Aure Høyre ønsker å utsette eiendomsskatten på andre næringseiendommer.

Norgestår nå i en krevende situasjon ifbm utbruddet av Covid-19 viruset. Iforbindelse med at det er innført Lock-down i Norge, opplever deriblantnæringslivet en utfordrende økonomisk hverdag. Tap av inntekter fører nå tillikviditetsproblemer i 2020, men også kanskje dra med seg ett underskudd til 2021.Aure Høyre vil derfor fremme en interpellasjon på kommunestyremøtet 2. April,om å utsette innkreving av eiendomsskatt på andre næringseiendommer til 2022.

I endringen av eiendomsskatteloven er det i enovergangsperiode mellom 2019 – 2024 åpnet for at man kan velge å ta inneiendomsskatt kun av de næringseiendommene som tidligere gikk under kategorien«verker og bruk». Aure kommune fattetvedtak om at det fra 2020 også skulle innføres eiendomsskatt på næringseiendommer,dvs de næringseiendommer som tidligere ikke var definert som verker og bruk.

Forslagfra Aure Høyre:

  1. Tidligere vedtak (des 19) ominnføring av eiendomsskatt på næringseiendom endres, innføring av eiendomsskattpå næringseiendommer som ikke tidligere var definert som «verker og bruk»utsettes til 2022.
  2. Innkreving for 2020 med termin 15.April kanselleres for de næringseiendommene som kommer inn under pkt. 1.
  3. De som allerede har betalt inn eiendomsskattfor sine næringseiendommer som kommer inn under pkt. 1, får refundert denneinnbetalingen som nevnt i pkt. 2.
  4. Tap av inntekter til Aure kommunegrunnet utsatt innkreving av eiendomsskatt, søkes kompensert hos staten.