Fremtidige arbeidsplasser på Nordmøre er i fare.

Aure Høyre startet allerede i 2019 å arbeide for å få ført fram en 420 KV høyspentlinje til Tjeldbergodden. Denne tar utgangspunkt i Snildal i Orkland kommune og går via Tjeldbergodden og Kristiansund til Fræna transformatorstasjon. Nye trafostasjoner etableres på Tjeldbergodden og Rensvik

Aure og Smøla har fått en aha-opplevelse under sin nærings-satsning. Store, nye og attraktive arbeidsplasser er ønskedrømmen til mange kommuner, men kan falle i grus på grunn av manglende kapasitet i strømnettet inn til regionen. En løsning, som skissert av Statnett, hvor lokalt nettselskap (NEAS) blir pålagt å ta utbyggingen av strømnettet med nye 132KV linjer vil føre til at nye næringsaktører kan bli møtt med krav om anleggsbidrag i 100 millionersklassen og nettleien kan få en betydelig økning for alle strømkunder på Nordmøre. Dette bidrar til at Nordmøre blir ett usikkert og mindre attraktivt område å etablere ny virksomhet. Det er her viktig å merke seg at dersom Statnett i stedet bygger en 420KV linje vil kostnaden ligge i Statnett sitt nett og ikke på lokalt nettselskap (NEAS sine kunder).

Statnett har utarbeidet en analyse som viser at kraftforbruket på Nordmøre ikke kan økes med mer enn 45 MW ut 2023 hvorav 20 MW allerede er tildelt, til blant annet elektrifisering av ferger. Samtidig foreligger det næringsplaner på Nordmøre som tilsier ett behov på 1000 MW.

Vi vet at mesteparten av fremtidens verdiskapning vil finne sted langs kysten. Blant annet innen landbasert oppdrett og marine næringer. Derfor må også fremtidens infrastruktur komme på plass her. Kostnad og miljøbelastning vil være mindre ved å bygge en stor linje frem dit verdiskapningen skjer enn 10 mindre linjer.

Aure Høyre startet allerede i 2019 å arbeide for å få ført fram en 420 KV høyspentlinje til Tjeldbergodden. Denne tar utgangspunkt i Snildal i Orkland kommune og går via Tjeldbergodden og Kristiansund til Fræna transformatorstasjon. Nye trafostasjoner etableres på Tjeldbergodden og Rensvik. Dette vil være den mest fremtidsrettede løsningen som best møter samfunnets behov for elektrifisering frem mot 2065. Vi har også støtte fra Møre og Romsdal Høyre som i en uttale fra 2020 mener at bygging av en 420 KV kraftlinje fram til Tjeldbergodden må prioriteres høyt.

Toget går nå, da Statnett er i ferd med å treffe sine beslutninger. Høyre sine lokallag på ytre Nordmøre er enige om at dette må prioriteres høyt og vil fremme interpellasjoner i kommunestyrene fremover. Vi savner, og vil invitere til ett felles politisk engasjement på Nordmøre. Fremføring av 420 kV linje fra Snildal til Fræna er etter vårt syn det viktigste politikerne på Nordmøre og i Romsdal kan bidra med nå, for i ett langsiktig perspektiv å legge til rette for fremtidig verdiskapning både på Nordmøre og i Romsdal.