Høringssvar til Riksantikvarens rapport: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.

Riksantikvaren har sendt ut til høring en rapport om «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Møre og Romsdal». Her omfatter rapporten «Landskap Sør-Smøla» hvor også Aure kommune berøres. Aure Høyre legger derfor frem følgende forslag til høringssvar.

Riksantikvaren har sendt ut til høring en rapport om «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Møre og Romsdal». Her omfatter rapporten «Landskap Sør-Smøla» hvor også Aure kommune berøres. Konkret er dette fra Ramsøya i Vest til Berrøya i Øst. Det planlagte landskapet som er skissert berører også områder på land, slik som Vestneset, Leira, Brandsvika/Hyttneset, Sandvika, Solskjeløya og Sandshamna. I tillegg til eksisterende næring og bebyggelse innenfor «landskapet» satser Aure kommune også på videre utvikling og etablering innenfor området. Selv om det innledningsvis hevdes i rapporten at et slik hensynsområde ikke er det samme som et vern og ikke vil legge strenge føringer til disponeringen av arealet, kan man lese følgende i høringsutkastet:

Viktige punkt for planlegging og forvalting av dette landskapet:

 • Når det gjeld vidare forvalting av farlei- og værlandskapet på Sør-Smøla, bør ein i størst mogleg grad unngå inngrep som får negativ verknad på landskapet.
 • Nye byggetiltak bør ikkje svekke opplevinga av kystlandskapet og dei maritime kulturminna som inngår i dette. Vindkraftanlegg og andre større landskapsinngrep bør unngåast.
 • Det bør tas spesielle omsyn ved eventuell bygging av nye hytter både når det gjeld plassering og utforming.
 • Bygningsstrukturen i heile området bør oppretthaldast, og det bør gjerast tiltak for å hindre fråflytting frå små og mellomstore gardsbruk.
 • Det bør stimulerast til fortsett jordbruksdrift og husdyrhald, for å hindre attgroing og sikre at området beheld sin karakter av eit fiskarbondelandskap.
 • Ein bør forsøke å fjerne sitkagran.
 • Det bør gjerast ei kartlegging og tilstandsregistrering av verdifull kystkultur, og denne bør sikrast mot nedbygging, forfall og klimatruslar.
 • Det bør lagast ein plan for istandsetting, vedlikehald og formidling av dei gamle fiskeværa.
 • Det bør gjerast undersøkingar for å sikre dei arkeologiske funna på Edøya og Kuli.
 • Formidling av Edøya og Kuli bør vidareutviklast i samarbeid mellom grunneigarar, private og offentlege aktørar.
 • Det er også viktig å halde fram samarbeidet med Statens Naturoppsyn om tilsyn av verdfulle kulturminne i verneområda.

Etablering av et slikt hensynsområde for kulturhistoriske landskap, setter store begrensninger i fremtidig bruk av arealet. På flere av de berørte stedene er det etablert eller satses på næring innen reiseliv, landbasert oppdrett og diverse virksomheter. Det arbeides også med å få på plass fastlandsforbindelse mellom Aure og Smøla i dette området. I tillegg er det ved kysten av Tustna regulert og planlagt attraktive tomter for boliger og fritidsboliger. Leira, det området med tettest bebyggelse på Tustna, ligger også innenfor hensynsområdet for kulturhistoriske landskap slik det er foreslått.

Aure kommune anmoder derfor om at berørte områder i Aure kommune tas ut av «Landskap 1 Sør-Smøla» i sin helhet, eventuelt begrenses til kun å omfatte den delen av Solskjeløya som er skissert.