av vei og bane i hele landet, forskning, innovasjon og kompetanse.n
n
Statsbudsjettet for 2019 støtter opp om regjeringens langsiktige mål om et bærekraftig velferdssamfunn.n
n
n

n

Tryggere og sterkere Norge

Vi prioriterer tiltak for å bekjempe kriminalitet, styrke beredskapen og øke Norges forsvarsevne. Trygghet handler også om gode velferdsordninger; å få hjelp når du trenger det og å delta i et samfunn der mulighetene er mange og forskjellene små.n
n

n Vi investerer i sykehus, raskere behandling og bedre eldreomsorg. Vi forbedrer velferden ute i kommunene og styrker det sosiale sikkerhetsnettet ved å prioritere rusomsorg, psykisk helse og innsats mot fattigdom.n
n
Vår trygghet skapes også utenfor Norges grenser. Et høyt nivå på målrettet bistand bidrar til både utvikling og stabilitet, og at vi løser felles globale utfordringer.n
n
Vi gir familier og bedrifter større økonomisk frihet ved å redusere skatter og avgifter. Slik blir det også mer attraktivt å skape arbeidsplasser og mer lønnsomt å jobbe.n
n
De gode tidene må brukes aktivt for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Og vi må sikre fortsatt vekstkraft i norsk økonomi med et ansvarlig budsjett.n
n