Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i din kommune, i ditt fylke og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer. Les gjerne Høyres partiprogram for Stortingsvalget her

Våre hovedsaker

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole

Trygg omsorg, raskere behandling

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt helsetilbud i fremtiden

Styrke forsvar og beredskap

For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave

Klikk deg inn på de ulike kapitlene i vårt fylkestingsprogram 2015-19 for å lese hva vi jobber med. Hva skal jeg stemme ved stortingsvalget, lurer du kanskje på. Denne artikkelen har noen grunner til stemme Høyre. Eller last ned vårt program her.

 • 1. Nordens beste videregående skole

  Akershus Høyres visjon er at Akershus skal ha Nordens beste videregående skoletilbud. I framtiden skal ikke delegasjoner reise til Toronto eller Finland for å se på de gode skoletilbudene, de skal komme til Akershus for å se de gode eksemplene. Ingen i Norden har bedre forutsetninger til å få til dette enn Akershus.

  God skolegang bidrar til å gi elever ferdigheter til å mestre og skape den fremtiden de selv ønsker. Derfor er arbeidet med å gi en god videregående opplæring en av fylkeskommunens viktigste oppgaver. Et mislykket skoleforløp eller en for tidlig avsluttet skolegang, er en høy pris å betale for den enkelte elev og samfunnet. Akershus Høyre vil aktivt og målrettet arbeide for å redusere frafallet i den videregående skolen.

  Den videregående opplæringen skal formidle solide kunnskaper av høy kvalitet. Dette gjelder både for de yrkesrettede fagene, og for å skape grunnlaget for elevenes videre studier og aktive samfunnsrolle. For at elever og lærlinger skal møte fremtidens arbeidsmarked på best mulig måte må skolen evne og løse begge disse oppdragene. Slik vil arbeidsmarkedet få den kompetente arbeidskraften det er avhengig av. For å nå dette målet vil Akershus Høyre sørge for at elever og lærlinger får et utdanningstilbud av høy kvalitet, hvor forskjellige valgmuligheter tilpasset den enkelte skal være et reelt valg.

  Skolens oppgave som verdiformidler må styrkes. Elever og lærlinger i den videregående skolen i Akershus skal oppleve et godt læringsmiljø, og det skal være nulltoleranse for mobbing, vold, rasisme og rus i skolen. Den enkelte skole har et hovedansvar for å bekjempe mobbing og trakassering, tiltak må utvikles i nært samarbeid mellom elevene og skoleledelsen. Akershus Høyre vil sikre at de videregående skolene i Akershus følger opp «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme».

  1.1 Mangfold og valgmuligheter i skolen 

  Akershus Høyre vil ha en skole som gir reelle valgmuligheter for både eleven, læreren og skoleledelsen. Mennesker er grunnleggende forskjellige. Det du anser som meningsfylt og viktig, vil andre kanskje synes noe annet om. Skolen skal ta hensyn til et slikt mangfold og gi hver enkelt elev mulighet til å velge det de selv mener er riktig for en selv. Et velfungerende samfunn er avhengig av at innbyggerne treffer forskjellige yrkesvalg. For å sikre valgfrihet arbeider Akershus Høyre for å opprettholde et bredt spekter av fagtilbud i de videregående skolene.

  Det må være mulig for de som ønsker det å fullføre videregående opplæring raskere enn normert tid. Grensene mellom ungdomsskolen og den videregående skolen må bygges ned slik at det for eksempel blir mulig for elever i ungdomsskolen å ta fag på videregående nivå. Samtidig må det være mulighet for at elever i den videregående skolen kan få prøve seg i undervisningen på høyskoler og universitet.

  Akershus Høyre vil:

  • Videreføre dagens ordning med fritt skolevalg og garanti for skoleplass i egen region og samtidig arbeide for fritt skolevalg på tvers av fylkes- og regionsgrenser.
  • Tilrettelegge for spesialiserte fag, linjer og skoler, for eksempel forskningslinjer.
  • Arbeide for valgfritt skriftlig sidemål i den videregående skolen.
  • Arbeide for å utdanne flere helsefagarbeidere i samarbeid med kommunene.
  • Gi frihet til den enkelte elev, lærer og skole i valg av læringsmetode, fagkombinasjoner og tidsbruk.
  • Sikre ungdom med bestått fag-/svennebrev rett til påbygg.
  • Legge til rette for private skoletilbud.
  • Styrke elevenes rett til tilpasset undervisning og gi rett til nivåvalg, fortrinnsvis i fellesfagene.
  • At Akershus-skolene skal stimulere til at flere velger yrkesfag.
  • Videreføre muligheten for læring av flere fremmedspråk, herunder russisk og kinesisk 

  1.2 Kompetanse og kvalitet i skolen 

  Læreren er skolens viktigste ressurs. For å videreutvikle den gode Akershusskolen må vi fortsatt tiltrekke oss de beste lærerne og rektorene. Dette gjøres gjennom å tilby videreutdanning og kontinuerlig kompetanseheving. Akershus Høyre vil videreføre satsningen på å heve lærerens kompetanse gjennom å fokusere på etterutdanning og andre kompetansefremmende tiltak. 

  God skoleledelse er avgjørende for å utvikle gode skoler. Akershus Høyre vil stille klare krav til skolelederne om en skole som gir alle elever en mulighet til å strekke seg så langt som hver elev kan. Skolelederen må følge opp den enkelte ansatte slik at kvaliteten i skolen heves, og sørge for høy kompetanse i organisasjonen. Derfor må det stilles krav til skolelederens ledelseskompetanse. 

  På de forskjellige skolene bør det være ansatte med ulike utdannelser og ulik bakgrunn. Akershus Høyre mener at det er viktig at faglærerne får tid til å gjøre det de er ment til å gjøre, nemlig å undervise og oppdatere seg i faget. Skolens ledelse må få tid til å administrere og kontaktlærere må få tid til å følge opp egne klasser og den enkelte elev. 

  Elever som utmerker seg basert på karakterer, eller faglig fremgang, må gis særlig anerkjennelse. Det er lov å være et talent i fag som språk, realfag og yrkesfag, på lik linje med musikk og idrett. 

  Akershus Høyre vil:

  • Videreføre satsingen på god ledelse og skolelederutdanning.
  • Opprette akershusskolen.no for å sikre åpenhet om skolens resultater for å gjøre skolens offentlig informasjon tilgjengelig.
  • Sørge for sterke kunnskapsmiljøer på skolene.
  • Satse videre på fylkeskommunens prosjekt «den Gode Akershusskolen”.
  • At Akershusskolen skal legge til rette for særskilte tilbud til elever med spesielle talent, og mulighet til å forsere høyere utdanning.
  • Tilby alt pedagogisk personell et godt etterutdanningstilbud.
  • Arbeide for at yrkesfaglærere kan utplasseres i bedrift i kortere perioder.
  • Videreutvikle elevdemokratiet i den videregående skolen.
  • Styrke lærerens rolle som leder i klasserommet for å skape respekt og gode relasjoner mellom elev og lærer.
  • Videreføre ordningen med evaluering og forbedring av undervisningen.
  • Styrke samarbeid og kunnskapsoverføring mellom de videregående skolene.
  • Arbeide for alternative karriereveier for dyktige lærere som motiverer læreren til å bli i klasserommet.
  • Innføre anonym retting av store prøver og tentamener.
  • Arbeide for at eksamen avvikles før russetiden.
  • Styrke lærere og elevers kompetanse i hvordan å utnytte teknologi i undervisningen.
  • Åpne for at kommuner som er store nok kan overta ansvaret for videregående opplæring.
  • Utforske mulighetene ny teknologi gir til å levere bedre undervisning og skape nye digitale møteplasser som for eksempel virtuelle klasserom.
  • At alle lærerne i Akershusskolen skal ha fordypning i de fellesfagene de underviser i. Det innføres derfor et eget lærerløft for etter – og videreutdanning for lærerne i Akershusskolen. 

  1.3 Gjennomføring og bestått

  Den videregående opplæringen i Akershus har en positiv utvikling. Nasjonalt ligger Akershus på topp når det gjelder fullført og bestått i den videregående skolen. Akershus Høyre er glad for denne positive utviklingen, men samtidig er det elever og lærlinger som dessverre faller fra. Akershus Høyre vil fortsatt arbeide aktivt for at flere gjør ferdig en videregående utdanning og med det realiserer sitt potensial.

  Størst andel av frafallet i den videregående skolen i Akershus finner vi innenfor de yrkesfaglige retningene. I arbeidet med å forebygge frafallet her mener Akershus Høyre at det bør legges større vekt på det yrket som ligger til grunn for elevens valg av utdanningsprogram.

  Akershus Høyre mener at rådgivningstjenesten i grunnskolen fortsatt må styrkes. Derfor bør det fortsatt være yrkesrådgivere fra de videregående skolene utplassert på ungdomsskolene i fylket. Slik får elevene som skal treffe valg om videregående opplæring mest mulig relevante råd.

  Fylkeskommunen har nå økonomisk ansvar for at det er helsesøster tilstede på de videregående skolene. Dette har vist seg å være et viktig tiltak for elevenes trivsel og i arbeidet mot frafall. Det samme gjelder ordningen med en utplassering av miljøarbeidere på skolene. Akershus Høyre vil derfor videreføre disse tiltakene.

  For å sikre at lærlinger får best mulig utbytte av læretiden i bedrifter, er det viktig at lærlingene får god informasjon om bedriftene som tilbyr lærlingplasser. Akershus Høyre ønsker derfor å la elevene få evaluere lærlingbedriften de har jobbet i, slik at fremtidige lærlinger har mest mulig kunnskap om forskjellige læresteder.

  Akershus Høyre vil:

  • Redusere frafallet i den videregående skolen og sørge for at flere gjennomfører med bestått.
  • Jobbe for å utvide og markedsføre ”full opplæring i bedrift” som et eget søkbart løp som gir fagbrev.
  • Videreføre yrkesfagløftet gjennom hospitering og utvekslingsordninger med arbeidslivet.
  • Delta i forsøk med lære- og praksisbrev.
  • Ta initiativ for å yrkesrette fellesfagene.
  • Arbeide for at rådgivere har relevant og nødvendig rådgiverutdanning.
  • Styrke rådgivnings- og informasjonssamarbeidet i grunnskolen og videregående skole i samarbeid med næringslivet.
  • Videreføre og styrke ordningen med identifisering, kartlegging og oppfølging (IKO-modellen) av den enkelte elev.
  • Jobbe aktivt for å markedsføre mulighetene for å starte i videregående opplæring i voksen alder.
  • Opprettholde ordningen med miljøarbeidere i alle de videregående skolene.
  • Arbeide for økt bruk av differensiert opplæring og et styrket støtteapparat på tvers av skoleeiernivåene.
  • For å motvirke frafall innføres det et prøveprosjekt med et psykisk helseteam.
  • Legge til rette for forberedende norsk og matematikk undervisning for elever som trenger faglig styrking før videregående skole.
  • Benytte attføringsbedriftenes kompetanse til å gi elever med ekstra behov mer tilpasset opplæring.
  • Engasjere Ungt Entreprenørskap mer i yrkesfagene og inn i rådgivningssamarbeidet mellom grunnskolen og videregående skoler.
  • Videreføre ordningen med helsesøster på alle de videregående skolene.

  1.4 Samarbeid med næringslivet 

  I et vekstfylke som Akershus vil det være naturlig at næringslivet, forskningsmiljøene og de videregående skolene har et nært og fruktbart samarbeid der alle parter felles kan bidra til kompetanseheving og innovasjon innen flere fagfelt. Det er naturlig å etablere et bredt samarbeid mellom næringslivet, grunnskolen, den videregående skolen og institusjoner innen høyere utdanning. 

  I tillegg bør man i større grad inkludere næringslivet i skolen, slik at elevene får et best mulig innblikk i hvordan yrket faktisk er. Akershus Høyre vil at fylkeskommunen som skoleeier skal ta initiativ til å invitere fagpersoner i næringslivet inn på skolen for å undervise, og bygge kontakt med bedrifter rundt skolen hvor elevene kan få praksis. 

  En ordning der studenter og andre ressurspersoner underviser elever i den videregående skolen vil kunne bidra til å skape unge forbilder, blant annet på realfagsfeltet. Man kan også se for seg et samarbeid der forskningsmiljøer rekrutterer studenter til sine forskningsområder.

  Akershus Høyre vil:

  • Knytte de videregående skolene opp mot kunnskapsmiljøene som gjennom flere år har vokst frem blant annet på Kjeller, Lørenskog, Fornebu/Lysaker og i Ås.
  • Innføre programmer av typen Teach First, etter modell av Statoil, sammen med regionens næringsliv.
  • Etablere måltall for lærlingeplasser i kommunale og fylkeskommunale virksomheter.
  • Gjøre undervisning i yrkesfag mer praktisk rettet.
  • Invitere næringslivet til å delta i undervisningen.
  • Samarbeide med bedrifter rundt skolen hvor elevene kan ha praksis.
  • Arbeide for videreutvikling av entreprenørskap og nyskaping som obligatorisk skoletilbud.
  • Legge til rette for at elever kan hospitere hos bedrifter og høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.
  • Arbeide for en sterkere vektlegging av realfag i undervisningsplanen for å stimulere elevenes nysgjerrighet for teknologi og teknologisk utvikling.
  • Etablere møteplasser der studenter, forskere, og bedriftspersoner møtes for utveksling av ideer.
  • Ha tilbud om lektor II stillinger ved flere skoler 

  1.5 Kapasitet 

  Akershus er et fylke i vekst. Utbygging av nye skoler for å øke kapasiteten er et stort løft for fylkeskommunen. Samtidig må vi renovere og vedlikeholde eksisterende skolebygg. Akershus Høyre vil sørge for at tempoet blir holdt i arbeidet med å gi flere elever og ansatte et godt inneklima og arbeidsmiljø. 

  Akershus Høyre vil:

  • Opprette en teknologiskole på Fornebu.
  • Øke kapasiteten ved nye tilbygg på flere skoler på Romerike.
  • Bygge minst en ny skole i Follo.
  • Bygge ny Rud videregående skole etter modell av Kuben yrkesarena.
  • Fortsette arbeidet med å vedlikeholde skolebygg og sørge for et godt læringsmiljø for elevene og arbeidsmiljø for de ansatte.
  • Ta i bruk virkemidler som OPS for å oppnå resultater på en mest mulig effektiv måte, for eksempel ved byggingen av nye videregående skoler.
  • Legge til rette for at skolebyggene kan bli brukt i større grad også etter skoletid.
  • Videreutvikle samarbeidet med grunnskoleeiere for bedre å utnytte skolekapasiteten i fylket, mellom videregående skolebygg og ungdomsskolebygg.
 • 2. Plan, næringsutvikling og miljø

  Akershus Høyre vil at Akershus skal være en regional utviklingsaktør innen innovasjon og næringsutvikling. Et bærekraftig og velfungerende næringsliv er en av de viktigste forutsetninger for velferdssamfunnet. Veksten i norsk økonomi har i de senere årene vært preget av en sterk olje/gass-økonomi, som kan komme til å kulminere. Det må derfor skapes alternativer for å redusere sårbarheten i norsk økonomi, og for utvikling av et miljøvennlig næringsliv. Næringsutviklingen i kommunene, og fylkeskommunenes rolle i forhold til denne står derfor sentralt. Kommunereformen, med vekt på større enheter og mer ressurssterke fagmiljøer, vil virke stimulerende for næringsutviklingen.

  Det er viktig å skape mangfold i kommunene, yrkesmessig, sosialt og kulturelt, som motvekt mot ensidige bo- kommuner. Ungdom under utdannelse bør få nærkontakt med «det levende liv». Flere lokale arbeidsplasser vil redusere presset på kommunikasjonsnettet mot Oslo, og følgelig gi positiv miljøeffekt. Grunnlaget for næringsutvikling skapes i kunnskaps- og innovasjonssentre, med tette nettverk til næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Ny-skapnings- og entreprenørbedrifter bør derfor stimuleres og styrkes. Flere av disse finnes innenfor Akershus-regionen (NMBU/Ås, Kjeller-miljøet, Fornebu). Felles tiltak over kommunegrensene innen forskning og utvikling vil styrke samspillet med næringslivet. Mye av innovasjonen og verdiskapningen i Norge skjer i småbedriftene.  

  Akershus Høyre vil at fylkeskommunen skal spille en aktiv rolle overfor næringslivet i Akershus, gjennom tilrettelegging av infrastruktur og stimulering av kunnskaps- og kompetansemiljøer. Akershus Høyre skal jobbe for en arealsmart og fremtidsrettet knutepunkt utvikling. Konkurranse om ressurser, kompetanse og attraktivitet øker for bedrifter, fylker og kommuner. Akershus skal i dette bildet være et attraktivt, dynamisk, konkurransekraftig og innovativt pionerfylke. 

  Akershus Høyre vil:

  • Utvikle og profilere Akershus som et attraktivt og konkurransedyktig pionerfylke for innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling.
  • Fremme konkurransedyktige rammebetingelser for innovasjon og entreprenørskap.
  • Være arealsmart i lokalisering og arealutnyttelse. Boligutvikling, samferdsel og næringsutvikling må sees i en sammenheng.
  • Være pådriver for rask behandling av plan- og reguleringssaker.
  • Ivareta jordvern og friluftsområder.
  • Bidra til fremover-rettet og dynamisk nærings- og nyskapningskultur.
  • Ivareta Akershus fylke som viktig korn- og matprodusent.
  • Styrke plansamarbeid mellom kommuner, fylket og Staten.
  • At Akershus skal legge til rette for optimalt skogbruk med henblikk på viktig CO2 fangst i skogbruket.
  • Bidra til at landbruket i fylket gis anledning til å optimalisere produksjonen av «kortreist mat».
  • Akershus skal arbeide for å styrke regionens andel av offentlige midler til forskning, produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap.
  • Rasjonalisere fellesoppgaver.
  • Aktivt bruke fylkeskommunens påvirkningskraft og nettverk som bestiller/innkjøper for å fremme innovasjon og næringsutvikling innen fylket.
  • Benytte seg av OPS (Offentlig/privat samarbeid).
  • Styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer og næringsliv.
  • Redusere offentlig byråkrati og saksbehandling.
  • Være pådriver for at fylkets eierskap i Akershus Energi bringer miljøvennlig og kostnadseffektiv energi til markedet (bla. gjennom Akershus Energipark). Samt at selskapet skal ha en langsiktig og stabil utbyttestrategi.
  • Samarbeide godt med kommunene slik at det blir minst mulig grunn til å bruke innsigelsesretten for fylkeskommunen 

  2.1 Areal- og transportplanlegging 

  Akershus står midt i en kraftig utvikling av innbyggertallet. Sammen med Oslo kan fylket øke sitt innbyggertall med 350.000 nye innbyggere frem til 2030. En slik vekst vil ha store konsekvenser for bruken av arealer og belastningen på veier, baner og bussruter. Det er derfor viktig at plansamarbeidet mellom fylket, kommunene i fylket, Oslo kommune og Staten, lykkes, slik at vi sammen klarer å styre utviklingen for at Akershus skal fortsette å være et godt sted bo. Vi må sammen sørge for at utbyggingsmønstrene blir konsentrerte nok til at det er mulig å bevare viktige friområder og at det er mulig å drifte gode kollektivtilbud til innbyggerne. Samtidig må fremtidig utbygging både kunne i vareta jordvernet og gi gode vekstmulighet for næringslivet. Dersom et slikt plansamarbeid skal fungere effektivt og målrettet, er det avgjørende at også Staten gjennom sine etater respekterer plansamarbeidet og ikke fremmer innsigelser på områder som er avklart i areal og transportplanen. 

  Akershus Høyre vil:

  • Arbeide for at kommunene legger brorparten av sin utbygging til prioriterte tettsteder og at fylkeskommunen forplikter seg til å følge opp en slik utbygging med å etablere gode kollektivforbindelser for disse tettstedene.
  • Akseptere at i prioriterte tettsteder må vekst gå foran vern, mens vern utenfor disse tettstedene må stå desto sterkere.
 • 3. Samferdsel og miljøvennlig transport

  Akershus Høyre satser på miljøvennlig kollektivtransport og ønsker å legge til rette for økt bruk av elbiler og hydrogenbiler. For Akershus Høyre er trygging av gang- og sykkelveier, i tilknytning til skoler, en av hovedsatsingen på samferdselsområdet de kommende årene. Akershus Høyre vil arbeide aktivt for å ta inn etterslepet av vedlikehold på fylkesveiene. 

  3.1 Kollektivtrafikk

  Befolkningsveksten i Akershus gjør at vi må satse på en effektiv og miljøvennlig kollektivtrafikk. For at det skal bli enkelt å velge kollektivt må det anlegges flere innfartsparkeringsplasser ved de største kollektivknutepunktene. Såkalte park-and-ride – områder gjør det enkelt å sette fra seg bilen og heller benytte et mer miljøvennlig transportmiddel. Innfartsparkeringsplassene må være rimelige i bruk og være forbeholdt reisende som parkerer bilen til fordel for å reise kollektivt. 

  Oslotunnelen er navet i kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Akershus Høyre mener det er en forutsetning for god kollektivtransport i fremtiden at nytt spor i Oslotunnelen realiseres snarest mulig.

  Ruter AS er et administrasjonsselskap som planlegger, bestiller og markedsfører kollektivtrafikktjenester i Akershus og Oslo. Selskapet eies av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Akershus Høyre ønsker å avvikle togmonopolet for å sikre de reisende et best mulig tilbud.

  Akershus Høyre mener erfaringene med å sette Gjøvikbanen ut på anbud har vært positive. Konkurranseutsettingen har bidratt til lavere offentlige kostnader og bedre tilbud til passasjerene, uten at dette har gått på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser. Akershus Høyre vil derfor jobbe for å konkurranseutsette Kongsvingerbanen.

  Akershus Høyre vil:

  • Sørge for at Ruter får gode rammevilkår slik at kollektivtilbudet i fylket kan videreutvikles.
  • Sørge for et godt kollektivtilbud i alle regioner.
  • Realisere Fornebubanen og bane til Ahus.
  • Være en garantist for et enklere takst- og sonesystem for kollektivtrafikken.
  • Arbeide for at alle kommuner får et grunnrute tilbud.
  • Arbeide for et godt matebuss tilbud til kollektivknutepunktene.
  • Arbeide for universell utforming på holdeplassene.
  • Arbeide for flere kollektivfelt og bedre fremkommelighet for bussene.
  • Være en pådriver for at jernbanens nye dobbeltspor til Ski blir bygget så raskt som mulig.
  • Være en pådriver for oppgradering av jernbanenettet Oslo-Halden-Skien-Lillehammer til flytogstandard.
  • Videreutvikle forsøket med bestiller transport i de delene av fylket der folk bor spredt.
  • Arbeide for flere holdeplasser med tilgjengelig sanntidsinformasjon.
  • Styrke arbeidet med gode tverrforbindelser i regionene.
  • Arbeide for at Ruter overtar rutetabellen i Akershus for bedre koordinering av tider mellom tog og buss.
  • Arbeide for at det blir bygget 500 innfartsparkeringer hvert år.
  • Arbeide for at Ringeriksbanen blir realisert.
  • At Kongsvinger- og Gjøvikbanen får den nødvendige opprustningen med blant annet krysningsspor for å skape økt kapasitet og bedre regularitet.
  • Arbeide for å bruke Oslofjorden som samferdselsåre.
  • At mer gods fraktes med jernbanen. Et nytt spor fra Follobanen til godsterminalen Alnabru er avgjørende for å fortsatt kunne bygge fremtidens tettsteder langs Østfoldbanen 

  3.2 Fylkesveier

  Økt befolkning vil føre med seg økt trafikkmengde, noe som innebærer økte utslipp både av klimagasser og lokal forurensing. Dette sammen med trafikksikkerhet både for gående, syklende og biltrafikk blir viktigere og viktigere for den enkelte og for bomiljøene. Akershus Høyre vil satse på trafikksikkerhet i de kommende åra. Oslopakke 3 (OP3) er det sentrale virkemiddelet for å sørge for en helt nødvendig utbygging av de største veisystemene i Akershus og Oslo. For Akershus Høyre er byggingen av ny E18 Vest en forutsetning for å være med på forliket om OP3. Heller ikke de store midlene fra OP3 er i stand til å dekke alle utbyggingsbehovene vår region har i de kommende årene, ikke minst for kollektivtrafikken. Akershus Høyre vil derfor være en pådriver for at nasjonale myndigheter tar det ansvaret som faktisk tilligger dem.

  Store samferdselsprosjekter må bygges på den måten som gir mest for pengene og raskest mulig utbygging. Derfor vil Akershus Høyre sørge for at det inngås flere og større samarbeid med private entreprenører, såkalt offentlig- privat samarbeid (OPS).

  Antallet av våre innbyggere som omkommer og skades langs veien er for høyt. Det må tas grep for å øke trafikksikkerheten, både langs de store hovedfartsårene, og langs de mindre lokale veiene. Trygghet og trafikksikkerhet må prioriteres langt høyere enn i dag, spesielt langs skoleveier. 

  Akershus Høyre vil:

  • Arbeide aktivt for at veksten i trafikken tas av sykkel, gange- og kollektiv.
  • Sikre utbygging av E18 vest, Fv152 og Rv4 gjennom Oslopakke.
  • Være en pådriver overfor staten for ny Glomma-kryssing på Rv22 ved Fetsund.
  • Være en pådriver for ferdigstillelse av RV 2.
  • Intensivere arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.
  • Bruke OPS for å gjennomføre utbyggingsprosjekter på en trygg, rask og effektiv måte.
  • Øke oppmerksomheten på trafikksikkerhet og arbeide for tryggere veier.
  • Arbeide for å få økt antall kilometer med midtdelere der det er praktisk mulig.
  • At trafikksikkerheten bedres for å hindre at mennesker dør og skades i trafikken.
  • At trafikksikkerhet integreres bedre i det lokale folkehelsearbeidet.
  • Unngå køprising som et virkemiddel i samferdselspolitikken i Akershus.
  • Arbeide for at Akershus skal få en større andel av de nasjonale samferdselsmidlene.

  3.3 Gang- og sykkelveier

  Akershus Høyre ønsker at flere skal ha muligheten til å velge sykkelen som et alternativt transportmiddel. Sikkerheten langs gang- og sykkelveier må prioriteres, spesielt langs skoleveiene. Akershus Høyre har et mål om å bygge ut gang- og sykkelveinettet i hele fylket.

  Akershus Høyre vil:

  • Sørge for at planen for bygging av gang- og sykkelveier i nærheten til skoler blir gjennomført.
  • Sørge for parkeringsplasser for sykkel ved kollektivknutepunkter.
  • Følge opp at planen for et sammenhengende sykkelveinett i Akershus blir gjennomført.
  • Støtte opp om sykkelstrategien i fylket, og sørge for at det er gode vilkår til at sykkel skal ta sin del av den økte trafikkveksten i regionen. Blant annet gjennom utbygging av et godt gang- og sykkelveinett.

  3.5 Miljøvennlig transport

  Akershus Høyre ønsker at Akershus skal være et foregangsfylke når det gjelder miljøvennlig transport. Den største kilden til klimaskadelige utslipp i Akershus, er transportsektoren. I tillegg innebærer utslippene til lokal forurensning, både i form av støy og luftforurensning, med de følgende det har for våre innbyggeres livskvalitet. Siden fylkeskommunen har et stort ansvar for samferdselspolitikken i Akershus, vil Høyre være en utålmodig pådriver for å minske utslippene fra transportsektoren. Akershus Høyre vil også være en garantist for Hydrogensatsingen i Akershus.

  Akershus Høyre vil:

  • Sørge for at en størst mulig andel av Ruters busser generelt kjører på mest mulig miljøvennlig drivstoff.
  • Arbeide for at det blir etablert flere ladepunkter for elbiler, både for hurtigladning og normalladning.
  • Vurdere å endre kollektivfeltene langs de mest trafikkerte veiene til miljøfelt, slik at de kan brukes av busser, nullutslippsbiler og drosjer som kan kjøre på et klimavennlig drivstoff.
  • Målet er at alle busser i kollektivtrafikken skal kjøre på fossilfritt drivstoff i 2020.
  • Satse på led-lys langs utvalgte veier.
  • Videreutvikle Ruters hydrogenbuss-prosjekt.
  • Være en pådriver og tilrettelegger for å etablere hydrogenfyllestasjoner og legge til rette for at personbiler kan fylle hydrogen ved etablerte hydrogenstasjoner.
  • Samarbeide tett med andre regioner for å etablere et større nettverk av hydrogenfyllestasjoner.
  • Arbeide for at statlige myndigheter fortsatt tillater hydrogenbiler i kollektivfeltet.
 • 4. Kultur, frivillighet og folkehelse

  4.1 Kulturproduksjon og formidling

  Akershus fylkeskommune skal være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i fylket, og bidra med sin kompetanse for å sørge for at frivillige og profesjonelle aktører i regionen har gode vilkår for å utvikle et fritt kulturliv med utviklingsmuligheter.

  Fylket er en aktiv bidragsyter i viktige kulturelle tiltak i regionen, og vil fortsette å bidra til de gode regionale kulturarenaene. Disse kan samle en bredde av kulturell aktivitet og dermed synliggjøre viktige kulturinstitusjoner og fylket på en bedre måte.

  Bibliotekene i Akershus er et viktig tjenestetilbud for befolkningen, og i en endret verden er det nødvendig for bibliotekene å møte de utfordringene som ligger i endrede bruksmønstre og forventninger. Fremtidsrettede folkebibliotek spiller en viktig rolle i demokratiet, som åpne og uavhengige møteplasser for barn, ungdom og voksne.

  Akershus Høyre vil:

  • Oppmuntre til et tett og fruktbart samarbeid mellom næringslivet og kulturlivet i fylket.
  • Sørge for at Den kulturelle skolesekken har rammer som gjør at skoleelever får et variert og spennende kulturtilbud, samt være en positiv bidragsyter ovenfor de kommunene som velger å stå utenfor fylkeskommunens organisering.
  • Bidra til at mulighetene rundt Eidsvoll Verk som regional kulturarena videreutvikles.
  • At Henie Onstad med sin nasjonale og internasjonale tilstedeværelse sikres som følge av fylkeskommunens bidrag.
  • Være en aktiv bidragsyter til at aktørene på Oscarsborg festning viderefører de mange gode kulturelle tilbudene, som blant annet Oscarsborgoperaen.
  • Støtte opp under Bærum Kulturhus’ satsning på Regionalt kompetansesenter for dans.
  • Videreføre bidrag til Akershus Teater.
  • Satse på prosjektrettet støtte for å få frem spennende nye kulturuttrykk, og aktører.
  • Videreføre støtten til Mediefabrikken og Viken Filmsenter til veiledning av unge filmskapere, samt utvikling og gjennomføring av filmfaglige kurs og verksteder.
  • Støtte fylkesbiblioteket i Akershus i arbeidet med sitt koordinerende og støttende arbeid mot kommunene.
  • Sørge for at Bibliotekstjenesten er fremtidsrettet og klar for å møte utfordringer knyttet til nye medier, og endret bruk hos målgruppene, som et større krav om digital tilstedeværelse.
  • Støtte opp om bibliotekenes rolle som formidler av kunnskap, kulturopplevelser og som møteplass.
  • Følge utviklingen av kulturkvartalet i Lillestrøm, og de muligheter det kan gi for Akershus Kunstsenter og Fylkesbiblioteket.
  • Vurdere om det skal legges til rette for etablering av en filmkommisjon etter modell fra Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal.

  4.2 Museer og kulturminner 

  Museer og kulturminner er tiltak for bevaringen av det som har vært, og viktige til å bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskapning. Fylkeskommunen har en sentral rolle som bidragsyter innen museumspolitikken og egen avdeling for kulturminner. Det er viktig at fylkeskommunen oppfattes som en positiv og god samarbeidspartner for privatpersoner og aktører som får sine områder og bygninger vernet eller båndlagt.

  Akershus Høyre vil:

  • Bevare viktige kulturminner og gi støtte til museer som innehar stor regional og nasjonal verdi.
  • Arbeide for kunnskaps- og nettverksbygging mellom eiere og brukere av vernede og fredede kulturminner.
  • At verneforvaltningen skal praktisere prinsippet «verning gjennom bruk».
  • Styrke museene som kunnskapsformidlere, som er tilgjengelige for alle, gjennom økt fokus på publisering og tilstedeværelse på internett.
  • Søke å påvirke til bedre tilskuddsordninger til enkeltpersoner som får fredet bygninger de eier.
  • At de som fatter et vernevedtak også får et større økonomisk ansvar for å ta vare på kulturminner. Dette gjelder også ved pålegg om arkeologiske utgravinger.
  • Motivere enkeltmennesker og eiere av kulturminner til å ta vare på kulturminner, ved å tilby kompetanse, råd og veiledning.
  • Støtte, styrke og formidle fylkets kulturarv, som omfatter bygningsvern, arkeologi og konservering.
  • Videreføre tilskuddene til Akershus Museet.

  4.3 Frivillighet, idrett og friluftsliv 

  Akershus Høyre verdsetter frivillige organisasjoner og er opptatt av å gi disse gode rammevilkår for å bidra til økt kulturell aktivitet.

  Akershus Høyre vil søke et tettere samarbeid med statlige myndigheter for å få fortsatt økte bevilgninger til frivilligheten i fylket. Det bør også søkes samarbeid med kommunene, slik at økonomiske bevilgninger fra stat, fylke og kommune sammen brukes så målrettet og effektivt som mulig.

  Akershus Høyre vil:

  • Gi støtte og stimulere til økt aktivitet i de frivillige organisasjonene.
  • Videreføre en sterk og god innsats mot barne- og ungdomsorganisasjoner i fylket, deriblant gjennom Akershus Barne- og Ungdoms Råd.
  • At fordelingen av spillemidlene til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv blir fordelt på en rettferdig og forutsigbar måte, samt at det arbeides for å videre øke tilskuddet fremover.
  • At Akershus Idrettskrets er høringsinstans ved fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i fylket.
  • Sikre at frivillige organisasjoner fortsatt får benytte seg av fylkeskommunens lokaler og områder til aktiviteter. Se på muligheten for at uorganisert aktivitet også kan omfattes av denne ordningen.
  • Prioritere ressursene til regionale idrettsanlegg, og til andre idrettsanlegg som fokuserer på flerbruksmuligheter.
  • Utnytte idrettens potensiale som bidragsyter til inkluderingsarbeid og som samarbeidspartner med skolen.
  • Stimulere til samarbeid mellom idrett og det offentlige der dette kan bidra til økt fysisk aktivitet og folkehelsegevinster.
  • Videreføre støtten til Nordre Øyern naturinfosenter.
  • Arbeide for at flere friluftsanlegg får tilskudd gjennom spillemiddelordningen. De frivillige organisasjonene skal høres i tildelingen av spillemidler.
  • At vern av naturområder ikke skal være til hinder for å bruke dem som friluftsområder. Bruk er det beste vern.
  • Arbeide for at det i Akershus blir utarbeidet en helhetlig plan for voksenopplæring, hvor en vurderer om den formelle voksenopplæringen og studieforbundenes voksenopplæring bør ses som en helhet.
  • Arbeide for at det ved fylkeskommunale nybygg og rehabiliteringer tas hensyn til organisasjonenes behov mht. akustikk, tilgjengelighet og låssystemer som gjør byggene egnet for utlån.
  • Føre en aktiv kystkulturpolitikk.

  4.4 Folkehelse i alt vi gjør 

  Folkehelsearbeidet i fylket skal være gjennomgripende for alle sektorer, enten det er samferdselssektoren som har ansvaret for den universelle utformingen, kulturlivets mange bidrag, eller skolehelsetjenesten. En forutsetning for høy livskvalitet er å oppleve hverdagen i et trygt lokalsamfunn der en får hjelp når det er behov. Akershus Høyre vil videreføre satsingen på helsetjenester i den videregående skolen, føre en politikk som bidrar til en enklere hverdag for eldre og uføre og skape trygge og trivelige lokalsamfunn der folk bor.

  Eldre og uføre står stadig overfor nye og større utfordringer, særlig med hensyn til ny teknologi, større behov for omstillingsevne og økte avstander mellom hjem og tjenestetilbud. Akershus Høyre vil øke tilgjengeligheten for personer med økt behov for sosial omsorg, samtidig som vi vil føre en politikk som bidrar til at så mange som mulig kan klare seg selv i eget hjem så lenge som mulig. Andelen eldre øker, og dette stiller krav til tilrettelegging av tjenester, og til utformingen av det offentlige rom. Det er et viktig mål for Akershus Høyre at alle, uansett alder og helse, kan benytte seg av de tilbud samfunnet tilbyr.

  Akershus Høyre vil føre en politikk som bidrar til gode bomiljøer. Grøntarealer og andre friluftsområder er en viktig del av gode lokalsamfunn og innbyggerne i Akershus må i størst mulig grad sikres tilgang til grøntarealer i eget bomiljø. Det er viktig å ta vare på naturressurser som biologisk mangfold, strandsoner, turstier, friområder, sammenhengende landbruksområder og marka.

  Akershus Høyre vil:

  • Videreføre arbeidet med universell utforming.
  • Bidra med økt kompetanse og mer ressurser for å fremme fysisk aktivitet.
  • Videreføre tilskuddsordninger innen folkehelse.
  • Arbeide aktivt mot rus og tobakk i de videregående skolene.
  • Ha oversikt over viktige faktorer som påvirker folkehelsearbeidet i fylket, herunder trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller.
  • Det gjennomføres tiltak for å bidra til å utjevne levekårsforskjellene i fylket.
  • Understøtte kommunenes folkehelsearbeid.
  • Fremme folkehelsen innenfor de oppgavene den selv er tillagt, herunder regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
  • Videreutvikle skolehelsetilbudet ved de videregående skolene og styrke samarbeidet med skolehelsetjenesten i kommunene for å redusere frafallet i videregående skole og fremme barn og unges fysiske og psykiske helse.
  • Utvikle en egen ungdomshelsestrategi, blant annet med fokus på seksuell helse.
  • Sikre god tilgang på frilufts-, naturopplevelser og møteplasser som en del av vårt forebyggende helsearbeid.
  • Støtte oppunder planlegging og arbeid med utfartsparkering for friluftsliv.

  4.5 Tannhelse

  Tannhelsetjenesten er en stor del av det fylkeskommunale tjenestetilbudet. Den har ansvar for koordinering av all offentlig og privat tannhelsetjeneste i fylket. Virksomheten skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og har 36 klinikker. Det er svært viktig at tannhelsetjenesten holder god kvalitet. Akershus fylke har den siste tiden hatt gode resultater, samtidig som det har blitt drevet forholdsvis rimelig sammenlignet med andre fylker. Et billig og godt tjenestetilbud bør videreføres. 

  Akershus Høyre vil:

  • Videreføre satsingen på et veldrevet og godt utbygget tannhelsetilbud.
  • Arbeide for at helsepersonell får god opplæring i tannhelse og munnhygiene hos eldre.
  • Videreføre ordningen med at ungdom betaler kun 25% av ordinær takst til og med fylte 20 år.
  • Fortsatt satse på forebyggende tannpleie for å motivere særlig barn og unge til sunt kosthold og regelmessig tannstell.
  • Sikre god tannpleie til voksne som har krav på gratis tannbehandling, som beboer i alders- og sykehjem, personer med rusavhengighet, personer med psykisk utviklingshemming og andre som har krav på dette.
  • Sikre gode tannhelsetilbud til tortur- og voldsutsatte og pasienter med sterk angst for tannbehandling.
 • 5. Kommune- og regionreform

  Akershus Høyre ønsker fortsatt to folkevalgte nivå i Norge, men anerkjenner at et flertall Stortinget i juni 2014 har besluttet at det skal være tre folkevalgte nivå.

  Akershus Høyre støtter en kommunereform, og mener at større og mer robuste kommuner og regioner kan bidra til å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling i areal- og transportplanleggingen i vår region, samtidig som det er viktig å se helheten i en kommune- og regionreform. Akershus Høyre mener at en slik reform vil bidra til å styrke demokratiet og bidra til å redusere behovet for interkommunalt samarbeid. Kommunestrukturen i Norge har i store trekk vært uforandret siden 1964. Siden den gang har oppgavene økt sterkt, samtidig som bosettingsmønster, kommunikasjonsløsninger og samfunnet for øvrig har vært i kontinuerlig utvikling. Folketallet har også økt de fleste steder. Folketallsveksten har vært spesielt stor i Oslo-regionen. Regjeringen forslår en ny struktur, som innebærer færre kommuner, også i de store byregionene. Kommunene skal få flere oppgaver og mer makt.

  Akershus Høyre vil:

  • Delta aktivt i debatten om ny kommune- og regionstruktur og sørge for en god og inkluderende prosess. På den måten kan vi legge grunnlaget for en god beslutning, når det blir endelig avklart hvilke oppgaver fremtidens kommuner skal ha. Det er lite som tyder på at dagens kommunemønster blir videreført.
  • Bidra aktivt til større og mer robuste kommuner.
  • Delta aktivt i arbeidet om overførsel av oppgaver fra statlig nivå til fylkesnivå og fra fylkesnivå til kommune nivå, samt sammenslåing av fylkeskommuner.
Last ned vårt program her