Økt satsning på kvinnehelse

Høyre ønsker like gode helsetjenester uavhengig av kjønn – vi vil skape pasientens helsetjeneste hvor målet er at pasientene skal bli sett, hørt og forstått. Historisk sett har likevel sykdommer som i størst grad rammer kvinner, fått mindre oppmerksomhet enn sykdommer som oftest rammer menn.

En av hovedgrunnene til at kvinnens helsetjeneste er dårligere enn mannens er at vi ikke har nok kunnskap. Forskerne bruker i hovedsak mannens kropp som norm.

Til tross for at man i 2003 laget en egen kvinnehelsestrategi er det fortsatt en manglende oppmerksomhet på flere områder innen kvinnehelse. Høyre ønsker å sørge for at helsetjenesten blir rettet mot menn og kvinners ulike behov og at dette blir tatt i bruk i hele livsløp perspektivet.

Mange kvinner og familier har vært bekymret for korte sykehusopphold etter fødsel. Høyre er tydelig på at ingen nyfødte barn eller deres mødre og fedre skal tvinges hjem – det er barnets behov og foreldrenes trygghet som skal bestemme. I kommunen skal helsestasjonstilbudet inneholde et tilbud om hjemmebesøk etter fødsel, og vi har styrket helsestasjonstjenesten. Arendal Høyre vil oppfylle den nasjonale normen for helsesykepleiertjenesten, og ansette 6 nye helsesykepleiere.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. I 2015 innførte vi pakkeforløp for kreft som skal gi pasientene trygghet og forutsigbarhet i behandlingsforløpet. Høyre legger nå frem pakkeforløp for kreftpasienter hjem, hvor pakkeforløpet skal sørge for at kreftpasienter får god oppfølging til å mestre livet etter endt behandling der de bor. Dette vil handle mye om kommunes oppgaver, og vi trenger et godt tverrfaglig samarbeid for å få til et helhetlig godt pasientforløp.

Flere kvinner har muskel- og skjelettlidelser, derfor innføres det nå pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse og muskel og skjelettlidelser. Det aller viktigste vi kan gjøre er å sørge for bedre diagnostikk, behandling og mestring av sykdommer som fører til langvarige sykemeldinger og uførhet.

De pårørende sin innsats er uvurderlig, og historisk sett har kvinner tatt en større del av omsorgsbyrden i hjemmet, inkludert i pårørenderollen. I dag er det for uklare ansvarsområder mellom pårørende og helsetjenesten, og mange opplever at det er lite sammenheng i rettigheter og hjelp, og at fleksibiliteten for mange er liten. Dette gjør at mange pårørende selv blir utslitt og syke.

Høyre anerkjenner pårørende som en viktig ressurs og vi vil sikre at man får en tydelig bruker- og pårørende medvirkning - «Hva er viktig for deg?».

Arendal Høyre vil

  • styrke pårørendes rolle, herunder tilbudet til barn av og pårørende til rusavhengige og psykisk syke.
  • støtte pårørende og tilby fleksible avlastningstilbud, pårørendeskoler og samtaletilbud.
  • styrke omsorgsstønaden til foreldre med funksjonshemmede barn.

Arendal Høyre vil ikke ha en helsetjeneste der sykdommer som i stor grad rammer kvinner blir nedprioritert. Derfor applauderer vi den økte innsatsen for å bidra til å sikre likeverdighet i pasientens helsetjeneste.