Nye næringsmuligheter i Akershus!

Velgerne ga Høyre en overbevisende valgseier høsten 2023. Sammen med Frp, Venstre og Krf er Høyre i gang med å forvalte denne tilliten. Fylket skal ikke bare være et godt sted å bo, men også et godt sted å jobbe og drive næringsutvikling. Vi ser mulighetene i Akershus!

Kari Sofie Bjørnsen, gruppeleder og leder av Akershus Høyre. Foto: CF Wesenberg

Et viktig perspektiv for oss er at samfunnet skal bygges nedenfra, ved å utvikle de nære fellesskapene og sikre maktspredning i samfunnet. Det forutsetter et lønnsomt privat næringsliv. Klimakrise og naturkrise krever storstilt innsats av oss alle, og vi må spille på lag med næringslivet. Fremtidens løsninger kommer i et samspill med investorer, ambisiøse bedriftsledere, kloke og dyktige ansatte, flinke byråkrater, skole, akademia og nysgjerrige og engasjerte politikere. Rammer som stimulerer til nyetableringer, vekst og utvikling er nødvendige vilkår for den utviklingen vi ønsker for samfunnet.

Akershus skal bruke anskaffelsesregelverket offensivt. Anbud kan splittes opp slik at det kan leveres på deler av anskaffelsen. Vi skal være et foregangsfylke innenfor sirkulær økonomi, grønne og innovative anskaffelser, og være en attraktiv samarbeidspartner for gründere og inkubatormiljøer. Det skal jobbes iherdig for å utløse mer penger fra EU-prosjekter innenfor samferdsel, klima, miljø og næringsutvikling. Vi vil bidra aktivt til innovasjon og omstilling i landbruket gjennom blant annet å tilrettelegge for mer dialog og samarbeid med det biovitenskapelige kompetansemiljøet ved NMBU i Ås. Oslofjorden er en opplagt mottaker av mer innovasjon og næringsutvikling, og fylkesrådet kommer i februar med sin sak om hvordan dette arbeidet best kan innrettes. For første gang har vi et budsjett som bevilger betydelig med penger til Oslofjorden.

AP/Sp-regjeringen har fjernet ordningen med regionale forskningsfond. Det var vi sterkt uenige i. For å bøte på de uheldige virkningene av dette, etablerer vi en egen fylkeskommunal ordning på 4, 6 millioner kroner som skal bidra til å svare på en av de største utfordringene innenfor næringsutvikling, som er mangel på kommersialisering av forskning.

Utenforskap er skadelig og negativt for samfunnet og de det gjelder. Flinke aktører innenfor sosialt entreprenørskap som eksempelvis Moving Mamas på Jevnaker, Ski og Oslo, og Sisters in Business i Asker jobber med å integrere innvandrerkvinner i arbeidslivet ved hjelp av sirkulærøkonomi, søm og design. Vi tror at det kan skapes enda mer på flere felt. Vi styrker derfor støtteordningen til sosiale entreprenører og integrering i arbeidslivet med 1,5 millioner kroner i 2024.

Muligheter, utvikling og verdiskaping er som ringer i vann. Det gjelder for sosialt entreprenørskap og næring generelt. Akershus fylke med Høyre, Frp, Venstre og Krf i spissen vil bidra til nye muligheter for alle som vi være med å bygge gode samfunn.