Hva betyr statsbudsjettet 2019 for Agder?

Vi bruker de gode tidene til å få flere i jobb, bygge et bærekraftig velferdssamfunn og skape et tryggere Norge.


Hvordan ser statsbudsjettet ut for fylkene Vest-Agder og Aust-Agder? Trykk for lenkene under for å få en fylkesvis oppsummering.

Statsbudsjett 2019 AUST-AGDER

Statsbudsjett 2019 VEST-AGDER

Det går godt i Norge

Den økonomiske veksten er solid samtidig som klimagassutslippene går ned. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Vi må bruke de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Dette er et ansvarlig budsjett som sikrer fortsatt vekstkraft i norsk økonomi.
De gode tidene må brukes aktivt

Uro i verden rundt oss kan utfordre den positive utviklingen. Omstillingen av norsk økonomi må fortsette slik at vi når klimamålene og får flere ben å stå på i fremtiden.

Mange bedrifter etterspør arbeidskraft, da må vi klare å inkludere flere som står utenfor og styrke integreringen av innvandrere i arbeidslivet.
Konkurransekraften må styrkes ved at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende.

Vi legger til rette for at størstedelen av de nye arbeidsplassene kommer i private bedrifter. Derfor prioriterer regjeringen utbygging av vei og bane i hele landet, forskning, innovasjon og kompetanse.

Statsbudsjettet for 2019 støtter opp om regjeringens langsiktige mål om et bærekraftig velferdssamfunn.


Tryggere og sterkere Norge

Vi prioriterer tiltak for å bekjempe kriminalitet, styrke beredskapen og øke Norges forsvarsevne. Trygghet handler også om gode velferdsordninger; å få hjelp når du trenger det og å delta i et samfunn der mulighetene er mange og forskjellene små.

Vi investerer i sykehus, raskere behandling og bedre eldreomsorg. Vi forbedrer velferden ute i kommunene og styrker det sosiale sikkerhetsnettet ved å prioritere rusomsorg, psykisk helse og innsats mot fattigdom.

Vår trygghet skapes også utenfor Norges grenser. Et høyt nivå på målrettet bistand bidrar til både utvikling og stabilitet, og at vi løser felles globale utfordringer.

Vi gir familier og bedrifter større økonomisk frihet ved å redusere skatter og avgifter. Slik blir det også mer attraktivt å skape arbeidsplasser og mer lønnsomt å jobbe.

De gode tidene må brukes aktivt for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Og vi må sikre fortsatt vekstkraft i norsk økonomi med et ansvarlig budsjett.