Regjeringen svekker pasientsikkerheten

Sykepleiere er helt avgjørende for å skape en faglig sterk helsetjeneste. De er der når vi blir født. De følger oss i oppveksten. De møter oss i psykisk helsevern, i rusomsorgen og på sykehus når sykdom eller ulykke rammer. De sikrer oss kompetent hjelp når vi blir gamle og de lindrer ved livets slutt.

Norge står nå overfor et veiskille. I årene fremover vil få en stadig aldrende befolkning med komplekse behov og en økende sykdomsbyrde, samtidig som det fødes stadig færre barn i Norge. Det vil i årene fremover bli færre yrkesaktive per pensjonist. Det vil utfordre helsetjenestene våre.

Støre-regjeringens svar på å møte disse utfordringene er å kompromisse på kvalitet og kompetanse i sykepleierutdanningen. Regjeringen har foreslått å fjerne karakterkravet for å komme inn på sykepleierstudiet og svekke den akademiske delen av studiet.

Det er når pasienten møtes av en faglig sterk sykepleier eller annet helsepersonell at de riktige kliniske valgene tas basert på kunnskap, kompetanse og helhetlig forståelse. Å redusere den teoretiske, akademiske delen av sykepleiernes grunnutdanning vil være alvorlig for pasientsikkerheten, for bærekraften i norsk helsetjeneste og for sykepleiernes profesjon. Å senke kravene til sykepleierstudentene kan få alvorlige konsekvenser. Det fører hele den norske helsetjenesten i fullstendig feil retning.

Kan handle om liv eller død
Sykepleiere skal kunne møte pasienter i komplekse og sårbare situasjoner. Du skal evne å se etter en ting og oppdage noe annet. Du skal kommunisere med leger og pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Og så må en sykepleier kunne regne.

Sykepleiere beregner medisindoser på milligram og mikrogram. Tidligere var det krav om en feilfri medikamentberegningsprøve for å bestå sykepleieutdanningen. Det er det ikke lenger. Enkelte utdanningsinstitusjoner velger nå å teste studentenes kunnskap på andre måter. Det betyr at vi som pasienter ikke lenger er garantert å møte en sykepleier som har bestått en feilfri medikamentberegningsprøve. Det bør være en selvfølge at sykepleiere skal ha karakteren tre i praktisk matematikk for å komme inn på sykepleiestudiet. En regnefeil kan være svært alvorlig, og kan handle om liv eller død.

Støre-regjeringen er i ferd med å bidra til en reell svekkelse av sykepleie som profesjon. Det er svært alvorlig for fremtidens og pasientens helsetjeneste. Det kan ikke Høyre være med på. Høyre vil kjempe mot de endringene, både når det gjelder å fjerne karakterkravene for å komme inn på sykepleiestudiet og svekkelsen av den akademiske delen av studiet.

Våre åtte år i regjering handlet om å løfte sykepleierne. Fordi sykepleiere er helt avgjørende for å skape en faglig sterk helsetjeneste. Derfor vil våre løsninger være å sikre nye utdanningsveier, sikre turnuser de kan stå i over tid, løfte statusen blant annet gjennom spesialistgodkjenning og ved å hegne om og utvikle den særegne og sterke kompetansen sykepleiere har i norsk helsetjeneste.

Når regjeringen velger minste motstands vei i møte med store, komplekse utfordringer i helsetjenesten, blir vi alvorlig bekymret. Høyre tror ikke løsningen for å gjøre sykepleierstudiet og sykepleieryrket attraktivt er å senke kravene. Kompetanse er nøkkelen.