Forslag budsjett 2021

Det er et dramatisk budsjettforslag som rådmannen har lagt frem for 2021. Her er flere viktige tjeneste-tilbud foreslått kuttet. Aure Høyre har i samarbeid med Nordmørslista i Aure utarbeidet et felles budsjett-forslag som vi vil legge frem på kommunestyremøtet 17. Desember.

Inndelingstilskuddet på 22 mill. som vi fikk da nye Aure kommune så dagens lys i 2006, blir nå trappet ned de neste 5 årene. Dette utgjør 5 millioner i økt inntektstap pr. år. Dette har vært kjent lenge og tilskuddet er til og med forlenget med 5 år. Dette har gitt Aure over 100 millioner i ekstra inntekt, og burde derfor ikke kommet som en stor overraskelse som det nesten virker som. Hadde derimot kommunen justert driften tidligere hadde dette vært midler som kunne vært avsatt på fond.

Også i 2007 sa Høyre nei til innføring av generell eiendomsskatt i Aure. Kommunen stod også da foran økonomiske utfordringer driftsmessig. Vi står fortsatt på at driften må justeres fremfor å legge byrden over på våre innbyggere. Vi sier derfor nei til eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger

Nordlandet skole må opprettholdes så lenge foreldrene ved skolen finner dette ønskelig. Skolen og barnehagen her spiller en viktig rolle for økt næringssatsing og bosetting i dette området.

Innenfor helse og omsorg ønsker vi å opprettholde dagens tilbud innen psykisk helse. Denne tjenesten er viktig både for våre ungdommer, men også for de eldre.

Ernæring er en viktig del av helsen vår. Det å kjenne matlukt, samt å få god og variert kost bidrar til trivsel og bedre helse. Vi ønsker derfor å opprettholde produksjonskjøkkenet på Gullstein og matombringingen.

Jordmor-tjenesten bør opprettholdes på dagens nivå og en bør finne vikar i stedet for å kutte ned på vakansen.

Aure sliter med å få rekruttert helsefagarbeidere og sykepleiere, og vil de neste årene ha behov nærmere 30 nye ansatte innen omsorgsfeltet. Aure Høyre ønsker derfor å sette av 2 millioner årlig de neste 4 årene til utdannings- og rekrutteringstiltak. Men kommunen må i tillegg jobbe utad med vårt omdømme som arbeidsgiver. Det er nasjonal konkurranse om disse yrkesgruppene.

Servicekontoret er kommunen ansikt utad. De er viktige for våre innbyggere, men også for at vi politikere skal få møteinnkallinger og gode møteprotokoller. Vi er bekymret for at kutt her vil medføre tapt omdømme og dårligere kvalitet på informasjonsflyten mellom administrasjonen og politikerne. Vi har derfor tatt ut dette kuttet.

Vi har 3 unike og flotte kirker i vår kommune. Disse har stor betydning for alle som har tilhørighet til Aure. De må vedlikeholdes og være tilgjengelige. Vi ønsker derfor ikke kutt i driftsrammen på disse. Vi har også i vårt oversendelsesforslag bedt om at vedlikeholdet av disse innarbeides i den kommunale vedlikeholdsplanen for bygg.

Aure kommune ligger sentralt til mtp arbeidsmarkeds- og bosettingsregion. Det er viktig at vi klarer å utnytte dette. Vi ønsker derfor at NNBT får tilført 300 000 i 2021 for å intensivere arbeidet med fastlandsforbindelse med Smøla, samt kryssing over Vinjefjorden eller Talgsjøen.

Kuttene vi foreslår:

  • Konkurranseutsette driften av kommunale veier. Vi har mange flinke entreprenører i vår kommune. Det må åpnes for å gi vedlikeholds-pakker for sommer- og vintervedlikeholdet som er av slik art at dette blir ettertraktet. Kontraktene bør være av en lengde som kan forsvare nødvendige investeringer.
  • Kutt tilsvarende 12 årsverk. Etter at kuttene i 2007 ble gjennomført har det totale antallet steget igjen med 25. Vi sier fortrinnsvis innen ledelse og administrasjon. I vårt oversendelsesforslag har vi bedt rådmannen å evaluere om den omorganiseringen som ble utført på ledelsesnivå har gitt de gevinstene som ble forespeilet.
  • Nedtrapping av digitalisering. Bør evaluere de tiltakene som er gjort før nye investeringer blir iverksatt.

Investeringer:

  • Gang- og sykkelvei Aure Sentrum til Kjelklia og Tømmervåg F.k til krysset til Skolen må prioriteres. Vi har derfor satt av 20 millioner til dette i investeringsbudsjettet i planperioden. Dette vil først og fremst øke sikkerheten for myke trafikanter på disse strekningene, men også åpne for at nye bolig- og næringsarealer kan tas i bruk.
  • Gatelys Kjelklia Næringsområde. Mange etablerte virksomheter som har store verdier stående på sine eiendommer. Mye trafikk av både gående og kjørende. Utrykningskjøretøy nå også. Fundament og kabling er utført. Mangler kun master og armaturer.
  • I påvente av bygging av ny barnehage som skal erstatte Aurevangen, bør forhold som påvirker arbeidsforholdene prioriteres. Solskjerming for å stenge ut sol og varme, samt oppussing av inventar må prioriteres.