Følgende saker kommer opp i KOMUT 11.03.20

Hele saksfremlegget ligger på Aure kommunes hjemmeside: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/AURE/Meetings/Details/211363Vår lokallagsleder eller gruppeleder tar gjerne imot ditt/dine innspill.

Merknader til noen utvalgte saker:


Sak 11/20 Omklassifisering av kommunale veier.

Bakgrunnen for saken er ønsket om å redusere antallet kommunale veier i kommunen for å spare penger. Følgende forslag til kriterier for kommunale veier er fremlagt:

• Forslag til kriterier for kommunale veier i Aure kommune, med en kort begrunnelse for de enkelte kriteriene:

1. Veien er vedtatt i en reguleringsplan som kommunal vei. Hvis veier er regulert som kommunale veier i en reguleringsplan, trekker dette i retning av å ikke nedklassifisere veiene. Dette har sammenheng med at det da må foretas endringer i reguleringsplanen, og en må gå frem etter samme prosedyre som når en ny reguleringsplan skal utformes, jmf. Plan og bygningsloven § 12-14.

2. Veien er hovedvei/samlevei i et kommunalt veisystem. Det er unaturlig å pålegge private vedlikehold for hoved og samleveier i et veisystem.

3. Veien går frem til offentlig bygg/institusjon som er i bruk av det offentlige. Dersom det er offentlige/kommunale interesser knyttet til bruk av veien, vil kommunen ved en nedklassifisering uansett måtte ta sin del av vedlikeholdskostnaden, på lik linje med andre private eiere.

4. Vei til offentlige kaier. Områder som eies og driftes av det offentlige, bør ha adkomst som er vedlikeholdt av det offentlige.

5. Veien skal være minimum 500 meter lang, være tilknyttet annen offentlig veg, og ha minimum 4 helårs bebodde boenheter. Fritidseiendom inngår ikke som grunnlag. Omfanget av fast bosetning bør være relevant for bruk av offentlige midler til veivedlikehold. Det er i Aure kommune en tilskuddsordning som ivaretar de som har lengre private vegstrekninger.

6. Ved 10 eller flere fast bebodde boenheter, kan kommunen vurdere og overta vedlikeholdet av veien selv om veien er under 500 meter. Eksempel på slike veier er stikkveier i boligfelt, med mange boenheter på korte strekninger.

Kommunen kan privatisere hele eller deler av veien, selv om veien oppfyller kravene til kommunal vei i punkt 1 – 6. Grunnlaget for denne setningen er at kriteriene er veiledende, og ikke rettslig bindende for kommunen.

Aure Høyre vil fremme forslag om tillegg/endringer i pkt 4 og 5.

4. Vei med offentlig trafikk som rutebuss/skolebuss, til offentlige kaier eller tur/utfartområder/severdigheter. Områder som eies og driftes av det offentlige eller er tilrettelagt for offentlig bruk, bør ha adkomst som er vedlikeholdt av det offentlige.

5. Veien skal være minimum 500 meter lang, være tilknyttet annen offentlig veg, og ha helårs bebodde boenheter. Omfanget av fast bosetning bør være relevant for bruk av offentlige midler til veivedlikehold.

Orienteringssak 3/20 Næringsarealer.

Aure kommune står nesten uten ledige næringsarealer som er klare til å tas i bruk. Regulering av arealer som er avsatt i arealplanen tar i praksis minst ett år.

Aure Høyre vil foreslå at kommunen tar kontakt med eiere av areal avsatt til næringsformål i Arealplanen med tilbud om bistand og samarbeid for planlegging og regulering. Kostnadene forutsettes dekt ved fremtidig salg av næringsareal, men kan forskutteres via Næringsfondet.

Aure høyre vil også foreslå at klargjorte næringsarealer som ikke er tatt i bruk blir fritatt for eiendomsskatt.