Politikk

Høyre vil være en garantist for at den sammenslåtte kommunen skal bli en suksess. Den nye kommunen har et hav av kvaliteter som vi kan være stolte av. Et næringsliv i verdenstoppen, et kulturliv som er i positiv utvikling, gode utdanningsmuligheter, og en beliggenhet og et særpreg som gjør oss unike. Vi skal gå i spissen og være pådriver for at vi utvikler en innovativ og fremtidsrettet kommune.

Våre hjertesaker

 • Muligheter for fremtidens Ålesund

  Ålesund Høyre vil sørge for at kommunen har et tjeneste- og velferdstilbud som er av høy kvalitet for alle innbyggerne. Vi vil sikre valgfrihet og muligheter slik at alle kan skape det beste for seg og sine nærmeste.

 • Skole, barnehage og oppvekst

  Ålesund Høyre vil legge til rette for livslang læring. Ålesunds barn og unge skal vokse opp i en kunnskapsby med Norges beste barnehager og skoler. De skal møte en skole som gir alle elever muligheten til å realisere sine drømmer og ambisjoner, og en barnehage som gjennom lek og læring skal danne grunnlaget for at barna lykkes i skolen.

 • Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

  ålesund har stor fagkompetanse innenfor mange viktige fagområder, og det er viktig at ressursene brukes på en god måte. Høyre vil sette den enkelte i sentrum og bidra til at man i så stor grad som mulig kan mestre sin egen hverdag og livssituasjon. Høyre vil ta i bruk velferdsteknologi i mye større grad, noe som gjør at flere kan bo lengre i eget hjem. Alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet og pårørende som mulig.

 • Kultur, idrett og friluftsliv

  ålesund har et rikt og mangfoldig kulturliv. Kommunen skal være en aktiv medspiller for kulturen og idretten ved å gi eksisterende aktører det spillerommet de fortjener og legge til rette for etablering av nye tilbud. Gode kultur og fritidsaktiviteter er viktig for at ålesundsregionen skal kunne videreutvikle seg til et enda mer attraktivt sted.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

1. En kommune for fremtiden

Høyre vil være en garantist for at den sammenslåtte kommunen skal bli en suksess. Den nye kommunen har et hav av kvaliteter som vi kan være stolte av. Et næringsliv i verdenstoppen, et kulturliv som er i positiv utvikling, gode utdanningsmuligheter, og en beliggenhet og et særpreg som gjør oss unike. Vi skal gå i spissen og være pådriver for at vi utvikler en innovativ og fremtidsrettet kommune.

Vi vil ha trygge og likeverdige tjenester og tilbud der innbyggerne bor. Vi vil ha et felles arbeids- og boligmarked. Høyre tror på at kultur, idrett og frivillighet vil skape entusiasme og identitet. Høyre vil bygge videre på den posisjonen ålesund kommune har som sentrum for Sunnmøre, regionen og landsdelen.

Høyre vil videreutvikle ålesund som et konkurransedyktig landsdelssenter mellom Bergen og Trondheim basert på ålesundsregionens styrke og et omstillingsdyktig næringsliv. Det er en forpliktelse som spenner utover kommunen. Med tyngdepunkter i Bergen, ålesund og Trondheim vil vi utvikle regionalt samarbeid for hele Nord -Vestlandet. Det vil gi en lokal organisering av statlig myndighet og tjenesteproduksjon som landsdelen trenger.
Høyre vil videreføre og videreutvikle kvalitet og bredde i kommunens tjenestetilbud. Vi vil ha en helhetlig plan og likeverdige tilbud og for alle kommunens deler. Det gir mangfold, trivsel og trygghet for innbyggerne. For å kunne utvikle gode tjenester og service må vi ha en sunn og god økonomi.
Høyre vil drive en ansvarlig økonomisk politikk med langsiktige prioriteringer og systematisk forbedringsarbeid slik at driften til enhver tid er tilpasset de økonomiske rammene. Vi vil søke å inngå forpliktende samarbeid i kommunestyret for å nå et slikt mål. Høyre behandler skattebetalernes penger med respekt, og vi bør unngå å belaste husholdninger og arbeidsplasser med unødige skatteregninger. Høyre vil arbeide for å avvikle eiendomsskatten i ålesund kommune.
Høyre vil ha en eldreomsorg der alle kan bo hjemme så lenge som mulig. Moderne velferdsteknologi kan på mange områder tas i bruk for å oppnå dette. Samtidig skal tilbudet av boliger, bofellesskap og sykehjem gi trygghet.
Høyre skal arbeide for utbygging og modernisering av sykehuset i ålesund. Helseministeren har
slått fast at ålesund skal ha det største og mest differensierte tilbudet i Møre og Romsdal. Sykehuset skal være det mest differensierte mellom Bergen og Trondheim, og tjenestetilbudet til regionens befolkning må være på høyde med det som er normen i andre regioner. Samtidig vil Høyre arbeide for at ålesund Sykehus, som er sentralsykehuset i Møre og Romsdal, oppnår status som universitetssykehus.
Høyre tror på en skole som stiller krav til innsats, og der godt miljø forebygger mobbing. Vi vil ha barnehager med lek, læring og integrering i samarbeid med næringslivet. Vi vil stimulere utvikling av kultur og idrett. Vi ønsker å bedre vedlikeholdet og øke takten i nye skolebygg. Dyktige lærere og motiverte lærere, sammen med god skoleledelse, er de viktigste faktorene for en god skole.
Høyre vil ha et tillitsfullt og tett samarbeid mellom kommunens ansatte og politikerne. Godt samarbeid innad i det politiske miljøet er også svært viktig. ålesund skal være en Ja-kommune som kjennetegnes ved en kultur som er åpen og serviceinnstilt, med engasjerte og modige medarbeidere. Kommunen skal tilpasse seg den enkeltes behov, og gi innbyggerne og næringslivet tjenester med høyt servicenivå. Tillit og trygghet gir rom for å finne gode og smarte løsninger i organisering og utvikling av tjenestetilbudet. Målet er at tjenestene skal tilrettelegges og styres i nært samarbeid med de som «gjør jobben».
Høyre vil utvikle attraktive byrom med næringsliv, handel, service, fritid og kultur. Gjennomføringen av «bypakken» må starte snarest. Planer for sjøfronten langs sørsiden er et viktig bidrag til et levende bysentrum. Byrommet må være tilgjengelig for beboerne, besøkende, studerende, og handlende. Det må legges til rette for god offentlig kommunikasjon, men også tilstrekkelig med parkering for brukerne av ålesund sentrum.
Høyre tror på frivillighet, og vil arbeide for å styrke samarbeid mellom kommune, idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
Høyre tror på aktive lokalsamfunn i hele den nye kommunen, og vil at kommunesentrene styrkes og utvikles, at tjenestetilbudene desentraliseres, slik at det blir naturlig og lettvint å bo der man ønsker å bo.
Høyre vil skape en attraktiv kommune med gode tilbud for barn og unge.

2. En skole med mestring og læring

ålesund Høyre vil legge til rette for livslang læring. ålesunds barn og unge skal vokse opp i en kunnskapsby med Norges beste barnehager og skoler. De skal møte en skole som gir alle elever muligheten til å realisere sine drømmer og ambisjoner, og en barnehage som gjennom lek og læring skal danne grunnlaget for at barna lykkes i skolen. For at skolens visjon skal nås må det bygges en sterk ledelse som forankrer visjon og mål i skolemiljøet.

2.1 Barnehage

Allerede i barnehagen utvikler barna ferdigheter innen språk og sosialt samspill, og grunnlaget for videre læring dannes. Barnehagene i ålesund kommune skal gi barnet trygghet og stimulere til lek og læring. Høyre mener at barnehagene i større grad skal forberede de eldste barna på skolegang for å gjøre overgangen mellom barnehage og skole lettere. De ansatte er barnehagens viktigste ressurser og er svært viktige for barns utvikling. Deres kunnskap er sentral for å sikre god kvalitet i kommunens barnehager. Høyre vil derfor sikre at barnehagene har nødvendig kompetanse, og tilby ansatte etter- og videreutdanning.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • å styrke kvaliteten i barnehagene ved å sørge for at de ansatte har den kompetansen som behøves og at man gir mulighet til etter- og videreutdanning.
 • Gi barna gode rammer i lek og læring for å styrke grunnlaget for at barna lykkes i skolen.
 • Legge til rette for at barnehagedrift og -utbygging også kan gjøres av næringslivet eller ideelle aktører.
 • Forbedre og effektivisere den kommunale barnehagestrukturen slik at midler som i dag går til drift av små enheter i større grad kommer barna til gode.
 • At ålesund kommune må sette krav til HMS i beskrivelsen av tjenestene som skal ytes.
 • Et mer fleksibelt barnehageopptak og at man får barnehageplass i sin skolekrets.
 • At alle de kommunale barnehagene og skolene deltar i veiledning for barn med stort læringspotensial, med sikte på å kunne legge bedre til rette for disse barna i barnehagehverdagen.
2.2 Skole

Kunnskap og utdanning er avgjørende for å sikre et godt og selvstendig liv for enkeltmennesket. Et godt utdanningssystem er en viktig arena for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap, og i tillegg nøkkelen til fremtidig vekst og verdiskapning for hele samfunnet. Høyre ønsker å skape en skole der elevene kan utvikle sine talenter og realisere drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Den viktigste faktoren for at elevene skal lykkes i klasserommet er læreren, og det er derfor viktig at elevene møter et godt læringsmiljø med dyktige og kompetente lærere.

Tidlig innsats og tilrettelagt undervisning er viktig for å opprettholde mestring og motivasjon hos elevene, samt hindre frafall. Derfor vil Høyre sette inn tiltak tidlig i skoleløpet, slik at alle elevene i ålesundsskolen kan nå sitt fulle potensial. Høyre vil satse på digitalisering i skolen gjennom å øke kompetansen hos lærerne og gi skolene ressursene de trenger for å aktivt kunne bruke digitale verktøy i undervisningen. Høyre vil kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om sammenlignbare resultater på skolenivå. Denne kartleggingen skal brukes av skolene og lærerne for å styrke den tilpassede undervisningen vi gir elevene våre. ålesundsskolen har gode resultater, men det er store interne forskjeller. Høyre ønsker at man i større grad tar tak i disse forskjellene og ser potensialet for at skolene kan lære mye av hverandre.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • å tilby barn og unge en kunnskapsbasert skole, med sterk og tydelig ledelse som sikrer et godt og inkluderende læringsmiljø.
 • Fortsette satsingen på kunnskap og prioritere de grunnleggende fagene norsk, matematikk og engelsk.
 • Ha nulltoleranse mot mobbing i skolen og ha et prinsipp om at det er mobber som må bytte skole, ikke den som blir mobbet.
 • Videreføre MOT-prosjektet og utvide det til å gjelde hele den nye kommunen.
 • Gjeninnføre ordningen med anonym retting av heldagsprøver og andre vurderinger av stor betydning for å sikre objektiv og rettferdig vurdering.
 • Gjeninnføre ordningen med friere skolevalg i ungdomsskolen og dermed gi elevene og foreldrene mulighet til å søke seg til en annen ungdomsskole enn de sokner til.
 • Innføre en prøveordning med undervisning i annet fremmedspråk fra 5. klasse.
 • Opprette et eget team av lærere, sykepleierstudenter og helsesykepleiere som skal stå for seksualundervisningen i grunnskolen i samarbeid med NTNU.
 • Legge til rette for et mobilt Newton-rom slik at alle elevene i den nye kommunen får mulighet til å styrke sin realfagskunnskap på en spennende måte, og satse videre på Lego League. Vi ønsker å sikre tilbudet og utvide det slik at flere elever får delta i ordningen.
 • Videreføre ordningen fra ålesund med at elever på 10. trinn kan ta matematikkfag på videregående etter eget ønske, og utvide den til å gjelde flere fag
 • Tilstrebe 1:1 dekning på digitale hjelpeverktøy i grunnskolen slik at alle elever på sikt får egen datamaskin eller nettbrett
 • Styrke lærernes digitale kompetanse for å sikre variasjon og økt læringsutbytte i undervisningen.
 • At ålesundsskolen på sikt skal bli heldigital og ha digitale læremidler.
 • Søke om en prøveordning som gir elever i ungdomsskolen mulighet til å forbedre karakterer gjennom å få ta eksamen på nytt
 • Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen slik at elevene får god informasjon om både yrkesfaglige og studiespesialiserende retninger
 • Legge til rette for lærlingplasser i kommunen gjennom et tett samarbeid mellom kommune, skole og næringsliv
 • At alle kommunale virksomheter som hovedregel skal ha lærlinger
 • Bruke resultater fra nasjonale prøver og eksamen ved de ulike skolene til å kartlegge prestasjonsnivå og ressursbehov
 • øke åpenheten i ålesundskolen gjennom å gjøre alle offentlige resultater tilgjengelig på en egen nettside (etter modell fra minosloskole.no)
 • Innføre undervisningsevaluering i ungdomsskolen.
 • Styrke skolehelsetjenesten og gi tilbud til de skolene som ikke har tilbud i dag
 • Drive et aktivt rekrutteringsarbeid med mål om få flere mannlige ansatte i skolehelsetjenesten.
 • Styrke tidlig innsats ved å ha intensivopplæring i lesing, skriving og regning i starten av skoleløpet
 • Styrke spesialundervisningen tidlig i skoleløpet for å sikre at alle elever har best mulig forutsetninger for å fullføre skoleløpetRedusere bruken av spesialundervisning for elever med atferdsvansker ved å øke antall miljøterapeuter i skolen
 • Utrede muligheten for at elever som henger etter faglig kan få et eget tilbud om undervisning i sommerferienAt alle de kommunale skolene skal sertifiseres som dysleksivennlige skoler
 • Gi elevene rett til nivåvalg i basisfagene norsk, engelsk og matematikk, slik at alle får undervisning som er tilpasset sitt nivå og en reell mulighet til å velge utfordringer på eget nivå.
 • Styrke samarbeidet med frivilligheten for å tilby leksehjelp og andre aktiviteter etter skoletid.
 • Gi alle elever svømmeopplæring ihht til lovverket, gjerne i samarbeid med frivilligheten og vektlegge effektive læringsformer.
 • Ta i bruk Ungt Entreprenørskaps undervisningsprogram for å skape innovasjonslyst og skape et tett samarbeid med næringslivet.
 • At alle ungdomsskolene i kommunen skal tilby Comenius-utveksling hvor elever får mulighet til å tilbringe en uke hos en vertsfamilie i et annet land og selv få være vertsfamilie.
 • Vurdere utveksling mellom skoler og vennskapsklasser på tvers i den nye kommunen.
 • At kommunen skal utarbeide planer for rekruttering av nye lærere og arbeide aktivt for å styrke og utvikle gode lærere gjennom etter- og videreutdanning.
 • Sørge for en god lederstruktur i grunnskolen, for å sikre nok ressurser til pedagogisk ledelse
 • Ha en god dialog med de private skolene i kommunen og legge til rette for at elever som ønsker å gå på en annen skole enn de kommunale har mulighet til det.
 • Sikre at investeringsplanene i skolebygg opprettholdes og bestrebe en fremskynding av disse.
 • Styrke rekruttering av menn til læreryrket.
 • Sikre trygge skoleveier gjennom gang- og sykkelveier.
 • Bli en foregangskommune i arbeidet med å utjevne kjønnsforskjeller i skolen og teste ut og etablere følgeforskning på dette temaet.
 • Vil støtte etablering av realfagsungdomsskole i nye ålesund.
 • At private skoler lettere skal kunne etablere seg i kommunen.
 • At ålesundsskolen skal være fremtidsrettet og utforskende på organisering av undervisning og timeplanlegging.
2.3 Universitetsbyen ålesund

ålesund Høyre ønsker å utvikle ålesund som universitetsby. Vi ønsker at ålesund skal være et attraktivt studiested og en god vertskommune for NTNU og Fagskolen.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • Aktivt samarbeid med NTNU, Fagskolen og næringslivet, og styrke samspillet og kompetansen i kommunen.
 • Bevare fagskolemiljøet og støtte innovasjonslinje på Fagskolen.
 • Inkludere studentorganisasjonene i kommunens arbeid som høringsinstans og samarbeidspartnere.
 • At kommunen skal gå i dialog med studentsamskipnaden for å etablere studentboliger i sentrum.
 • Frita studentsamskipnaden for eiendomsskatt slik at det skal bli attraktivt å bygge studentboliger i ålesund.
 • La studentsamskipnaden benytte seg av kommunens forkjøpsrett dersom kommunen selv ikke bruker den, i tråd med lignende ordning i Trondheim.
 • At fylkeskommunen skal utvide ordningen med ungdomskort til å gjelde studenter og innføre studentrabatt på enkeltbilletter.
 • å gi gratis busskort i ett år til studenter som melder flytting i Folkeregisteret til ålesund kommune.
 • å gi studenter mulighet til å skrive bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med kommunen.
 • Opprette internships for studenter i kommunens enheter.
 • Samarbeide tett med studentsamskipnaden om å styrke studentenes tilbud innen psykisk helse.
 • Tilrettelegge for studentidretten ved å tilby gode kommunale fasiliteter som idrettshaller og lignende.
 • La studentene få bruke det gamle fengselet i sentrum som aktivitetshus når det nye soningssenteret på Digerneset tas i bruk.
 • Utvide skjenketiden til kl. 03.00 for å styrke kulturlivet og stimulere til aktivitet i sentrum.
 • Innføre eksamensgaranti i de kommunale barnehagene, slik at studenter som har barn der er sikret barnepass i eksamenstiden, selv om barnet skulle bli sykt.
 • At ålesund Sykehus blir et universitetssykehus. Dette vil bety at NTNU i ålesund også vil kunne tilby et utdanningsløp for legestudenter i samarbeid med NTNU i Trondheim, og det vil knytte bioingeniørutdanningen opp mot et sterkere forskningsmiljø.

3. Kvalitet og omsorg i alle livets faser

ålesund Høyre vil sette den enkelte i sentrum innenfor alle helse- og omsorgstjenester, og arbeide for en verdig alderdom ved hjelp at et godt omsorgstilbud når behovet inntrer. Brukere og pårørende sin stemme må stå sentralt i videreutvikling av omsorgen. Det er viktig at kommunens helse- og omsorgstjenester bidrar til trygge, gode og stabile forhold gjennom alle livets faser. Høyre vil bidra til at man i så stor grad som mulig kan mestre sin egen hverdag og livssituasjon. Alle har en mental og psykisk helse, og vil i løpet av livet ha ulike behov for hjelp, og det er spesielt viktig å satse på et forebyggende arbeid med psykisk helse blant barn og unge. Velferdsteknologi kan gi oss mange spennende muligheter, bidra til å forenkle helsetjenestene og være et godt verktøy i mange hjem. Det er viktig å se verdiene av å satse på teknologien, og samarbeide med NTNU og innovasjonsmiljøer for å finne morgendagens løsninger.

3.1 En trygg barndom for alle

Barneverntjenestens samfunnsoppdrag er å sikre at «barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvillkår.» (Barnevernlovens formålsparagraf.) Det bør være en målsetting for kommunen å ha god tidlig, innsats overfor barn og familier får å forhindre en negativ utvikling. Videre bør kommunen sikre at de barna som trenger det aller mest og som har rett til tiltak, får et forsvarlig hjelpetilbud

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • å gi barneverntjenestene nok ressurser til å sikre en forsvarlig tjeneste.
 • Sikre at grunnbemanningen er stor nok til at tjenesten har kapasitet til å følge opp lovkravene i barnevernsloven.
 • Sikre at de brukerne som møter barneverntjenesten opplever at kontaktpersonene i tjenesten er erfarne og trygge fagpersoner. Det er derfor viktig at en har fokus på å få ned “tournoveren” i tjenesten og det må legges til rette for kompetanseheving og gode arbeidsforhold.
 • Sikre at Ressursbasen, der en samler alle tiltakene til barneverntjenesten og tiltakene i forhold til tidlig innsats, har tilstrekkelig kapasitet slik at dagens ventelister avskaffes.
 • Rekruttere flere fosterhjem som kan gi en trygg barndom.
 • Utvikle “opplevelseskortet” som gir barn fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta gratis på ulike kultur- og aktivitetstilbud.
 • Videreutvikle ressursbasen som blant annet bistår familier med veiledning og råd fra et tverrfaglig team. Tilby samtaler og gruppetilbud for ungdom og prioritere ressurser til tilsyn med barn i fosterhjem.
 • Bevare viktige funksjoner for innbyggere i regionen gjennom overgrepsmottak og krisesenter for kvinner og menn.
 • Gi jevnlige faglig oppdatering til personell i barnehager og skoler om kjennetegn på seksuelt misbruk og omsorgssvikt gjennom egne kurs og gjennom SMISO (Senteret mot inscest- og seksuelle overgrep).
3.2 Forebyggende arbeid, tiltak og et godt helsetilbud for ungdom
ålesund Høyre vil arbeide for:
 • ågi et godt tilbud til ungdom med psykiske lidelser. Sørge for at lærere som jobber med ungdom har kompetanse til å gjenkjenne og henvise til riktig instans for unge som trenger hjelp.
 • Ta initiativ til et samarbeid med fylkeskommunen om å utvikle ny helsestasjon for ungdom i sentrum, i forbindelse med bygging av ny videregående skole på Sørsida og i Brattvåg.
 • Ha nulltoleranse for narkotika og sørge for at det jobbes forebyggende mot rusmisbruk gjennom alle tjenester som retter seg mot barn og unge. Sørge for et tilgjengelig lavterskeltilbud til rusmisbrukere som gir trygghet og hjelp.
 • Tilby hurtigtest for HIV på helsestasjon for ungdom og gjennom skolehelsetjenesten.
 • At private og ideelle organisasjoner skal få muligheten til å bygge ut og utvikle et godt og differensiert lavterskeltilbud for blant annet rusavhengige, psykisk syke, demenssyke og utviklingshemmede.
 • Fortsette satsingen på en regional legevakt fylt med kompetanse og trygghet for regionens innbyggere.
 • Skape et godt tilbud om ettervern med botrening og samarbeid med frivillige organisasjoner om aktivitetstilbud.
 • Etablere «Raskt tilbake» program for unge uføre.
3.3 En verdig rusomsorg og tilbud for psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Mange opplever å ha psykiske helseproblemer i løpet av livet, på tvers av aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. For Høyre er det viktig å sørge for at psykisk helse er et tema som får oppmerksomhet.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • å gjennomføre et pilotprosjekt med fritt brukervalg innen rus og psykiatrisk hjemmetjeneste der leverandørene må stille med spesialisert personell.
 • Ha et tilbud rettet inn mot eldre rusavhengige som trenger en sosial og trygg bosituasjon.
 • Vurdere behovet for sprøyterom eller andre trygge alternativer for tunge rusavhengige.
 • Videreføre satsingen på pårørende-prosjekt og se hvor viktige ressurser pårørende er i samarbeid med kommunen og spesialisthelsetjenesten.
 • Gjøre det lettere for private og ideelle aktører å etablere rusbehandling og tilby gode tjenester innen ruspsykiatri i kommunen.
3.4 En varm eldreomsorg med kvalitet og valgfrihet
ålesund Høyre vil arbeide for:
 • At differensiert omsorgstilbud, som innebærer en satsing på bokollektiv og tilrettelagte boliger for eldre.
 • Et samarbeid med andre aktører for å bygge ut tilrettelagte boliger for både eldre, psykisk utviklingshemmede og andre.
 • En god demensomsorg, og for å skape demensvennlig samfunn med dagtilbud og avlastning.
 • å sikre valgfrihet og fritt brukervalg innen hjemmetjenesten.
 • å sikre smertelindring til pasienter gjennom tilbud om palliativ behandling ved uhelbredelig sykdom og ved livets slutt.
 • At alle som får langtidsplass på sykehjem, skal få tilbud om å bo på enerom.
 • Tilby samboere eller ektepar som begge har fått tildelt sykehjemsplass, mulighet til å fortsette å bo sammen.
 • Servere middag til “middagstid” og jobbe målrettet med ernæring for eldre på sykehjem.
 • Samarbeide med frivillige aktører for å forebygge ensomhet og gi et tilbud som gir mulighet for fysisk aktivitet.
 • Gi eldre mulighet til å velge hvor de ønsker omsorgstilbud, så langt det lar seg gjøre ut i fra kapasitet, slik at man kan holde kontakt med lokalmiljø og familie.
 • Rekruttering innen helsefag gjennom å prioritere lærlinger ved alle avdelinger i kommunens helsetilbud.
 • Utvikle tomten til Borgundveien 199 – gamle ålesund sjukeheim – til et “seniorsamfunn” med muligheter for å f. eks kjøpe bolig, ha bokollektiv, sykehjemsplasser og samlokalisere flere tjenester innenfor helse- og omsorg. Høyre ønsker å samarbeide med velferdsentreprenører og andre aktører for å realisere ideen og skape et nytt tilbud.
 • Ha en ambisiøs satsning på velferdsteknologi i tett samarbeid med NTNU.
 • Gi eldre mulighet til å bestemme over eget liv og hverdag i eldreomsorgen.

4. Inkludering, deltagelse og universell utforming

Høyre vil at alle mennesker skal ha mulighet til en meningsfull, aktiv og trygg hverdag. Det å mestre eget liv selv om man har en funksjonsnedsettelse, er en viktig verdi og Høyre skal føre en politikk som muliggjør dette. Hovedprinsippet er at alle barn skal få bo og vokse opp hjemme. Det er familien som har hovedansvaret for funksjonshemmede barn og unges omsorg, men det offentlige må stille med nødvendige hjelpetiltak. Deltagelse i fritids- og andre organiserte aktiviteter er viktige tiltak for sosial integrering. Kommunen har et viktig ansvar for å legge til rette slik at det er enklest mulig å ferdes i det offentlige rom for alle. Meningsfull deltakelse i arbeid og egen inntekt styrker selvfølelsen og verdigheten både for funksjonsfriske og mennesker med funksjonsnedsettelser. Høyre vil at alle skal ha mulighet til å komme i arbeid og aktivitet.
ålesund Høyre vil arbeide for:
 • å gi mennesker mulighet til å bestemme mer i eget liv gjennom brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og valgfrihet mellom kommunens tilbud eller ideelle evt. private aktører.
 • Ha flere og mer differensierte boliger og avlastningsplasser.
 • Være positiv til pårørende og andre aktører enn kommunen, som ønsker å bygge egne omsorgsboliger og dagsentere, spesielt for unge brukere.
 • Alternative turnusordninger med lengre vakter og lengre friperioder, som gir en mer stabil opplevelse for brukere og en større fleksibilitet for de ansatte.
 • å belønne aktivitetstilbud som inkluderer barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.
 • Involvere brukergrupper i all planlegging av nye bygg for å sikre universell utforming.
 • Gjennomgå alle kommunale bygg for å se hvordan vi kan gjøre gamle bygninger universelt utformet.
4. 1 Integrering

En god integreringsprosess og et velfungerende samfunn forutsetter en felles forståelse for norsk samfunn og kultur. Det er en selvfølge at det stilles krav til norskkunnskap og forståelse for det norske samfunnet for de som oppholder seg i Norge over tid. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i integrasjonsarbeidet, og Høyre vil legge til rette for at disse har gode rammevilkår for sin virksomhet.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • å forbedre introduksjonsprogrammet med tydelige forventninger til gode resultater og mer arbeidsrettede tiltak.
 • Innføre empowerment-kurs for kvinner som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet.
 • Kombinere språkopplæring med arbeidspraksis.
 • Vurdere behov for videre introduksjonsprogram allerede etter ett år, for å sikre høyere intensitet og raskere overgang til arbeid eller utdanning.
 • Differensiere introduksjonsordningen slik at de som har forutsetninger for det, kan velge en hurtigere vei
 • Innføre økonomiske insentiver for aktører som kan gi innvandrere tilbud som bidrar til opplæring og raskere overgang til arbeid eller utdanning.
 • åpne for at deler av introduksjonsprogrammet gjøres om til ordinært arbeid eller utdanning.
 • å gjennomføre forsøk der private eller ideelle organisasjoner kan tilby hele eller deler av introduksjonsprogrammet.
 • God veiledning til innvandrere som ønsker å starte egen bedrift og skape arbeidsplasser.
 • Lokalt holdningsarbeid, gjerne etter mønster fra OXLO – Oslo Extra Large.
 • Etablere veiledningskurs for religiøse ledere om demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • For å fremme inkludering av barn fra lavinntektsfamilier vil vi legge til rette for at det skal være minst en gratis fritidsaktivitet i lokalmiljøene. Dette vil vi løse gjennom samarbeide med frivillige lag og organisasjoner.
 • Integrere språkopplæring med arbeidspraksis og åpne for at deler av introduksjonsprogrammet kan gjøres om til ordinært arbeid eller utdanning.

5. En fremtidsrettet kommune i en samlet og skapende region

ålesund skal være fremoverlent og ambisiøs på vegne av hele Sunnmøre. Vår region skal være et attraktivt sted å investere, arbeide og oppleve. ålesund sine innbyggere skal møte en effektiv, moderne og imøtekommende kommune. Det skal være enkelt å drive virksomhet, og kommunen skal bidra til samarbeid mellom regionale aktører for å utvikle nye tiltak knyttet til entreprenørskap, innovasjon og regional markedsføring.

Sunnmøre har et næringsliv i verdensklasse, men regionen er i en hard kamp om fremtidens arbeidskraft. For å legge forholdene til rette for at næringslivet på Sunnmøre kan vinne denne kampen, må vi satse på å samle regionen i større kommuner, bygge ut viktig infrastruktur og gi næringslivet friheten og rammebetingelsene de trenger.

ålesund har lenge vært en kommune i vekst og Høyre ønsker enda flere innbyggere velkommen. For å kunne tilby urbane bykvaliteter og skaffe nok arbeidskraft til regionen, må vi legge til rette for en effektiv boligutbygging som gir et differensiert botilbud i ålesund. ålesund Høyre vil skape nye muligheter for kultur og næringsvirksomhet i byen. ålesund Høyre vil satse på Smart City-løsninger og implementere gode løsninger gjennom FN-programmet.

Høyre vil ha trygge lokalsamfunn med gode velferdstilbud for innbyggerne, og et sterkt lokaldemokrati.

5.1 Lokal verdiskaping

Det viktigste målet for Høyre er et bærekraftig velferdssamfunn. For å skape dette må vi legge til rette for mer verdiskaping i hele landet. Høyre ønsker et samfunn som bygges nedenfra, hvor beslutninger tas nærmest den det gjelder. Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet og lokalsamfunnene. Vi tror på Norge fordi landet vårt har store muligheter som vi kan utnytte sammen. Politikken må bygges på prinsippene om frihet for enkeltmennesket, privat eiendomsrett og maktspredning. For at det skal skapes verdier i hele landet må bedriftene få gode og forutsigbare rammevilkår.

5.1.1 Næring
ålesund Høyre vil arbeide for:
 • At kommunen skal bli en «ja-kommune» for utvikling av næringsliv forankret i gode og oppdaterte arealplaner.
 • Stimulere våre næringsklynger og den innovasjonen som skjer innenfor disse klyngene.
 • Bruke offentlige innkjøp strategisk for å skape markeder for nystartede bedrifter og bidra til innovasjon
 • Utvikle en kompetent næringsavdeling i kommunen som jobber aktivt for å fremme nyskaping i næringslivet og markedsføre ålesundsregionen som etableringsarena for nasjonale og internasjonale bedrifter. Kommunen skal oppleves som støttespiller og utvikler – ikke en bremsekloss.
 • Bygge videre på gode eksempler og erfaringer fra Haram kommune når det gjelder samarbeid mellom kommune og næringsliv. Dette innebærer et forpliktende samarbeid mellom kommunen og næringslivet, slik som ved Haram Næring- og innovasjonsforum (NHI) og Haramsmodellen. Kommunen bør aktivt ta i bruk Næringsforeningene i den nye kommunen som høringsinstans og samarbeidspartner i næringspolitiske spørsmål.
 • Fornye eierskapstrategien til ålesund kommune.
 • Støtte sosiale entreprenører som vil bidra til å skape arbeidsplasser for grupper som har vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet.
 • Aktivt benytte næringslivet for å øke kvalitet og mangfold i kommunale tjenester.
 • Målrette introduksjonsprogrammet i samarbeid med privat næringsliv og NAV for å få flyktninger raskt ut i inntektsgivende arbeid (f.eks. inkluderingspakken.no).
 • Beholde «ålesund Byvåpen» som kommunens symbol for den nye kommunen. Våpenet har element som alle kommunene kan identifisere seg med, og stor internasjonal verdi innen eksport og en lang historie. Det vil være svært kostbart å bytte våpen med tanke på alle bygg som merkes på nytt, alt grafisk materiell o.l.
 • Ha tett samarbeid med institusjonene på Campus ålesund, og legge rammevilkårene til rette slik at de kan utvikle sitt forretningsgrunnlag til beste for regionen.
 • Arbeide for tett kobling mellom NTNU, ålesund Sykehus og Næringsklyngene for åstyrke forskning og utvikling i disse institusjonene.
 • Sørge for at aktører innenfor både handel og kultur får spillerom til å utvikle seg. Det er de som driver butikken og skaper kulturen som best vet hvilke tilbud innbyggerne trenger.
 • å etablere «World Ocean Headquarter» på NMK i ålesund.
5.1.2 Reiseliv

Reiseliv er det tredje største næringa i verden, og i stadig vekst. Reiselivet kan være en grønn og bærekraftig næring, som gir nye arbeidsplasser i hele regionen. Turisten kjenner ingen kommunegrenser, og er gjerne på jakt etter unike natur- og matopplevelser. Det er viktig at ålesund kommune lager en strategi for utvikling av cruiseturismen, men også en langsiktig plan for videreutvikling av reiseliv i hele kommunen.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • At Fjellstua blir anerkjent som et nasjonalt ikon gjennom nasjonale turistveger og støtte initiativ om utbygging på Fjellstua.
 • At det blir realisert heis, gondolbanene eller lignende til Fjellstua.
 • Lage en plan for turisme på Nordøyane etter ferdigstilling av Nordøyvegen.
 • Lage en plan for utvikling av reiselivsnæringa, både på land og på vann, i tett samarbeid med reiselivsnæringa.
 • Arbeide for at ålesund kommune legger til rette for turist- og reiselivsnæringen.

5.1.3 Landbruk

Nye ålesund blir en av de største landbrukskommunene i Møre og Romsdal, og må ha en tydelig plan på hvordan vi ønsker å utvikle landbruket og rekruttere for fremtiden. Landbruket sysselsetter ikke bare gårdbrukere, men gir mange arbeidsplasser i foredling og ulike service- og leverandørbedrifter.

Den største utfordringa i landbruket er å få flere unge til å satse på næringa og rekruttere flere til å velge denne yrkesveien. En av de viktigste tiltakene som kommunen kan gjøre, er å ha ei faglig sterk landbruksforvaltning, som ikke bare kontrollerer tilskuddssøknader, men som også kan bidra med å hjelpe, gi råd og støtte til landbruket i hele kommunen.

I flere deler av den nye kommunen er dyrket og dyrkbar jord en sterkt begrensende faktor for utvikling av næringa. Her må man finne løsninger som balanserer hensyn og skaper rom for jord som kan brukes til matproduksjon.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • Rekruttering og gjøre det attraktivt for ungdom å satse på landbruk.
 • At landbrukskontoret har god fagkompetanse og vil være en ressurs for næringen og forvaltningen av ressursene.
 • Dyrket mark er en begrenset ressurs, særlig i noen områder av kommunen. Nedbygging av dyrket mark må begrenses og driveplikta må håndheves slik at den jorda som er tilgjengelig blir brukt til matproduksjon.
 • Foredling av landbruksprodukt lokalt, som tar vare på viktige arbeidsplasser på meieriet i ålesund.
 • Foredling og salg av lokalmat.
 • Klimavennlig produksjon gjennom effektiv drift og samarbeid.
 • Gode ordninger med f. eks veterinær og andre som yter nødvendige tjenester til landbruket.
 • Enkel og effektiv håndtering av dyr som påfører landbruket skade, som f. eks grågås og hjort.
 • Prioritere lokalt produserte varer når kommunen gjør innkjøp.

5.2 Lokal verdiskaping

Høyre vil ha levende og attraktive lokalsamfunn. Det er grunnlaget for at næringslivet kan blomstre og skape arbeidsplasser i hele landet. Sterke regioner og sterke lokalsamfunn er en forutsetning for desentraliserte bo- og arbeidsmarkeder.

ålesund Høyre vil arbeide for:
Bedre samspillet mellom kommunene og næringslivet slik at bedriftenes behov i større grad blir ivaretatt i kommunenes plan- og reguleringsarbeid og ha årlige dialogmøter mellom bystyret og lokalt næringsliv for å fremme økt verdiskaping.
At kommunens arealplanlegging tar hensyn til behov for bolig- og næringsarealer i nærhet til offentlig transport.
Være i forkant med tilrettelegging og regulering av næringsareal.
5.2.1 ålesund Kommune som tilbyder av offentlige tjenester

Kommunene skal sørge for et bredt spekter av tjenester som er viktig for mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Høyre vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor som setter enkeltmennesket i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov. Høyre ønsker sterke kommuner som ivaretar sine roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demografisk arena på en god måte for sine innbyggere. For Høyre er det grunnleggende at samfunnet bygges nedenfra og opp.

Vi lever i et samfunn der spesialisert fagkompetanse vil være viktig for å løse framtidens utfordringer både med tanke på klima- og miljø og antall personer utenfor arbeidsdyktig alder. Spesialisering krever store og gode fagmiljøer både i kommunen, regionen og i det private næringsliv.

ålesund Høyre vil arbeide for:

Et «pakkeforløp» innenfor «Plan og Bygg», slik at innbyggerne forholder seg til en saksbehandler som loser kunden gjennom hele prosessen på en enkel og helhetlig måte og innenfor minimums tidsfrister.
At tjenestene skal være tilgjengelige i de ulike delene av kommunen.
Gi de ansatte valgfrihet til å bruke det skriftspråk de selv ønsker å bruke, gjennom nøytral målform, hvor nynorsk og bokmål sidestilles. Skolene velger selv sin målform som tidligere.
Skal ha som hovedregel at all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen skal skje digitalt.
At saksbehandling som ikke krever betydelig skjønnsutøvelse skal automatiseres i størst mulig grad.
Utvikle servicekontoret, slik at det har kompetanse og kapasitet til å besvare henvendelser fullverdig, og vurdere mulighet for åpningstid utenfor “kontortid”.
Basere offentlig innhenting av informasjon på «bare én gang»-prinsippet.
Etablere en egen «Minside» hvor innbyggeren kan se status på sine saker og henvendelse, og ha tilgang til all korrespondanse mellom seg og kommunen.
Gjennom innkjøp av IKT-systemer bidra til konkurranse, mangfold og utvikling av privat næringsliv, fremfor å utvikle egne kommunale IKT-systemer eller tjenester.
Innføre flere helelektroniske tjenester hvor innbyggerne får løst sin henvendelse der og da.
Redusere aktiviteter som svekker konkurransen og øker sysselsettingen i det offentlige, og slippe til flere små og mellomstore aktører som kan levere gode/bedre løsninger.
Legge til rette for å styrke den digitale kompetansen til ansatte i offentlig sektor.
Vurdere nye digitale løsninger som kan styrke innbyggernes medvirkningsmulighet
Gjennomføre en mulighetsstudie som tar sikte på å peke ut kommunens satsningsområder frem mot 2030.

5.2.2 Utvikling bysentrum og alle kommunesenter
ålesund Høyre vil utvikle attraktive byrom i ålesund sentrum med et blomstrende næringsliv, med handel, service, kultur og fritidsaktiviteter. Høyre ser verdien av et mangfold av butikker, serveringssteder, kultur, festivaler og ulike tilbud og vil spille på lag med næringslivet.
Jugendbyen er verdenskjent med sin unike arkitektur og sine historiske særpreg, som må bevares i takt med utvikling og nytenkning i byen.

ålesund Høyre er opptatt av å få bort gjennomgangstrafikk fra sentrum for å skape et bedre bomiljø, gjennom realisering av Brosundtunnelen. Samtidig er det viktig å skape ny utvikling gjennom revitalisering på sørsiden av sentrum. Dette vil skape flere tilbud, nye boliger og ny aktivitet rundt Brosundet. Byrommene må gjøres tilgjengelig med lekeplasser, møteplasser og universell utforming. Vi har også tro på at tilgjengelig kollektivtransport vil være viktig for å skape en urban, grønn og smart by. Samtidig ønsker vi å tilpasse gateparkering til næringens behov og jobbe for flere langtidsplasser for leie i ålesund sentrum, slik at det blir mer attraktivt for flere å bo i byen og etablere flere arbeidsplasser. Utvikling av bysentrum er en viktig del av å utvikle hele kommunen, fordi en attraktiv og urban by, også tiltrekker seg flere unge som ønsker å bosette seg i vår nye kommune.

En aktiv bypolitikk, er viktig for å utvikle hele kommunen. Vi ønsker en god utvikling av bydelssentrene, med handel, mangfold og attraktive nærmiljø. ålesund Høyre vil skape gode møteplasser i alle bydelssentrene; Skodje, Steinshamn, Sjøholt og Brattvåg. I tillegg er det viktig å utvikle området på Digerneset som kan ha en helt annen næringsutvikling med plasskrevende handel og andre nye næringsområder. Studentboliger bør lokaliseres i sentrum.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • å inngå et forpliktende samarbeid med Riksantikvaren og andre vernemyndigheter for å gjøre det lettere å bo og drive næring i Jugendbebyggelsen. Et eget team med jugend-kompetanse i teknisk avdeling må vurderes.
 • At Jugendstilsenteret, som et nasjonalt kompetansesenter for jugendstil, får en formell status som høringsinstans i saker som gjelder eller berører jugendstilbebyggelsen i ålesund
 • Utrede mulighet for å etablere en “Bybåt” med rute mellom sentrum, Slinningen og Skarbøvika i Aspevågen, med mulig forlengelse til Bogneset, Campus og Sunnmøre museum.
 • Innføre reklamefinansiert bysykkelordning.
 • Sørsideplanen må revideres i samarbeid med eiendomsbransjen og cruise-næringen. Planene må forankres økonomisk slik vi kan ta steget fra flotte tegninger til faktisk byutvikling.
 • Sette av midler for å ruste opp Korsatunnelen til et attraktivt byrom som kan brukes året rundt.
5.3 Kommunen som arbeidsgiver
Nye ålesund kommune vil få ca 6000 ansatte som skal løse viktige samfunnsoppgaver og gi tjenester til innbyggerne gjennom alle livsfaser hver eneste dag. Det er viktig for kommunen å kunne rekruttere arbeidskraft og skape et spennende og godt arbeidsmiljø. Det er viktig å gi rom for personlig utvikling og få frem de beste ressursene i hver enkelt ansatt for å løse oppgavene på best mulig måte.
ålesund Høyre vil arbeide for:
 • Videreutvikle arbeidsplassene i kommunen gjennom å prioritere kunnskap og konkurransekraft i offentlige tjenester.
 • å etablere en tydelig verdibasert ledelse på alle nivåer i kommunen.
 • å skape en utviklingsorientert kultur hvor de ansatte er stolt av sin arbeidsgiver.
 • å ha et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
 • Etablering av et godt lederutviklingsprogram for ålesund kommune, hvor det stilles tydelige krav lederkompetanse.
 • En plan for kompetanseutvikling av kommunens ansatte og kartlegge hvordan kompetansepolitikken virker i offentlig sektor.
 • At personer med funksjonsnedsettelser, sykemeldte og andre som står utenfor arbeidsmarkedet inkluderes og er prioritert i kommunale planer med tydelige resultatmål.
 • En aktiv holdning mot diskriminering og nulltoleranse for mobbing og trakassering.
 • å tilby jobbtrening i kommunens virksomheter i samarbeid med NAV og bruke arbeidstiltaksbedriftene som eksisterer i kommunen på en aktiv måte.
 • Gode og fungerende varslingsrutiner som tas på alvor.
 • At LHBTIQ-perspektivet er innarbeidet i rutiner for varsling og en integrert del av HR- systemet.
 • En god arbeidsgiverpolitikk som skaper grobunn for personlig utvikling blant alle ansatte.

6. Trygg styring

Høyre behandler skattebetalernes penger med respekt, og vi bør unngå å belaste husholdninger og arbeidsplasser med unødige skatteregninger. Høyre vil arbeide for å avvikle eiendomsskatten i ålesund kommune.

Høyre ønsker en effektiv og åpen offentlig sektor, slik at innsatsen kan nå frem til den som trenger den mest. En stor del av velferdsstatens tjenester produseres og ytes av kommunene, som opplever økte forventninger og krav til kvalitet. Kommunene vil stå overfor de samme prøvelsene som staten med stigende utgifter og avtagende inntekter. Den kommunale gjelden må holdes under kontroll så ikke inntekter som skulle ha gått til velferdstjenester går til å betale renter og avdrag.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • En nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og gjeld.
 • At kommunens beskatning av husholdninger og arbeidsplasser, som kommunale avgifter, er på et lavt og forutsigbart nivå.
 • En gradvis nedtrapping og avvikling av eiendomsskatten.
 • Innovative offentlige anskaffelser for å velge de smarte løsningene for kommunen og styrke konkurranseevnen for lokalt næringsliv.
 • Effektiv drift slik at mer ressurser kan brukes til å styrke kvaliteten på tjenestene.
 • Gjennomgå interne regler og rutiner i samarbeid med kommunens ansatte for å fange unødvendige «tidstyver».

7. Idrett, fritid, kultur og natur

Et rikt mangfold av kulturelle aktiviteter er viktig for menneskenes identitet, tilhørighet, trivsel og utfoldelsesmulighet. Et rikt tilbud er således et samfunnsgode. Barn og unge læres fra tidlig alder opp til å delta selv og til å skape noe til glede for seg selv og andre. Kulturelle aktiviteter utføres daglig av private foreninger, klubber og lag og ikke minst ildsjeler. Samtidig så har vi i vår region et sett av institusjonelle aktører som driver sin virksomhet på kommersiell basis, men som likevel er avhengig av kommunal, fylkeskommunal og statlige tilskudd. Høyre ønsker slike aktører velkommen.Kulturaktivitetene er viktige identitetsmarkører, samtidig som det øker trivsel og attraktivitet i regionen.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • å være kulturhovedstaden på Nordvestlandet og satse og støtte opp om etablerte og nye festivaler.
 • å gi kulturnæringen forutsigbare rammevilkår for drift og utvikling.
 • å bygge ishall i ålesund i samarbeid med private aktører som kan være med på å realisere prosjektet. Det er på høy tid at ålesundregionen får ishall, med de unike mulighetene dette vil gi for folkehelse og isrelatert idrett.
 • å lage tilgjengelige turmuligheter for hele kommunen. Det vil være et enestående folkehelseprosjekt for regionen, og i tillegg vil det gi enorme muligheter for ski og skiskyting i tillegg til muligheter for asfaltløype for rullestol, pigging, rulleski og terrengsykkeltraseer.
 • Jobbe for bilvei opp til turmulighetene på Emblemsfjellet og oppgradere parkeringen på Fylling.
 • Regionen bør styrke det profesjonelle kunst og kulturlivet ved å legge til rette for tiltak som stipend, midler til prosjektstøtte og gjestekunstnerordning i fylkets største by. Det profesjonelle kulturlivet er viktig ingrediens med nødvendige urbane kvaliteter og attraktivitet.
 • Prioritere bygging og ferdigstilling av nytt bygg for ålesund kulturskole, samlokalisert med ålesund videregående skole og Teatret Vårt på sørsiden.
 • Prioritere The North West, sette byutvikling på agendaen og bruke alle delene av kommunen gjennom arrangementet.
 • Arbeide for at ålesund kommune, i samarbeid med Molde og Kristiansund blir Europeisk kulturhovedstad i 2028.
 • Være med å utvikle sentrums urbane kvaliteter. Her er kunst i offentlige rom en viktig ingrediens. Vi må diskutere finansiering av spennende kunst som kan løfte byrommene og utfordre og glede både befolkning og besøkende.
 • Styrke Fargespill som viktig integrerings- og toleransetiltak.
 • Løfte Fjord Cadenza som en kulturfestival for hele den nye kommunen. Bidra til at festivalen styrker profileringen av ålesund som kulturby og samtidig fokusere på en bærekraftig turistnæring.
 • Vil jobbe for at Atlanterhavsparken blir et vitensenter for maritim kunnskap solid forankret i den marine klynge og et formidlingssenter av informasjon om havet og havrommet. Atlanterhavsparken må oppnå status som en nasjonal institusjon og bli vårt «nasjonal akvarium».
 • At den frivillige kulturen tilbys gode rammevilkår i den bydelen den oppstår og utøves. Kommunale lokaler må stilles til rådighet der det er mulig og man skal jobbe for å beholde rammevilkåra og ta i bruk det beste fra hver kommune i drift av kulturhus og drive et godt kulturtilbud. Kulturaktiviteter skaper gode lokalsamfunn, høyner trivselen og utgjør verdifulle møteplasser for innbyggerne og tilflyttere. Levende kulturtilbud er viktig i integreringen og til å forstå hvordan det norske samfunnet fungerer.
 • At idrettshall i Osane skal bygges innen 4-års perioden.
 • Jobbe for et nytt konferanse/konserthus med plass til over tusen deltakere. Dette vil styrke byen som konferanse/kongressby i tillegg vil den kunne øke tilbudet på kulturfronten.

8. Frivillighet

Frivillighet, kultur og fritid skaper mening i hverdagen og er limet i et samfunn. Vi må ha møteplasser for menneskene og meningsfulle aktiviteter. å delta i aktiviteter har samtidig store gevinster for folkehelsa, fysisk så vel som psykisk. Frivillige organisasjoner kan bidra på mange områder for å avhjelpe utfordringer som kommunen møter hver dag, men det må skje på frivillighetens premisser.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • At kommunen skal være åpent og tilgjengelig for frivillige organisasjoner.
 • Basere offentlig innhenting av informasjon på «bare-én-gang»-prinsippet for frivillige organisasjoner.
 • Gjøre kommunale lokaler tilgjengelig for frivilligheten når kommunen ikke bruker de selv.
 • Etablere en portal for utlån av lokaler i kommunen for frivillige organisasjoner.
 • Sikre at NAV og helsetjenesten informerer om frivillig tilbud til personer som har behov for å inkluderes i sosiale aktiviteter.
 • Legge til rette for at flyktninger og innvandrere får møte bredden av frivilligheten for å finne aktiviteter som passer deres interesser.
 • Samordne kommunens samarbeid med frivilligheten gjennom en egen plan.
 • Være positiv til spleiselag om utbyggingsprosjekt mellom kommunen og frivillige organisasjoner.
 • Se på mulighet for samarbeid med idrettslag om drift av idrettsanlegg.

9. Miljøvennlig transport, samferdsel og bedre veier

Energibehovet i Norge i dag dekkes i stor grad av ren elektrisitet. Skal Norge imøtekomme kravene til CO2 reduksjoner så har Norge kun to muligheter til reduksjoner, det er elektrifisering av oljeplattformene samt elektrifisering eller omlegging til miljøvennlig drivstoff innenfor transportsektoren.

God kommunikasjon og infrastruktur er avgjørende for å binde den nye kommunen sammen til en attraktiv region. At kommunens fysiske infrastruktur med veier, havner, ferger og gang- og sykkelstier er i god stand er viktig for både næringsliv, byen og de lokale bomiljøene. Når byen vokser, må også infrastrukturen tilpasses dette. I tillegg må infrastrukturen tilpasses og legges til rette for en endret reisemiddelfordeling med større vekt på miljøvennlige transportformer

Samtidig må våre kommunikasjonsårer bygges ut, slik at vi styrker bosetning og lokal industri, og på den måten binder sammen arbeidsmarkedene på en praktisk og rasjonell måte.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • å videreutvikle transportmidler på land og til sjøs med tanke på miljøvennlige driftsformer. Gi støtte til teknologi som reduserer forurensende utslipp. Eksempelvis elektrisitet, gass, hydrogen eller andre miljøvennlige energikilder.
 • Koordinert kollektivtransport, herunder effektive hurtigbåtforbindelser.
 • Et godt vedlikehold av kommunale veier.
 • å etablere en «senferge» til Sandøya og Ona (rute 32) alle ukedager.
 • Et «rullende fortau» mellom Moa, NMK og sentrum. Bussforbindelsen må være så hyppig at det er lett å bruke sentrum uten å tenke på rutetider. Kollektivtrafikk, etter hvert med autonome kjøretøy må sikre rask og rimelig tilkomst til sentrum. Raskest mulig må man starte utprøving av Intelligente transportsystemer (ITS) slik at kollektivløsningen blir tilpasset brukerne med høyere kvalitet til lavere kostnad (jfr Saudaprosjektet).
 • å opprettholde hurtigbåtforbindelsen mellom Storekalvøy/Hamnsund/ålesund inntil Hamnsundsambandet er etablert.
 • Fortsette boligbyggingen rundt kollektivknutepunktene og kollektivaksen.
 • Utvide knutepunktstrategien i eksisterende ålesund kommune til hele den nye kommunen, og i tillegg komme inn under statens byvekstavtaler.
 • Utvikle nye moderne transportløsninger gjennom Smart-by satsingen.
ålesund Høyre vil aktivt medvirke til at følgende konkrete samferdselsprosjekt blir realisert:
 • Hamnsundsambandet som en naturlig forlengelse av Nordøyvegen
 • Bypakken med Brosundtunnelen (enstemmig vedtatt i ålesund bystyre).
 • Brosundtunnelen er viktig, og vil gjøre bydelene Hessa, Aspøya og Skutvika mer attraktive, og fjerne unødig gjennomgangstrafikk i sentrum
 • Borgundfjordtunnelen
 • Børdalslinja (ørskog – Viset)
 • Storfjordsambandet
 • Hareid Fastlandssamband
 • Full utbygging av strekningen ålesund – Molde som en del av E-39, herunder vurdering av alternativ fjordkrysning og flytebro framfor tunnel, samt prioritering av Eksportvegen helt til fylkesgrense Oppland. Prioritert byggestart for strekningen må bli Breivika – Vestnes, ikke Vik-Julbøen.
 • Starte utredning av en bruforbindelse fra Olsvika til årset på Ellingsøya.
 • Forlengelse av rullebanen på Vigra, samt videreutvikle ålesund lufthavn med et godt rutetilbud, og omkringliggende fasiliteter tilpasset fremtidens fly og tilbringertjeneste. Fylkets største og eneste nasjonale flyplass må fungere godt for et næringsliv med bedrifter i verdenstoppen.
 • Utvide og forbedre passasjerbåtruter til/fra ålesund sentrum til/fra øyene rundt ålesund inklusive Sula. Autonome elektriske båtruter vil senke kostnadene, og ålesund bør lede en slik utvikling. Mer persontrafikk betyr større kundegrunnlag for handel og service, i tillegg til utvidet tilbud og service for publikum.

10. Beredskap og sikkerhet

ålesund Høyre vil arbeide for at ålesund fortsatt skal være et knutepunkt for krisehåndtering og beredskap hvor alle akuttetatene; AMK, 110-sentral og operasjonssentral inngår som en viktig helhet. Samarbeidet og den totale beredskapen har fungert godt og Høyre vil videreføre og utvikle beredskapen basert på disse erfaringene.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • å bevare og videreutvikle redningsdykkertjenesten.
 • å legge utdanning til den nasjonale brannskolen til ålesund.
 • å utarbeide veteranplan og bruke veteraner som ressurser i samfunnet, og samarbeide om markeringen av 8. mai-arrangement.
 • å bygge ut bredbånd i hele kommunen.
 • å sikre god beredskap med kjapp responstid i hele kommunen.

11. Klima og miljø

Klimautfordringene er globale, men de må løses lokalt, også i ålesund. Klimautfordringene handler ikke bare om å redusere forbruket, men om å endre forbruksmønsteret. Kommuner spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, og vi må ta vårt ansvar for å nå målene om å redusere klimautslippene. ålesund Høyre vil være en aktiv pådriver for at kommunen skal redusere utslipp fra egen drift. Vi vil legge til rette for lavere utslipp som planmyndighet og byutvikler, bruke kommunens innkjøpsmakt til å skape et marked for utslippsfrie løsninger og ta en aktiv rolle som forbilde overfor egne innbyggere, næringsliv, andre kommuner og staten. Klimaendringene løses med vilje til å handle i fellesskap.

ålesund Høyre vil arbeide for:
 • Innovative anskaffelsesprosesser for nye klimaløsninger og legge inn minst 30% miljøvekting i alle anbud.
 • Landstrøm for skip og miljødifferensierte havneavgifter.
 • å installere solenergi på kommunale bygg, smart energistyring og ladeløsninger.
 • Ladestasjoner for el-biler i hele kommunen.
 • Energistasjoner med hurtiglading, hydrogen og biodrivstoff.
 • God kildesortering for innbyggere, bedrifter og egen drift.
 • Støtte utbygging av vindmøller til havs, med offshoreanlegg Havsul 2.
 • Stimulere til nyskapning i landbruket, og arbeide for et levende kulturlandskap.
 • Sikre grøntareal og friområder i ålesund.
 • Fortette boligbyggingen rundt kollektivknutepunktene og kollektivaksen.
 • Satse videre på miljøteknologi.
 • Bygge miljøvennlig og fremtidsrettet.
 • Gjennomføre lønnsomme miljøinvesteringer som å fortsette utbygging av LED gatelys, oppgradere energiklasse for nye bygg og gjennomføre ENøK-tiltak i eldre bygninger.
 • Følge opp arbeidet med forurensningsproblematikken i Borgundfjorden og Aspevågen.
 • Sørge for at Bypakken også er en kollektiv og miljøpakke, hvor sykkelvei fra sentrum til Moa, ny busstasjon og kollektivsatsing med sanntidsinformasjon må stå sentralt.
 • Gjennom åRIM- samarbeidet sikre en effektiv og miljøvennlig renovasjon og avfallshåndtering for våre innbyggere.
 • Være en aktiv pådriver og støttespiller for regionale samferdselsprosjekt, spesielt for Hafast og nord-sør aksen i regionen.
 • Være en aktiv pådriver for å tilpasse de viktige hurtigbåtforbindelser til pendlere og for deltagelse i kulturlivet.