Omklassifisering kommunale veier

Rådmannen har 11. Mai lagt ut til høring en liste over veier som foreslås omklassifisert fra kommunale til private veier. Høringen finner du her:https://www.aure.kommune.no/aktuelt/horing-forslag-til-privatisering-av-kommunale-veger-i-aure-kommune.14065.aspx?fbclid=IwAR18XXiwBsoUmnS2p930WyBKYlczTvmb2IYYRPJsWdiCRWK2Zd4Yr4uGsBQ

Saksutredningen fra rådmannen fremstår som særdeles mangelfull. Det er kun vist til saksbehandlingen vedrørende vedtak av kriteriene for kommunale veier som nylig ble vedtatt av Komut og Kommunestyret. Det foreligger ingen vurdering, eller grunnlag for vurdering av hvordan de enkelte veiene er vurdert opp mot vedtatte kriterier eller bakgrunn for at disse veiene er foreslått nedlagt. Det foreligger tilsvarende heller ingen vurderinger på veiene som ikke er foreslått nedlagt. «Like veier» må behandles likt. Høyre viser også til vedtatt saksgang: pkt 2. Rådmannen setter opp enliste med veier, etter de kriteriene som blir vedtatt. Listen legges ut påhøring. Det synes her ikke som listen er satt opp etter de kriterienesom ble vedtatt.

Forslag fra Høyre, som fremmes i Komut:

Med bakgrunn i særdeles mangelfull saksutredning ber Komut om at:

  1. Rådmannen trekker høringen vedrørende omklassifisering av kommunale veier.
  2. Rådmannen bes utarbeide en tilfredsstillende saksutredning, inneholdende en gjennomgang av alle veier med en begrunnet innstilling i tråd med vedtatte kriterier før den den legges ut på nytt til høring.
  3. Om det ikke er mulig å oppnå vedtatte innsparingsmål sendes saken tilbake til Komut for politisk behandling før saken legges ut til høring på nytt.